REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 20 września 2013 r.

zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zmienionym zarządzeniem nr 11 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r., w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz wytyczne Ministra, sporządzone przez komórki organizacyjne, powinny być uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi, a także powinny uzyskać opinię Departamentu Prawnego oraz aprobatę właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.”;

2) w § 16 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:

a) opracowują projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych i oceny skutków regulacji (OSR), z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Polski,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne i międzyresortowe oraz konsultacje społeczne projektów, o których mowa w lit. a,

c) dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, w uzgodnieniu z Departamentem Prawnym,

d) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa,

e) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej, i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekt stanowiska Ministra,

f) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, stałego komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji lub odpowiednio Komitetu do Spraw Europejskich i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekt stanowiska Ministra,

g) przygotowują i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekt stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

2) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa zwane dalej „aktami wewnętrznymi”, w szczególności:

a) opracowują projekty aktów wewnętrznych,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne opracowywanych projektów aktów wewnętrznych,

c) opiniują projekty aktów wewnętrznych opracowywane przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa;”,

b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) związane z wykonywaniem, wynikających z niektórych ustaw, obowiązków organu administracji rządowej, w szczególności:

a) opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia eurodeputowanych,

b) opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych,

c) przygotowują odpowiedzi na wnioski, skargi i pytania obywateli oraz instytucji,

d) realizują obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej,

e) współpracują z Gabinetem Politycznym Ministra oraz Biurem Ministra przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w tym zadań określonych we właściwych aktach wewnętrznych w Ministerstwie,

f) wykonują zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie,

g) wykonują zadania w dziedzinie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie;

7) związane z realizowaniem przez inne komórki organizacyjne zadań o charakterze koordynacyjnym, w szczególności:

a) współdziałają z Departamentem Ekonomiczno-Finansowym, w tym w zakresie:

– przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów,

– prowadzenia spraw związanych z przenoszeniem wydatków budżetu na programy,

b) współdziałają z Departamentem Informacji, Promocji i Szkoleń, w tym:

– przygotowują plan działań informacyjnych i promocyjnych zgodny z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji jak i ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich oraz realizują go,

– uzgadniają prowadzone działania informacyjno-promocyjne, w tym: kampanie informacyjne i promocyjne, druk publikacji, komunikację i publikację materiałów w Internecie, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych,

c) współdziałają z Departamentem Koordynacji Polityki Strukturalnej odpowiedzialnym za:

– koordynowanie procesu przygotowania dokumentów programowych, strategicznych związanych z polityką rozwoju kraju, w tym dotyczących perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020,

– koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym,

d) współdziałają z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiedzialnym za koordynowanie prac nad przygotowaniem procedur oraz dokumentów wdrożeniowych i instytucjonalnych na lata 2014-2020,

e) współdziałają z Departamentem Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji odpowiedzialnym za prowadzenie monitorowania rozwoju regionów oraz za koordynowanie współpracy z samorządami województw jako instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi,

f) współdziałają z Departamentem Polityki Przestrzennej odpowiedzialnym za koordynowanie współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz obsługę przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji,

g) współdziałają z Departamentem Programów Ponadregionalnych odpowiedzialnym za monitorowanie obszarów strategicznej interwencji w zakresie objętym Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej 2020,

h) współdziałają z Departamentem Prawnym w zakresie zadań dotyczących:

– spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z obsługą prawną Ministra, z zastrzeżeniem pkt 10,

– obsługi systemów Solvit i EU Pilot,

i) współdziałają z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, w szczególności w zakresie merytorycznego i organizacyjnego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa,

j) współdziałają z Departamentem Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (projekty hybrydowe), generujących dochód, zasad funkcjonowania projektów indywidualnych na lata 2014–2020 oraz zadań związanych z przygotowaniem projektów przez Inicjatywę JASPERS,

k) współdziałają z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie zadań dotyczących:

– spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z obsługą prawną Ministerstwa,

– udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynowania zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych,

– koordynowania spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie, z wyłączeniem wykonywania zadań w obszarze zbioru pod nazwą „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007–2013 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,

– kontroli zewnętrznych realizowanych w Ministerstwie,

– audytu wewnętrznego określonych ustawą o finansach publicznych,

I) współdziałają z Biurem Ministra, w szczególności w zakresie:

– realizacji zadań wynikających z podległości Ministrowi państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich,

– organizacji konferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami (m.in. udzielanie patronatów mediom i przyjmowanie patronatów medialnych) i wypowiedzi dla prasy, a także regularnego przekazywania informacji o podjętych działaniach komórki organizacyjnej i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów,

– obsługi spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań „ministra właściwego” dla fundacji,

ł) niezwłocznie informują Biuro Ministra oraz Departament Prawny o planowanych pracach nad projektami aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz o podjętych w tym zakresie działaniach;”,

c) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) związane z prowadzeniem spraw administracyjnych, w tym współpracują z Departamentem Prawnym w zakresie opiniowania projektów orzeczeń oraz pism zawierających środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym;

10) związane z obsługą prawną Ministra dotyczące:

a) wykonywania zastępstwa procesowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych albo podejmą decyzję o samodzielnym prowadzeniu sprawy, z zastrzeżeniem spraw z zakresu udzielania informacji publicznej, które należą do wyłącznej właściwości Departamentu Prawnego,

b) podejmowania działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

c) podejmowania działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych,

d) informowania Departamentu Prawnego o prowadzonych postępowaniach sądowoadministracyjnych i egzekucyjnych.”,

d) uchyla się pkt 11;

3) § 27 otrzymuje brzmienie:

㤠27 Departament Prawny (DP)

1. Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Ministra w zakresie wszystkich spraw objętych działem administracji rządowej – rozwój regionalny.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) współudział w realizacji zadań dotyczących polityki rozwoju;

2) prowadzenie procesu legislacyjnego, w tym opracowywanie, również pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych, inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

3) opiniowanie, w tym uzgadnianie, przygotowanych przez komórki organizacyjne projektów stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, a także do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez te organy;

4) świadczenie pomocy prawnej;

5) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;

6) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności podstaw prawnych;

7) kierowanie do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” oraz prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra.”;

4) § 37 otrzymuje brzmienie:

㤠37. Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

1. Biuro Dyrektora Generalnego realizuje zadania w obszarze zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa, w tym związane z obsługą prawną Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) realizacja zadań dotyczących organizacji urzędu;

2) realizacja zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia;

3) nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów;

4) obsługa prawna Ministerstwa, w szczególności:

a) prowadzenie procesów legislacyjnych, w tym opracowywanie, również pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów aktów wewnętrznych pozostających w zakresie właściwości dyrektora generalnego, inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne,

b) świadczenie pomocy prawnej,

c) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, w tym podejmowanie działań z zakresu postępowania egzekucyjnego;

5) prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz koordynacja organizacji kontroli zewnętrznych realizowanych w Ministerstwie;

6) koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie, z wyłączeniem wykonywania zadań w obszarze zbioru pod nazwą „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007–2013 dla programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

3. W strukturze Biura Dyrektora Generalnego znajduje się funkcjonalnie niezależne i wyodrębnione Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego, realizujące zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra kierującego działem administracji – rozwój regionalny w realizacji celów i zadań.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-23
  • Data wejścia w życie: 2013-10-01
  • Data obowiązywania: 2013-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA