REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 30 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zmienionym zarządzeniem nr 11 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz zarządzeniem nr 17 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2013 r. w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzy Gabinet Polityczny Ministra – GP oraz następujące komórki organizacyjne:”;

2) w § 16 w ust. 1 w pkt 7:

a) w lit. c dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„– monitorowanie rozwoju regionów oraz za koordynowanie współpracy z samorządami województw jako instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi,”,

b) uchyla się lit. e;

3) w § 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej realizuje zadania w obszarze polityki społeczno-gospodarczej i terytorialnej państwa, w tym z wykorzystaniem środków europejskich. Ponadto Departament odpowiada za wykonywanie przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne (RPO).”,

b) w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9–11 w brzmieniu:

„9) koordynacja zarządzania 16 RPO, w tym reprezentowanie Ministra jako Instytucji Koordynującej RPO w pracach komitetów monitorujących RPO;

10) koordynacja realizacji kontraktu wojewódzkiego w zakresie realizacji 16 RPO;

11) koordynacja procesu negocjacji z samorządami województw kontraktów terytorialnych oraz koordynacja i monitorowanie ich realizacji.”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji (DRC)

1. Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji wykonuje zadania w zakresie rozwoju cyfrowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowanie programu operacyjnego rozwoju cyfrowego na lata 2014–2020;

2) koordynowanie realizacji zadań Ministerstwa w obszarze społeczeństwo informacyjne;

3) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności w zakresie rozwoju cyfrowego.”;

5) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie koordynowania wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce i w tym zakresie realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Ponadto Departament wykonuje zadania związane z wdrażaniem 16 RPO, w szczególności w zakresie monitoringu postępu finansowego i rzeczowego, pomocy publicznej oraz kontroli i audytu.”,

b) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem 16 RPO w szczególności:

a) prowadzenie bieżącego monitoringu postępu finansowego i rzeczowego 16 RPO,

b) przygotowanie i aktualizacja programów pomocowych dla 16 RPO oraz wydawanie interpretacji w tym zakresie,

c) prowadzenie spraw z zakresu kontroli i audytu 16 RPO;

9) kontrola trwałości oraz raportowania o nieprawidłowościach w ramach ZPORR.”;

6) w § 32 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) koordynacja funkcjonowania inicjatywy JASPERS, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności oraz departamentów pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej, a także koordynacja inicjatywy project pipeline w ramach PO liŚ, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych;”;

7) w § 35 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności dotyczących innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw oraz inżynierii finansowej;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) koordynowanie realizacji zadań Ministerstwa w obszarze inżynierii finansowej.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-10-31
  • Data wejścia w życie: 2013-11-01
  • Data obowiązywania: 2013-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA