reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 59
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Szkolny Klub Sportowy"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję konkursową do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Szkolny Klub Sportowy", jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;

3) Anna Mikielska - Sekretarz;

4) Szymon Cienki;

5) Wojciech Dobrowolski;

6) Grażyna Felczak;

7) Piotr Jasiukajć;

8) Wojciech Jakubowski;

9) Bartłomiej Kamiński;

10) Katarzyna Kacprzyk;

11) Monika Kaniewska;

12) Marzena Kułak;

13) Agnieszka Myrcha;

14) Teresa Pałczyńska;

15) Marcin Paprocki;

16) Maciej Pliszka;

17) Bożenna Potentas;

18) Aneta Rosa-Szymańska;

19) Maciej Rosiński;

20) Magdalena Sadowska;

21) Magdalena Skrzeczyńska;

22) Honorata Siek;

23) Agnieszka Sut-Angowska;

24) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

25) Iwona Szczepańska;

26) Beata Szeląg.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wzór "Protokołu oceny wniosku" dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie wojewódzkim stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Wzór "Protokołu oceny wniosku" dla podmiotów wnioskujących o koordynację zadania na poziomie krajowym stanowi załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 59
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 listopada 2018 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

5. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianego do realizacji w 2019 roku programu "Szkolny Klub Sportowy" w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalnie wniosek uzyskać 100 punktów. Poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do 1 punktu.

4. Komisja tworzy ranking wniosków według liczby punktów, zaznaczając jednocześnie, jakiego obszaru dotyczy wniosek (jednego z 16 województw lub poziomu krajowego).

5. Komisja przedstawia propozycje dofinansowania, tj. pozytywnie opiniuje wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów spośród wniosków dotyczących każdego z 16 województw oraz poziomu krajowego (razem 17 wniosków).

6. Komisja negatywnie opiniuje wszystkie pozostałe wnioski, które nie uzyskały największej liczby punktów w ramach obszarów, których dotyczą.

7. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

8. Komisja może nie opiniować pozytywnie żadnego wniosku dla województwa, z terenu którego nie wpłyną wnioski spełniające priorytety i kryteria określone ramami ogłoszonego naboru.

9. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

§ 3. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków. 87 finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2019 – PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” (DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM)]

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 59
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2019 - PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"
(DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2019 – PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” (DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM)]

Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 59
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU NA ROK 2019 - PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY"
(DLA PODMIOTÓW WNIOSKUJĄCYCH O KOORDYNACJĘ ZADANIA NA POZIOMIE KRAJOWYM)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama