reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego

Na podstawie art. 47h ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. poz. 1051oraz z 2018 r. poz. 2245 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego, zwanego dalej "Dyrektorem".

2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Zespół w szczególności:

1) sporządza i publikuje ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora;

2) dokonuje weryfikacji poprawności formalnej zgłoszeń kandydatów;

3) dokonuje oceny doświadczenia zawodowego, wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań Dyrektora oraz kompetencji kierowniczych kandydatów;

4) przedstawia Ministrowi Sportu i Turystyki nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według stopnia spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

5) sporządza protokół z przeprowadzonego naboru;

6) sporządza i publikuje ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Jan Widera;

2) członkowie:

a) Joanna Olszewska,

b) Rafał Piechota,

c) Bożena Pajdała.

2. Do podejmowania decyzji przez Zespół wymagana jest obecność przynajmniej trzech jego członków.

3. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach prac Zespołu.

§ 4.

1. Zespół sporządza i publikuje ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora, kierując się treścią art. 47h ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz treścią § 5 niniejszego zarządzenia.

2. Zespół dokonuje weryfikacji poprawności formalnej zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

3. Odrzuceniu z przyczyn formalnych podlegają zgłoszenia, które:

1) wpłynęły do Ministerstwa Sportu i Turystyki po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze lub

2) nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

4. Zespół sporządza listę kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Spełnienie wymogów formalnych choćby przez jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

5. Zespół informuje kandydatów - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie przy wykorzystaniu numeru telefonu podanego w zgłoszeniu - o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na trzy dni przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej, albo o odrzuceniu zgłoszenia z przyczyn formalnych.

§ 5.

1. Zespół dokonuje oceny doświadczenia zawodowego, wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań Dyrektora oraz kompetencji kierowniczych kandydatów, przeprowadzając z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Dyrektora rozmowy kwalifikacyjne.

2. Warunkiem wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej jest osobiste stawiennictwo kandydatów poinformowanych o terminie i miejscu jej przeprowadzenia. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i miejscu oznacza rezygnację kandydata z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy członek Zespołu oddzielnie ocenia doświadczenie zawodowe, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań Dyrektora oraz kompetencje kierownicze kandydatów.

5. W przypadku, gdy do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zakwalifikowanych więcej niż 10 kandydatów, Zespół może zweryfikować wiedzę kandydatów w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte).

6. Decyzją Zespołu ocena wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora i kompetencji kierowniczych kandydatów może być dokonana przez osobę niebędącą członkiem Zespołu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

7. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Zespół ustala kolejność kandydatów, oceniając ich doświadczenie zawodowe, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora oraz kompetencje kierownicze.

§ 6.

Zespół przedstawia Ministrowi Sportu i Turystyki nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów ustalonych w sposób określony w § 5 ust. 7 niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Minister Sportu i Turystyki może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć nabór bez wyłonienia kandydata. W takim przypadku Zespół powiadamia kandydatów o zakończeniu naboru. § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego naboru zgodnie z art. 47h ust. 9 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.

§ 9.

Zespół sporządza i publikuje ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora, kierując się treścią art. 47h ust. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.

§ 10.

1. Kandydaci, których zgłoszenia nie spełniały wymogów formalnych albo którzy nie zostali wybrani na stanowisko Dyrektora, mogą odebrać swoje zgłoszenia w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania ogłoszenia o wyniku naboru.

2. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w terminie określonym w ust. 1, zostaną zniszczone przez Zespół. Ze zniszczenia zgłoszeń sporządza się notatkę.

§ 11.

1. Osoby wchodzące w skład Zespołu mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

2. Osoby wchodzące w skład Zespołu składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do osoby, o której mowa w § 5 ust. 6 niniejszego zarządzania.

§ 12.

1. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Prawny.

2. W celu zapewnienia obsługi technicznej posiedzeń Zespołu w ich trakcie może być obecny pracownik Departamentu Prawnego, do którego stosuje się § 11 ust. 1-2 niniejszego zarządzenia.

3. Dokumenty związane z pracą Zespołu, po zakończeniu jego prac, Zespół przekazuje do Departamentu Prawnego.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 14.

Zarządzenie traci moc z dniem odbioru ostatniego zgłoszenia zgodnie z§ 10 ust. 1 niniejszego zarządzenia albo z dniem zniszczenia nieodebranych zgłoszeń i sporządzenia z tej czynności notatki zgodnie z § 10 ust. 2 niniejszego zarządzenia, a w przypadku braku zgłoszeń podlegających odbiorowi - z dniem publikacji ogłoszenia o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora zgodnie z § 9 niniejszego zarządzenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama