REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 47

ZARZĄDZENIE Nr 36
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 1 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W załączniku do zarządzenia nr 19 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2014 r. określającego regulamin Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (Dz. Urz. MIR poz. 26) dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. 1. Przewodniczącemu Komisji i członkom Komisji oraz zaproszonym osobom za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej środkiem komunikacji zbiorowej na podstawie dołączonych do rozliczenia biletów. Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy w pociągu osobowym, pospiesznym lub ekspresowym.

2. W przypadku odbycia podróży w inny sposób zwrot następuje na podstawie oświadczenia akceptowanego przez Dyrektora Departamentu lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Zwrot kosztów podróży następuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się poza miejscem zamieszkania Przewodniczącego Komisji, członków Komisji oraz zaproszonych osób.

4. Zwrot kosztów podróży przysługuje od dnia 4 kwietnia 2014 r.”

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju : E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 279.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
  • Data wejścia w życie: 2014-07-01
  • Data obowiązywania: 2014-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA