reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570); zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję oceniającą wnioski konkursowe składane do Departamentu Sportu dla Wszystkich na dofinansowanie w 2020 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu w społeczeństwie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu Turystyki, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;

3) Grażyna Felczak - Sekretarz;

4) Wojciech Dobrowolski;

5) Agnieszka Frączkiewicz;

6) Agnieszka Grygoruk;

7) Piotr Jasiukajć;

8) Wojciech Jakubowski;

9) Katarzyna Kacprzyk;

10) Monika Kaniewska;

11) Anna Mikielska;

12) Agnieszka Myrcha;

13) Teresa Pałczyńska;

14) Karina Pazura;

15) Maciej Pliszka;

16) Bożenna Potentas;

17) Aneta Rosa-Szymańska;

18) Maciej Rosiński;

19) Magdalena Sadowska;

20) Honorata Siek;

21) Magdalena Skrzeczyńska;

22) Agnieszka Sut-Angowska;

23) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

24) Iwona Szczepańska;

25) Beata Szeląg;

26) Dorota Wysocka;

27) Marzena Złotkowska.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem Prac Komisji oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór "Protokołu oceny wniosku" stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Procedury naboru, kontroli i monitorowania realizacji planów finansowych części budżetowych i państwowych funduszy celowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki oraz planów finansowych jednostek nadzorowanych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Ministra Sportu i Turystyki

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

5. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania przewidzianych do realizacji w 2020 roku zadań publicznych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 90 punktów.

5. Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków.

§ 3. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU]

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Ministra Sportu i Turystyki

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama