REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się komitet audytu dla działów administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, zwany dalej „Komitetem” w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwanym dalej „Ministerstwem”.

2. W skład Komitetu wskazanego w ust. 1 wchodzą:

1) przewodniczący - Ireneusz Nalazek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;

2) zastępca przewodniczącego - Adam Wojtaś, Dyrektor Generalny Ministerstwa;

3) Paweł Baka - Dyrektor Departamentu Kontroli Ministerstwa;

4) członkowie niezależni w rozumieniu art. 290 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) Robert Bartold,

b) Marcin Dobruk.

3. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego w Ministerstwie.

§ 2

. Traci moc zarządzenie nr 41 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Spor. i Tur. poz. 43).

§ 3

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki
Sławomir Nitras


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA