reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się co, następuje:

§ 1.
1. W związku z art. 6.4 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009–2014 przyjętych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzonych przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r. powołuje się zespół o nazwie Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Środowiska przy wdrażaniu Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, zwanego dalej „Programem Operacyjnym”.

§ 2.
1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Kierujący Zespołem ds. Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska;

3) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska,

b) przedstawiciel Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska,

c) przedstawiciel Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,

d) przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki,

e) do czterech osób wyłonionych w ramach naboru otwartego przeprowadzonego przez Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska.

2. Członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d, wyznaczają instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d.

3. Członkiem Komitetu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe oraz posiadająca wiedzę specjalistyczną umożliwiający rzetelny, zgodny z aktualnym stanem wiedzy wybór projektów.

4. Członkowie Komitetu są bezstronni i zachowują w poufności informacje i dane uzyskane w związku z udziałem w pracach Komitetu.

5. Utrata członkostwa następuje w wyniku:

1) wyznaczenia przez instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d, nowego członka Komitetu;

2) skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, utraty zdolności do czynności prawnych, wystąpienia okoliczności uzasadniających wątpliwości co do ich bezstronności lub zachowania zasady poufności.

6. W przypadkach wskazanych w ust. 5 pkt 2 utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji Członka albo uchwały Komitetu podejmowanej na wniosek Przewodniczącego.

7. Do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów Przewodniczący zaprasza:

1) przedstawicieli Komitetu Mechanizmu Finansowego;

2) przedstawiciela Ambasady Królestwa Norwegii;

3) przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);

4) przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

8. Do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów Przewodniczący może zaprosić również przedstawicieli innych podmiotów lub jednostek, jeżeli uzna ich obecność za istotną w wykonywaniu przez Komitet jego zadań.

9. W posiedzeniach Komitetu uczestniczy Sekretarz – osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród pracowników Zespołu ds. Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska.

10. Przewodniczący może zapraszać na poszczególne posiedzenia Komitetu także inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym.

§ 3.
1. Zadaniem Komitetu jest rekomendacja Operatorowi Programu projektów do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego.

2. Komitet może wykonywać inne zadania wskazane przez Przewodniczącego, bezpośrednio związane z zadaniem określonym w ust. 1.

§ 4.
1. Komitet obraduje kolegialnie.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu dokonywane są w postaci uchwał.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Komitetu.

4. W wypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

5. Uchwały wchodzą w życie w dniu ich podjęcia, chyba że z ich treści wynika co innego.

6. Członkowie Komitetu, obserwatorzy i eksperci powinni zostać powiadomieni o posiedzeniu Komitetu w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

7. Dopuszcza się podejmowanie przez Komitet uchwał w trybie obiegowym. Szczegółową procedurę podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa Regulamin Komitetu, o którym mowa w § 5 ust. 4.

8. Obserwatorzy, eksperci i Sekretarz nie posiadają prawa głosu.

§ 5.
1. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu, zwołuje jego posiedzenia i ustala porządek obrad.

2. Celem usprawnienia organizacji wykonywanych zadań, Przewodniczący może powoływać grupy i zespoły robocze, wyznaczając okres na jaki zostały powołane, zadanie lub zakres ich właściwości, skład i osobę kierującą.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

4. Szczegółowe kwestie związane z organizacją i pracą Komitetu określa Regulamin Komitetu, przyjęty przez Komitet.

5. Regulamin określa w szczególności:

1) przebieg obrad i procedurę podejmowania uchwał przez Komitet;

2) inne kwestie niezbędne dla zapewnienia należytej i sprawnej pracy Komitetu, o ile nie stoją w sprzeczności z postawieniami niniejszego Zarządzenia.

§ 6.
Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska.
§ 7.
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, członkowie Komitetu, obserwatorzy, eksperci i sekretarz wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama