REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1.
1. Minister Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) nadzoruje państwową jednostkę budżetową – Centrum Projektów Europejskich.

2. Minister nadzoruje merytorycznie Biuro Ministra (BM).

§ 2.
1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Sekretarz Stanu podpisuje pisma kierowane do Sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

3. Sekretarz Stanu podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski podpisuje korespondencję w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji koordynatora prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

5. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel, a w razie jej nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

6. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

7. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

8. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 7, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

§ 3.
1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań, określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712, z późn. zm.), wytycznych szczegółowych dla programów operacyjnych opracowanych zgodnie z właściwością oraz dla regionalnych programów operacyjnych, a także wskazanych wytycznych horyzontalnych dla programów na okres 2007–2013.

5. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 4.
1. Sekretarz Stanu odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013.

2. Ponadto Sekretarz Stanu odpowiada za:

1) nadzór nad sprawami w zakresie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących systemu projektów indywidualnych i generujących dochód, w tym dużych;

2) nadzór nad sprawami z zakresu realizacji zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym działań Platformy PPP;

3) nadzór nad wdrożeniem inicjatywy JASPERS.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Sekretarz Stanu reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Sekretarz Stanu reprezentuje Ministra w stałym komitecie Rady Ministrów.

5. Sekretarz Stanu nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych (DPI);

2) Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych (DWI);

3) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DWP);

4) Departament Informacji, Promocji i Szkoleń (DIP);

5) Departament Współpracy Terytorialnej (DWT).

§ 5.
1. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za:

1) nadzorowanie zadań związanych z zamykaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;

2) nadzorowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014–2020;

3) nadzorowanie realizacji projektów badawczych realizowanych we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) m.in. w ramach programu LEED;

4) nadzór nad realizacją Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

5) nadzorowanie realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami programu;

6) nadzorowanie wykonania i rozliczenia kontraktów wojewódzkich;

7) koordynowanie prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji;

8) koordynację zagadnień związanych z instrumentami inżynierii finansowej w ramach programów operacyjnych;

9) koordynację zagadnień związanych z obszarem społeczeństwa informacyjnego.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym (DZF);

2) Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji (DRC).

§ 6.
1. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, a także za sprawy związane z realizacją koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za:

1) nadzór nad realizacją zadań związanych z aktywnym udziałem strony polskiej w debacie nad przyszłością Polityki Spójności UE w kolejnym okresie programowania, w tym koordynację prac dotyczących negocjacji rozporządzeń regulujących funkcjonowanie tej polityki w latach 2014–2020;

2) nadzór nad przygotowaniami do wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020;

3) koordynację wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO;

4) nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu Koordynującego NSRO na lata 2007–2013;

5) koordynowanie działań w ramach realizacji procesu ewaluacji polityki spójności;

6) koordynację zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programów operacyjnych;

7) reprezentowanie strony polskiej w Europejskiej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Planowanie Regionalne/Przestrzenne (CEMAT);

8) nadzorowanie udziału strony polskiej, reprezentowanie strony polskiej i współpracę w realizacji międzynarodowych programów: spójności terytorialnej – ESPON, rozwoju miast URBACT oraz Rozwoju Przestrzennego Morza Bałtyckiego – VASAB;

9) koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym;

10) koordynowanie funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi programów operacyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007–2013;

11) nadzorowanie procesów legislacyjnych w zakresie prawa krajowego oraz nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu obsługi prawnej.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej (DKS);

2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF);

3) Departament Polityki Przestrzennej (DPM);

4) Departament Prawny (DP).

§ 7.
1. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za:

1) nadzór nad zmianami, realizacją i monitorowaniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;

2) nadzór nad procesem monitorowania obszarów strategicznej interwencji w zakresie województw wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej;

3) nadzór nad przygotowaniem strategii ponadregionalnych;

4) uczestniczenie w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej i prezentowanie stanowiska Ministra.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

5. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Ponadregionalnych (DPP);

2) Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI).

§ 8.
1. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Phare SSG, Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za:

1) koordynację współpracy międzynarodowej, w tym utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii Europejskiej oraz nadzór nad realizacją działań wynikających z porozumień o współpracy zawartych przez Ministra z partnerami zagranicznymi;

2) realizację zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;

3) prowadzenie spraw Grupy Wyszehradzkiej;

4) koordynację spraw związanych z umowami twinningowymi w ramach programów Unii Europejskiej; Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

5. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej (DPT);

2) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej (DUE).

§ 9.
1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za:

1) nadzorowanie opracowania budżetu części 34 – Rozwój regionalny;

2) nadzorowanie realizacji budżetu dysponenta części budżetowej oraz obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

3) nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA;

4) akceptowanie wniosków o uruchomienie środków/zapewnienie finansowania lub dofinansowania z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na finansowanie programów oraz akceptowanie zmian klasyfikacji wydatków;

5) nadzorowanie realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów perspektywy 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

6) współpracę z instytucjami kontrolnymi oraz, w zakresie określonym w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007–2013, udział w procesie tworzenia i zapewniania efektywnego systemu kontroli środków unijnych.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Informatyki (Dl);

2) Departament Ekonomiczno-Finansowy (DEF);

3) Departament Instytucji Certyfikującej (DIC);

4) Biuro Administracyjne (BA);

5) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);

6) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL).

§ 10.
1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu. Zastępstwo obejmuje sprawy wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego oraz Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody oraz Podsekretarza Stanu Iwony Wendel, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak.

6. W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda;

2) Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgodę w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu;

3) Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel;

4) Podsekretarza Stanu Iwonę Wendel w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski;

5) Podsekretarza Stanu Marcina Kubiaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel.

7. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 6 pkt 1–5, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

8. W przypadku nieobecności Dyrektora Generalnego – w zakresie czynności związanych z certyfikowaniem wydatków – zastępuje Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Ministra.

9. O nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 11.
Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§ 12.
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Minister lub Dyrektor Generalny.
§ 13.
Traci moc zarządzenie Nr 1 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zmienione zarządzeniem Nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 7 ust. 1 w części dotyczącej projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Phare SSG, Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006 i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 oraz ust. 5 pkt 3, które tracą moc z dniem 31 marca 2013 r.
§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 8 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Minister Rozwoju Regionalnego : E. Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-14
  • Data wejścia w życie: 2013-03-12
  • Data obowiązywania: 2013-06-27
  • Dokument traci ważność: 2013-09-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA