REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 75

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 20 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8, Dz. Urz. Ml z 2008 r. Nr 6, poz. 32 oraz Dz. Urz. MliR z 2014 r. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 3;

2) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 56 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 20 listopada 2014 r. (poz. 75)

STATUT CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

§ 1. 1. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zwane dalej „CUPT”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. CUPT działa na podstawie:

1) zarządzenia nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 8, Dz. Urz. Ml z 2008 r. Nr 6, poz. 32, Dz. Urz. MliR z 2014 r. poz. 46 oraz Dz. Urz. MliR z 2014 r. poz. 75);

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą CUPT jest Warszawa.

4. Obszarem działania CUPT jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności CUPT jest:

1) wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

2) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację projektów transportowych.

2. CUPT może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) jako:

a) instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia),

b) beneficjent;

2) ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) jako:

a) instytucja pośrednicząca,

b) beneficjent.

3. CUPT może uczestniczyć w realizacji projektów instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.), jako:

a) instytucja wdrażająca,

b) beneficjent

4. W ramach wykonywanych zadań, CUPT w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i projekty oraz monitoruje realizację projektów;

2) planuje, rozlicza i kontroluje płatności i gospodarkę środkami finansowymi w ramach tych programów i projektów;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu i projektów, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmianę, udostępnianie i usuwanie

5. W trakcie wykonywania zadań, o których mowa w ust. 4, CUPT:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i projektów oraz określone we właściwych dla danego programu i projektu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, transportu oraz gospodarki morskiej, a także właściwymi jednostkami, wykonującymi zadania związane z działalnością, o której mowa w § 2.

§ 3. 1. Działalnością CUPT kieruje Dyrektor, który reprezentuje CUPT na zewnątrz.

2. Dyrektor CUPT wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w CUPT.

3. Dyrektora CUPT powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

4. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań komórek wewnętrznych CUPT określa regulamin organizacyjny CUPT, ustalony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 4. 1. Działalność CUPT jest finansowana z części budżetowej 34 – Rozwój regionalny.

2. CUPT, w ramach programów, o których mowa w § 2, realizuje także zadania finansowane z części budżetowej 39 – Transport dotyczące:

1) krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – w ramach rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe;

2) infrastruktury kolejowej – w ramach rozdziału 60002 – Infrastruktura kolejowa;

3) pozostałych projektów finansowanych w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, dla których beneficjentem jest PKP PLK S.A.

3. CUPT jest dysponentem drugiego stopnia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Podstawą gospodarki finansowej CUPT jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. CUPT prowadzi sprawozdawczość budżetową przewidzianą dla jednostek budżetowych.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
  • Data wejścia w życie: 2014-11-21
  • Data obowiązywania: 2014-11-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA