REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1)

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Rady Turystyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Turystyki, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw turystyki, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zadań Rady realizowanych w celu rozwoju turystyki, należy:

1) przeprowadzanie analiz, dokonywanie ocen, opiniowanie, formułowanie i przedstawianie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce;

2) doradzanie Ministrowi w zakresie strategicznego zarządzania turystyką;

3) opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki;

4) inicjowanie działań na rzecz:

a) transformacji cyfrowej w turystyce,

b) zrównoważonego rozwoju turystyki,

c) rozwoju turystyki społecznej,

d) konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym,

e) tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele branży turystycznej oraz osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy oraz wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie w zakresie turystyki.

2. Rada liczy maksymalnie 20 członków, powoływanych i odwoływanych przez Ministra.

3. Minister wyznacza Przewodniczącego Rady, zwanego dalej „Przewodniczącym”.

4. Przewodniczący wyznacza Zastępcę Przewodniczącego Rady.

5. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w jej skład, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady.

6. W posiedzeniach Rady udział bierze Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełniący funkcję Sekretarza Rady. W przypadku gdy Dyrektor Departamentu Turystyki nie może wziąć udziału w posiedzeniu, wyznacza zastępującą go osobę.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Rady z inicjatywy Ministra lub na wniosek minimum 8 członków Rady;

2) ustala program kolejnych posiedzeń Rady z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady;

3) przewodniczy posiedzeniom Rady;

4) przedstawia Ministrowi, uzgodnione z Członkami Rady i podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady, podsumowanie prac Rady za rok ubiegły, do dnia 31 stycznia każdego roku. Uzgodnienia mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego.

3. Sekretarz Rady:

1) sporządza protokół z posiedzeń Rady;

2) prowadzi korespondencję dotyczącą prac Rady;

3) wykonuje określone czynności powierzone przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - zastępującego go Zastępcy Przewodniczącego, służące realizacji zadań Rady.

§ 5.

1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale.

3. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby osób wchodzących w jej skład. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego.

4. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - zastępujący go Zastępca Przewodniczącego, oraz Sekretarz. Projekt protokołu może podlegać konsultacjom z osobami wchodzącymi w skład Rady, które brały udział w posiedzeniu. Konsultacje mogą odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie Rady odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Rady wypowiadanie się w toku obrad.

6. Rada może rozpatrywać sprawy związane z realizacją zadań określonych w § 2 w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym rozstrzyga Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - zastępujący go Zastępca Przewodniczącego. Do rozpatrywania spraw w trybie obiegowym postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

7. Przewodniczący może zdecydować o powołaniu Zespołu Roboczego Członków Rady, zwanych dalej „Zespołem”.

8. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Rady, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminie i trybie określonym na podstawie wewnętrznych ustaleń pomiędzy członkami Zespołu.

10. Efekty prac Zespołu są prezentowane na posiedzeniach Rady.

11. Obsługę organizacyjno-biurową, w tym logistyczną Rady zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

12. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 11, są pokrywane z części 40 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister.

§ 6

. 1. Udział w pracach Rady oraz Zespołu jest nieodpłatny. Za udział w ich posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

2. Członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 5 i § 5 ust.8, w związku z udziałem w posiedzeniach, przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych do rozliczeń biletów. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu 2 klasy.

3. W przypadku odbycia podroży samochodem zwrot następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Przewodniczącego, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.2).

§ 7.

1. Kadencja Rady trwa od dnia pierwszego posiedzenia Rady do dnia rozwiązania jej przez Ministra.

2. W przypadku uznania przez Ministra zasadności rozwiązania Rady, Rada przedstawi, w terminie wyznaczonym przez Ministra podsumowanie prac. Podsumowanie zostanie uzgodnione z osobami wchodzącymi w skład Rady oraz podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza. Uzgodnienia odbywają się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Rada ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie zarządzenia Ministra znoszącego funkcjonowanie Rady.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

wz. Ministra Sportu i Turystyki
Sekretarz Stanu

Piotr Borys


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-19
  • Data wejścia w życie: 2024-04-19
  • Data obowiązywania: 2024-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA