REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 22 maja 2013 r.

w sprawie powołania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Krajowe Obserwatorium Terytorialne, zwane dalej „Obserwatorium”.

2. Obserwatorium pełni funkcję opiniodawczo–doradczą dla Ministra Rozwoju Regionalnego.

§ 2.

1. W skład Obserwatorium wchodzą:

1) Przewodniczący – sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „MRR”, wyznaczony przez Ministra Rozwoju Regionalnego;

2) Zastępca Przewodniczącego – dyrektor departamentu obsługującego prace Obserwatorium w MRR;

3) członkowie:

a) ze strony rządowej – po jednym przedstawicielu, z prawem głosu:

– Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

– Ministra Gospodarki,

– Ministra Spraw Wewnętrznych,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Edukacji Narodowej,

– Ministra Obrony Narodowej,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Administracji i Cyfryzacji,

– Ministra Zdrowia,

– Ministra Środowiska,

– Ministra Finansów,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

b) ze strony samorządowej, stale zapraszani, z prawem głosu:

– po jednym przedstawicielu samorządów województw,

– po jednym przedstawicielu:

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich.

2. Jeśli zakres omawianych spraw tego wymaga, w posiedzeniach Obserwatorium, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – pracownicy naukowi, eksperci, praktycy oraz partnerzy społeczno-gospodarczy.

3. W spotkaniach Obserwatorium, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Banku Światowego oraz przedstawiciele innych instytucji międzynarodowych.

§ 3.

1. Do zadań Obserwatorium należy w szczególności:

1) analiza i ocena sytuacji społeczno-gospodarczej regionów na tle sytuacji kraju, wraz z prognozami rozwojowymi;

2) analiza i ocena realizacji zamierzeń zapisanych w kluczowych dokumentach strategicznych, w tym zwłaszcza w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia i umowie partnerstwa z UE, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz w strategiach rozwoju województw;

3) wypracowywanie standardów monitorowania polityki rozwoju, zwłaszcza w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz przedstawianie wniosków w sprawach rozwoju badań statystycznych statystyki publicznej;

4) analizowanie procesów rozwojowych oraz skutków podejmowanych interwencji, w szczególności z udziałem środków unijnych, z uwzględnieniem ujęcia terytorialnego;

5) współpraca z regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi działającymi w ramach struktur urzędów marszałkowskich, zwanymi dalej „ROT”;

6) przedkładanie Ministrowi Rozwoju Regionalnego oraz Komitetowi Koordynacyjnemu do spraw Polityki Rozwoju wniosków, opinii i rekomendacji służących programowaniu oraz poprawie efektywności i skuteczności realizacji polityki rozwoju, w szczególności w odniesieniu do regionów;

7) zasilanie Krajowego Forum Terytorialnego rezultatami prac osiągniętymi przez Obserwatorium i ROT;

8) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z zakresem działania Obserwatorium.

2. Obserwatorium może realizować inne niż wymienione w ust. 1 zadania wskazane przez Ministra Rozwoju Regionalnego, niezbędne do prawidłowej realizacji polityki regionalnej oraz polityki rozwoju, w zakresie nienaruszającym kompetencji Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju, powołanego na podstawie art. 35a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzania polityki rozwoju, z którym prowadzi bieżącą współpracę w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych i Unii Europejskiej.

3. Przewodniczący Obserwatorium lub jego zastępca mogą zlecać opracowanie ekspertyz, raportów, przeprowadzenie badań niezbędnych do realizacji zadań Obserwatorium.

4. Przewodniczący Obserwatorium może tworzyć tematyczne grupy robocze w celu opracowania bądź zaopiniowania wybranego zagadnienia lub dokumentu.

§ 4.

1. Pracami Obserwatorium kieruje jego Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego – zastępca przewodniczącego.

2. Posiedzenia Obserwatorium zwołuje Przewodniczący Obserwatorium, nie rzadziej niż trzy razy w roku, zapraszając każdorazowo przedstawicieli wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3.

3. Obserwatorium przyjmuje opinie, wnioski i rekomendacje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 51% jego członków.

4. Finansowanie prac KOT odbywa się w ramach dostępnych środków MRR, w tym pochodzących z funduszy europejskich.

5. Zastępca Przewodniczącego opracowuje, do końca I kwartału, ramowy plan pracy Obserwatorium z uwzględnieniem współdziałania z ROT, na dany rok kalendarzowy, który zatwierdza przewodniczący Obserwatorium.

§ 5.

Obsługę Obserwatorium zapewnia Sekretariat Obserwatorium, którego funkcję pełni komórka organizacyjna w departamencie MRR, wyznaczonym przez przewodniczącego Obserwatorium.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-01
  • Data wejścia w życie: 2013-07-01
  • Data obowiązywania: 2013-07-01
  • Dokument traci ważność: 2022-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA