reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 , 650, 723, 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję konkursową do opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2019 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa.

2. W skład Komisji wskazanej w ust. 1 wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;

3) Bożenna Potentas - Sekretarz;

4) Marcin Brzychcy;

5) Szymon Cienki;

6) Grażyna Felczak;

7) Marzena Kułak;

8) Wojciech Jakubowski;

9) Piotr Jasiukajć;

10) Katarzyna Kacprzyk;

11) Monika Kaniewska;

12) Anna Mikielska;

13) Agnieszka Myrcha;

14) Teresa Pałczyńska;

15) Marcin Paprocki;

16) Maciej Pliszka;

17) Bożenna Potentas;

18) Aneta Rosa-Szymańska;

19) Maciej Rosiński;

20) Magdalena Sadowska;

21) Magdalena Skrzeczyńska;

22) Honorata Siek;

23) Agnieszka Sut-Angowska;

24) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

25) Iwona Szczepańska;

26) Beata Szeląg.

3. Komisja ulega rozwiązaniu z końcem 2019 r.

4. Komisja wskazana w ust. 1 prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji konkursowej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

5. Wzór "Protokołu oceny oferty na rok 2019 - Upowszechnianie sportu w społeczeństwie ze środków budżetu państwa" stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 listopada 2018 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2019 r. dotyczących sportu dla wszystkich w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie, dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.

3. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegaj ą ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w protokole oceny oferty co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 7 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2019 – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2019 - UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama