reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)2, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Za wdrożenie i stosowanie zasad w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki, odpowiedzialni są dyrektorzy tych komórek.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1. ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1263).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik 1. [ZASADY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 30 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 20 października 2015 r.

Zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Zasady windykacji należności w Ministerstwie Sportu i Turystyki, określają proces dotyczący egzekwowania spłat należności oraz stosowania ulg, w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności budżetowych i państwowych funduszy celowych.

§ 2. Ilekroć w zasadach jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Sportu i Turystyki;

2) ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Sportu i Turystyki;

3) komórce organizacyjnej – należy przez rozumieć właściwy merytorycznie departament/biuro ministerstwa, którego zadania zostały określone w Regulaminie organizacyjnym ministerstwa;

4) DEF – należy przez to rozumieć Departament Ekonomiczno-Finansowy, zapewniający obsługę dysponenta głównego w ministerstwie;

5) DP – należy przez to rozumieć Departament Prawny, zapewniający obsługę prawną w ministerstwie;

6) BG – należy przez to rozumieć Biuro Dyrektora Generalnego, zapewniające obsługę dysponenta III stopnia w ministerstwie;

7) należnościach stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym – należy przez to rozumieć:

a) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych;

b) wierzytelności zobowiązanego wobec państwowych jednostek budżetowych z tytułu zamówień wykonanych przez niego na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;

c) gwarancje wpłacone z tytułu umów zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;

d) nadpłaty z tytułu należności za wykonaną usługę;

e) kary z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

– Za należności o charakterze publiczno-prawnym do których mają zastosowanie niniejsze zasady uznaje się także należności z tytułu dotacji udzielonych ze środków państwowego funduszu celowego podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie o finansach publicznych;

8) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Rozdział 2.

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym

§ 3. 1. W sprawie stosowania ulg w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności o charakterze publiczno-prawnym odpowiedzialna jest komórka organizacyjna ministerstwa odpowiadająca za udzielenie dotacji.

2. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna opracowuje projekt rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1, a następnie przekazuje go do zaopiniowania przez DP i DEF.

3. Decyzja Ministra wydana w sprawie dochodzenia należności lub stosowania ulg, o których mowa w ust. 1 przygotowana jest w 3 egzemplarzach, z których jeden jest niezwłocznie przekazywany do DEF.

4. Rejestr decyzji związanych z należnościami o charakterze publiczno-prawnym wymienionymi w ust. 1 prowadzony jest w DEF.

§ 4. 1. Za przygotowanie projektu zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez beneficjenta, odpowiedzialna jest komórka organizacyjna ministerstwa odpowiadająca za udzielenie dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w wyniku kontroli, za przygotowanie zawiadomienia odpowiada Departament Kontroli.

§ 5. 1. Komórki organizacyjne ministerstwa prowadzące postępowanie w sprawie windykacji należności mają obowiązek podjęcia czynności mających na celu pozyskanie informacji o stanie majątku zobowiązanego oraz o każdym istotnym fakcie wpływającym na sposób prowadzenia windykacji należności, które następnie należy przekazać do DEF.

2. DEF odpowiada za:

1) wystawienie dłużnikowi upomnienia przed wystawieniem tytułu wykonawczego;

2) prawidłowe i terminowe naliczenie odsetek;

3) przekazywanie okresowo informacji o niedokonaniu zwrotu należności z tytułu dotacji właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa;

4) wystawienie tytułu wykonawczego zgodnie z trybem postępowania egzekucyjnego w administracji;

5) przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym ministerstwa informacji o zwrotach dokonanych na rachunek ministerstwa dotyczących umów dotacyjnych;

6) przekazywanie do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

3. Rejestr tytułów wykonawczych jest prowadzony w DEF.

4. Wystawiony przez DEF tytuł wykonawczy przed wysłaniem do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego musi być parafowany przez dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa odpowiadającej za udzielenie dotacji.

§ 6. 1. Komórka organizacyjna przedstawia Ministrowi opinię w sprawie dokonania, na wniosek zobowiązanego potrącenia z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności zobowiązanego wobec Skarbu Państwa.

2. Projekt decyzji o odmowie potrącenia oraz projekt postanowienia o potrąceniu są przygotowywane przez komórkę organizacyjną ministerstwa po uzgodnieniu z DP oraz DEF.

§ 7. 1. Przypisanie należności do zwrotu z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź z tytułu dodatkowych dochodów wprowadzane jest do ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej w DEF w szczególności na podstawie:

1) wystąpienia pokontrolnego,

2) informacji o przyjęciu rozliczenia,

2. Wystąpienia pokontrolne, zawierające w szczególności datę, numer umowy, kwotę przypisaną do zwrotu oraz właściwy rachunek bankowy na który winien być dokonany zwrot są niezwłocznie przekazywane do DEF.

3. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym we wskazanych dokumentach, Minister wydaje decyzję określająca kwotę przypadającą do zwrotu i wskazuje termin, od którego nalicza się odsetki.

4. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowanie projektu decyzji Ministra dla kwot przypisanych do zwrotu w dokumentach wymienionych w ust. 1 należy do komórki organizacyjnej ministerstwa odpowiadającej za udzielenie dotacji.

§ 8. Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1, przypisujące do zwrotu należność o charakterze publicznoprawnym powinny zawierać w szczególności:

1) kwotę należności głównej przypisaną do zwrotu;

2) numer umowy, której dotyczy należność;

3) tytuł z jakiego należność została przypisana do zwrotu;

4) datę od której nalicza się odsetki.

Rozdział 3.

Należności cywilnoprawne budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

§ 9. Na koniec każdego kwartału BG, DEF sporządzają zestawienie należności wymagalnych jednostki (w podziale według poszczególnych dłużników) oraz naliczają odsetki do należności.

§ 10. 1. Wobec dłużników posiadających zobowiązania przeterminowane podejmuje się działania windykacyjne polegające na wysłaniu wezwania do zapłaty należności. Termin na uregulowanie należności przez dłużnika określa się na nie dłuższy niż 7 dni.

2. BG lub DEF doręcza wezwania dłużnikowi za potwierdzeniem odbioru.

§ 11. 1. Właściwa komórka organizacyjna w porozumieniu z DEF lub BG wnioskuje do DP o skierowanie sprawy na drogę sądową wraz z przedstawieniem całości danych i posiadanych dokumentów sprawy oraz dokładnie określoną należnością, która ma być dochodzona.

2. DP przygotowuje powództwo do sądu w porozumieniu z komórką organizacyjną, BG lub DEF na podstawie przedstawionych danych lub dokumentów, a następnie kieruje sprawę do sądu. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, w przypadku braku spłaty należności przez dłużnika, DP kieruje sprawę do egzekucji komorniczej na wniosek komórki organizacyjnej, BG lub DEF.

§ 12. W sprawie umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym powstałych w związku z udzieleniem dotacji, właściwa jest komórka organizacyjna odpowiadająca za udzielenie dotacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Janusz Ryfka

Menadżer ds. PPK w PFR TFI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama