REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.2)), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446.

Załącznik 1. [REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 19
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 marca 2014 r. (poz. 26)

REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ

§ 1. 1. Regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i tryb działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Komisji – rozumie się przez to Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną;

2) Ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

3) Departamencie – rozumie się przez to Departament Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2. 1. Komisja liczy nie więcej niż 40 osób.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) członkowie Komisji.

3. Zastępca Przewodniczącego Komisji wybierany jest przez Komisję ze swojego grona w drodze głosowania.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2, potwierdzają przyjęcie powołania oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez odpowiednią adnotację wraz z podpisem na akcie powołania.

5. Informację o powołaniach, o których mowa w ust. 4, podaje się do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Ministra.

6. Sekretarzem Komisji jest pracownik Departamentu wyznaczony przez Dyrektora Departamentu.

§ 3. Przewodniczący Komisji:

1) reprezentuje Komisję;

2) kieruje całokształtem prac Komisji;

3) przedstawia Ministrowi na piśmie uchwały zawierające stanowiska Komisji, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

§ 4. 1. Komisja rozpatruje sprawy z inicjatywy Ministra lub, po uzgodnieniu z Ministrem, na własny wniosek, wyrażając swoje stanowiska w formie pisemnych uchwał stanowiących załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

§ 5. 1. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji na wniosek Ministra lub osoby przez niego upoważnionej, zaś w przypadku, gdy Komisja rozpatruje sprawy z własnej inicjatywy –Przewodniczący Komisji po uzgodnieniu z Ministrem lub osobą przez niego upoważnioną.

3. O terminie i miejscu posiedzenia Komisji oraz rodzaju spraw skierowanych pod obrady Przewodniczący Komisji powiadamia pisemnie Ministra i członków Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się również powiadomienia telefoniczne lub drogą elektroniczną z zachowaniem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

4. W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć Minister lub osoby przez niego upoważnione oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji, bez prawa głosu.

5. Osoby obecne na posiedzeniu Komisji podpisują listę obecności.

§ 6. 1. Członkowie Komisji mogą pisemnie zgłaszać uwagi do projektów uchwał oraz zdanie odrębne. W przypadku zgłoszenia przez członka Komisji zdania odrębnego, dołącza się je do uchwały.

2. Sekretarz Komisji lub członek Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji albo jego zastępca i niezwłocznie przekazuje Dyrektorowi Departamentu.

§ 7. 1. Komisja może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy w Zespole.

2. Członków Zespołu wyznacza Przewodniczący Komisji. Członkowie Zespołu ze swojego grona wybierają Koordynatora, który organizuje prace Zespołu i zwołuje jego posiedzenia.

3. Zespół wyraża swoje stanowisko w formie pisemnych opinii. Opinia przygotowana przez Zespół jest niezwłocznie przekazywana Przewodniczącemu Komisji celem zatwierdzenia i przekazania Ministrowi.

§ 8. Członkostwo w Komisji oraz udział w jej pracach są nieodpłatne.

§ 9. Przewodniczący Komisji sporządza i przedstawia Ministrowi co najmniej raz na 3 miesiące sprawozdanie z pracy Komisji, zawierające informacje o datach posiedzeń, tematyce obrad, podjętych uchwałach, ewentualnych informacjach o problemach w funkcjonowaniu Komisji oraz wnioskach dotyczących kolejnych posiedzeń Komisji.

§ 10. Obsługę Komisji, w tym:

1) przesyłanie powiadomień, o których mowa w § 5 ust. 3,

2) zapewnienie sali oraz niezbędnego wyposażenia na czas posiedzenia Komisji oraz Zespołów, prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Komisji,

3) inne czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Komisji,

– zapewnia Departament.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-04
  • Data wejścia w życie: 2014-04-04
  • Data obowiązywania: 2014-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA