REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 w ust. 1 w pkt 7:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) współdziałają z Departamentem Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji odpowiedzialnym za prowadzenie monitorowania rozwoju regionów oraz za koordynowanie współpracy z samorządami województw jako instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi,”,

b) po lit. e dodaje się lit. e' w brzmieniu:

„e') współdziałają z Departamentem Polityki Przestrzennej odpowiedzialnym za koordynowanie współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz obsługę przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji,”;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

㤠20. Departament Informatyki (Dl)

1. Departament Informatyki odpowiada za realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa lub na potrzeby Ministerstwa;

2) zapewnienie dostępu do informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie i informacji w nich przetwarzanych;

3) budowa, wdrożenie i utrzymanie hurtowni danych i systemu raportującego przekształcającego w informację zarządczą dane z systemów Ministerstwa lub dane pozyskane na potrzeby Ministerstwa.”;

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Departament Instytucji Certyfikującej (DIC)

1. Departament Instytucji Certyfikującej odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Departament odpowiada również za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) 2007-2013 z udziałem Polski, a ponadto za koordynację procesu zarządzania ryzykiem w Ministerstwie.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej, w tym:

a) opracowywanie i przekazywanie Komisji Europejskiej poświadczonych deklaracji wydatków i wniosków o płatność oraz prognoz wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy, monitoring finansowy n+3 / n+2 w zakresie kwot wnioskowanych do Komisji Europejskiej, a także prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych i przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji w tym zakresie,

b) opracowywanie wytycznych w zakresie certyfikacji oraz określanie zasad i procedur dokonywania poświadczania wydatków przez poszczególne instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych,

c) do celów poświadczania wydatków Komisji Europejskiej – sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem funkcji instytucji uczestniczących we wdrażaniu programów operacyjnych w zakresie zarządzania finansowego i kontroli, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli, a także współpracę z instytucjami kontrolnymi,

d) pozyskiwanie i analiza informacji o nieprawidłowościach oraz wyników audytów przeprowadzonych przez Instytucję Audytową oraz inne uprawnione instytucje kontrolne i audytowe, w kontekście spełnienia warunków certyfikacji,

e) poświadczanie wydatków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Obszaru Programowego Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej;

2) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EISP 2007-2013: Polska-Białoruś-Ukraina i Litwa-Polska-Rosja, w tym:

a) obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie/ umów grantowych z beneficjentami programów EISP oraz wydawania decyzji przyznających środki pomocy technicznej instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programów EISP,

b) poświadczanie wydatków w ramach programów EISP oraz prowadzenie kontroli systemowych oraz projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach tych programów, a także zapewnienie funkcjonowania systemu kwalifikowalności oraz niezależnej kontroli poświadczania wydatków beneficjentów programów EISP;

3) pełnienie roli Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie koordynacji zadań związanych z wdrażaniem programów EISP;

4) przygotowywanie okresowych informacji o ryzykach kluczowych w Ministerstwie, stosownie do postanowień Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;

5) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności w zakresie opracowania systemu deklarowania i rozliczania wydatków do Komisji Europejskiej, w zakresie procedur, rozwiązań wdrożeniowych i instytucjonalnych oraz systemu wdrażania Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).”;

4) w § 25 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych w kontekście systemu wdrażania funduszy strukturalnych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów, oraz koordynacja prac nad zagadnieniami pomocy publicznej w kontekście polityki spójności;”;

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)

1. Departament Współpracy Terytorialnej odpowiada za koordynację zadań związanych z zamykaniem programów INTERREG 2004-2006 i wdrażaniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 2007-2013 z udziałem Polski.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji:

a) Instytucji Zarządzającej (dla 2 programów IW INTERREG III A 2004-2006 oraz 3 programów EWT 2007-2013),

b) Koordynatora Krajowego (dla 9 programów IW INTERREG III 2004-2006 oraz 9 programów EWT 2007-2013),

c) Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów transnarodowych i programu współpracy międzyregionalnej EWT 2007-2013,

d) Międzynarodowego Punktu Informacyjnego programu INTERREG IV C 2007-2013,

e) Jednostki Oceniającej dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 w ramach EWT;

2) obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów w programach EWT;

3) poświadczanie wydatków w ramach programów EWT oraz prowadzenie kontroli systemowych oraz projektów Pomocy Technicznej realizowanych w ramach tych programów, a także zapewnienie funkcjonowania systemu kwalifikowalności oraz niezależnej kontroli poświadczania wydatków polskich beneficjentów programów EWT;

4) pełnienie roli Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie koordynacji zadań związanych z wdrażaniem programów EWT oraz innych polityk i strategii mających wpływ na ich realizację w Polsce;

5) realizacja zadań w zakresie tworzenia ram prawnych funkcjonowania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;

6) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności dotyczących programów EWT.”;

6) w § 37:

a) w ust. 2

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów;”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5:

„5) koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie, z wyłączeniem wykonywania zadań w obszarze zbioru pod nazwą „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W strukturze Biura Dyrektora Generalnego znajduje się funkcjonalnie niezależne i wyodrębnione Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego, realizujące zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra kierującego działem administracji – rozwój regionalny w realizacji celów i zadań.”;

7) w § 39 w ust. 2 uchyla się pkt 2.

§ 2.
 Przepis § 33 ust. 2 pkt 1 lit. d w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 r.
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-28
  • Data wejścia w życie: 2013-06-27
  • Data obowiązywania: 2013-06-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA