REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 3 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania komisji do spraw dofinansowania zadań w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) oraz § 8 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. i Tur. poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie powołania i trybu działania komisji do spraw dofinansowania zadań w obszarze sportu wyczynowego i młodzieżowego (Dz. Urz. Min. Spor. i Tur. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 po literze d dodaje się literę e w brzmieniu:

e) „Programu wspierania kolarstwa w Polsce”;

b) w pkt 2 po literze f dodaje się literę g w brzmieniu:

„g) Programu wspierania kolarstwa młodzieżowego w Polsce”;

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedkładanie Ministrowi, po dokonaniu oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, rekomendacji lub opinii odnośnie proponowanej wysokości dofinansowania ze środków budżetu państwa albo Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań przewidzianych do realizacji w 2024 r., zgodnie z programami, o których mowa w pkt 1 lit. b-e oraz pkt 2 lit. c-g”;

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wartość merytoryczna ofert, wniosków lub wystąpień oraz ich zasadność jest oceniana przez Komisję na podstawie kryteriów i wartości punktowych, określonych w załącznikach nr 2-5 do zarządzenia.”

3) w § 7 w ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wniosków lub wystąpień dotyczących dofinansowania zadań objętych programami wskazanymi w § 2 pkt 1 lit. e i § 2 pkt 2 lit. g zarządzenia, stosuje się protokół oceny wniosku, którego wzór określa załącznik nr 5 do zarządzenia.”;

4) dodaje się załącznik nr 5 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki
Sławomir Nitras


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 .r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

Załącznik 1. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU]

Załącznik do zarządzenia nr 10
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 2 lutego 2024 r

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKUMetryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-03
  • Data wejścia w życie: 2024-04-04
  • Data obowiązywania: 2024-04-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA