reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 52
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 6 listopada 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży"

Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909); oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222), ustala się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się:

1) otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania "Sport dla Wszystkich"; działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży", stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;

2) program powszechnej nauki pływania pn. "Umiem Pływać", stanowiący załącznik nr 2 do decyzji;

3) treści programowe, stanowiące załącznik nr 3 do decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPORTU i TURYSTYKI

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [OTWARTY KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2018 ROKU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA „SPORT DLA WSZYSTKICH”; DZIAŁANIA „UPOWSZECHNIANIE SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY”]

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr ...
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia.............2017 roku

OTWARTY KONKURS NA DOFINANSOWANIE W 2018 ROKU ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA "SPORT DLA WSZYSTKICH"; DZIAŁANIA "UPOWSZECHNIANIE SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

Wysokość środków publicznych, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), przeznaczonych na realizację w 2018 roku zadań objętych konkursem, wynosi 28,86 mln zł. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym FZSdU na rok 2018.

Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwoty w wysokości:

• w 2016 roku - 15,14 mln zł.

• W 2017 roku-21,5 mln zł

1. Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2018 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:

zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania - 4,61 mln zł;

zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" - łączna kwota dofinansowania - 19,25 mln zł;

zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania - 5 mln zł.

2. Podstawa prawna / zasady przyznawania dotacji:

• art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

• art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222);

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,

• inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

a także organizowanych przez:

• jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem terminów realizacji określonych w pkt 4.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny - nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przy realizacji zadań określonych w konkursie, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych. Wnioskodawca może aplikować w konkursie o dofinansowanie w ramach każdego z wyżej wymienionych zadań.

3. Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

• wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;

• wykazany będzie udział środków samorządowych;

• uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2);

• w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;

• przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;

• uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;

• zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;

• wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.

4. Terminy i warunki realizacji zadania:

a) zadanie nr 1 - zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych (min. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie) będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 30 marca 2018 r.

Zajęcia prowadzone w sportach zimowych mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości i skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć w miejscu zamieszkania lub nauki. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.). Projekty powinny zawierać alternatywny lub uzupełniający program zajęć sportowych, które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych do uprawiania sportów zimowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.).

b) zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku. Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", stanowiący zał. nr 2 do decyzji jest adresowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych w całej Polsce a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania sprawdzianu, określonego w załączniku nr 3 do decyzji. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zadania nr 2 należy uwzględnić w kalkulacji kosztów dwa zaproponowane przez MSiT warianty dofinansowania ze środków FZSdU:

1. Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

2. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 180 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania programu ze środków FZSdU.

We wniosku należy podać szczegółowe informacje dotyczące liczby osób, dla których przewidziano dofinansowanie z uwzględnieniem wariantu nr 1 lub nr 2. Proponowana liczba uczestników zajęć powinna być proporcjonalna do wnioskowanej kwoty dofinansowania z uwzględnieniem podanych powyżej kwot określonych jako dofinansowanie dla jednego uczestnika całego cyklu zajęć nauki pływania.

c) zadanie nr 3 - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku. Zajęcia będą skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i gimnazjów. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych muszą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi możliwościom psychoruchowym uczestników.

Rekomendowane jest prowadzenie zajęć z uwzględnieniem stosownej systematyki (od 1 do 3 razy w tygodniu), pozwalającej na osiągnięcie pożądanych efektów realizacyjnych.

Dofinansowanie w ramach zadań nr 1-3 może być przyznane do wysokości:

80% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,

50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto ustala się, że:

• wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,

• przyznanie dotacji mniejszej od wnioskowanej, nie powinno skutkować zmniejszeniem planowanego we wniosku wkładu z innych źródeł,

• zakres realizacji planowanego zadania powinien być adekwatny do możliwości organizacyjnych i finansowych wnioskodawcy.

Przyznane w ramach dofinansowania środki mogą być przeznaczone w szczególności na:

• pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,

• wynajem obiektów sportowych, lub zakup biletów wstępu na obiekty,

• pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,

• ubezpieczenie uczestników zajęć,

• inne koszty bezpośrednie - wskazać jakie - (do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki).

W ramach dofinansowania można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:

• koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,

• zakup niezbędnych materiałów biurowych,

• koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,

• opłaty za nośniki energii,

• koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

• wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

Zajęcia sportowe dofinansowane w ramach przedmiotowego konkursu powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym.

Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych, pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach niniejszego konkursu Zleceniobiorcami.

Zleceniobiorcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o zasady ustalone w umowie z Ministrem Sportu i Turystyki.

Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, przy czym, sformułowanie "najwyższa staranność" oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem, szczegółowo określonym w umowie oraz w terminie określonym jako termin obowiązywania umowy, oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych oraz prawidłowe, rzetelne i terminowe rozliczenie dotacji a także terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych.

5. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

• spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami;

• zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w konkursie;

• cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, promocji sportu, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość prawidłowej realizacji zadania;

• powszechność i systematyczność zajęć;

• zasięg terytorialny i zakres zadania w tym: liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć;

• udział dzieci z obszarów o niskim statusie społecznym w celu wyrównywania szans;

• doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju i o podobnym zasięgu oraz możliwość ścisłej współpracy z podmiotami posiadającymi takie doświadczenie;

• ukierunkowanie działań na osiągnięcie zakładanych efektów edukacyjnych i wychowawczych, z uwzględnieniem promocji zdrowia, integracji społecznej, wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie;

• oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;

• udział w realizacji zadania wolontariuszy.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

• szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;

• realizację zajęć w ramach obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego;

• dofinansowanie zajęć sportowych ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów;

• pobieranie opłat od uczestników.

6. Wymagane dokumenty:

wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5;

• wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;

• oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania wniosku (w treści wniosku);

• kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do wniosku dołączają statut, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,

• do wniosku mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o Wnioskodawcy lub o realizowanych przez niego programach.

7. Termin, tryb składania i rozpatrywania wniosków:

• wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz - w przypadku zadania nr 2 - zawartych w programie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać";

• wnioski należy składać do dnia 29 listopada 2017 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;

• o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

• wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

"Zajęcia sportowe dla uczniów - 2018"

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

• wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.,

• wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 i 3 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Oceny i wyboru wniosków dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich, poprzez powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Ministra Sportu i Turystyki.

W przypadku, gdy w ramach niniejszego konkursu, nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację zadań w 2018 roku, Minister Sportu i Turystyki może ogłosić dodatkowy nabór wniosków.

Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu Turystyki:

www.msport.gov.pl/zakładka Sport Powszechny /Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga:

• wniosek oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu,

• wszystkie rubryki formularza wniosku i załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący,

• w przypadku opcji "niepotrzebne skreślić", należy dokonać właściwego wyboru,

• wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu,

• jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji,

• w przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą,

• należy dołączyć upoważnienie do podpisywania dokumentów, jeżeli wynika to z zapisów zawartych w statucie podmiotu składającego wniosek,

• w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem "za zgodność z oryginałem".

Uwaga: Wnioski złożone po terminie, niekompletne, nie przesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.:

(22) 24 43 281; 24 43 271.

Załącznik 2. [PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”]

Załącznik Nr 2 do decyzji Nr ...
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia......................2017 roku

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ"

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [TREŚCI PROGRAMOWE]

Załącznik Nr 3 do decyzji Nr ...
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia......................2017 roku

TREŚCI PROGRAMOWE

Etap pierwszy - ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym (20 lekcji)

do wykorzystania przy realizacji zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".

Faza pierwsza (lekcje 1-5 )

Faza druga (lekcje 6-10)

Faza trzecia (lekcje 11-15)

Faza czwarta (lekcje 16-20)

1.

Opanowanie podstawowych czynności w wodzie

6.

Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie

11

Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie

16

Opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie

2.

Zanurzanie głowy do wody.

7.

Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie

12

Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie

17

panowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie

3.

Otwieranie oczu pod wodą.

8.

Wykonywanie prostych skoków

13

Elementy nurkowania w głąb.

18

Elementy nurkowania w dal i w głąb

4.

Opanowanie wydechu do wody.

9.

Opanowanie poślizgów na piersiach

14

Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem

19

Wykonywanie skoków do wody głębokiej

5

Ćwiczenia wypornościowe

10

Opanowanie poślizgów na piersiach

15

Opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem

20

Gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów w formie festynu lub zawodów.

 

Sprawdzian I na stopień RYBKA

Sprawdzian II na stopień FOKA

Sprawdzian III na stopień NUREK

Sprawdzian IV na stopień DELFINEK

1.

Wdech-bezdech- wydech w każdej fazie zaznaczenie - łączone 3-5 powtórzeń

1.

Wykonanie poślizgu na piersiach i grzbiecie z zaznaczoną fazą szybowania - 5 sekund

1.

Przepłynięcie odcinka 25 m samymi NN do kraula na grzbiecie i kraula na piersiach z wykorzystaniem sprzętu wypornościowego (deska, makaron)

1.

Przepłynięcie dystansu 25 m kraulem na grzbiecie bez przyborów i przyrządów wypornościowych.

2.

Wykonanie tzw. "meduzy" na piersiach i grzbiecie - 10 sekund

2.

Skok do wody

Wypłynięcie z asekuracją ułożenie ciała na plecach

2.

Nurkowanie w głąb z wyłowieniem zabawki z dna pływalni do około 100-120 cm (można wykorzystywać żerdź pływacką)

2.

Skok do wody głębokiej, wypłynięcie obrócenie się na plecy i dopłyniecie do wyznaczonego miejsca, wyłowienie zabawki z dna pływalni.

Źródło - opracowanie Katarzyna Kucia-Czyszczoń, Alicja Stachura

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama