REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 41

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do spraw tematu danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne”, określonego w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

 1. Do zadań Zespołu należy analiza uwarunkowań prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych oraz rekomendowanie organowi wiodącemu, o którym mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, kierunków działań i rozwiązań w zakresie:

1) zmian legislacyjnych pod kątem przepisów z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej;

2) standardowego modelu danych przestrzennych dla zbiorów dotyczących zagospodarowania przestrzennego;

3) branżowego profilu metadanych;

4) zasobu referencyjnego dla dokumentów planistycznych i jego źródeł, warunków udostępniania;

5) krajowej klasyfikacji przeznaczenia terenu i opracowania reguł mapowania do klasyfikacji HILUCS (ang. Hierarchical INSPIRE Land Use Classification System);

6) minimalnych wymogów dla podkładów mapowych dla potrzeb planowania przestrzennego, w tym listy dopuszczalnych materiałów geodezyjnych i kartograficznych;

7) standaryzacji i wizualizacji planistycznych zbiorów danych przestrzennych;

8) integracji danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym;

9) innych zagadnień dotyczących tworzenia, rozwijania i utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym w zakresie rekomendowania projektów planów udziału Ministra, jako organu wiodącego w tworzeniu i funkcjonowaniu tej infrastruktury na kolejne lata.

2. Działalność Zespołu kończy się wraz z wykonaniem zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 3.

 1. Członkami Zespołu są:

1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Ministra w randze Podsekretarza Stanu właściwy w sprawach infrastruktury informacji przestrzennej;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej;

3) Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

4) Przedstawiciel Głównego Geodety Kraju.

2. W pracach Zespołu na prawach członka, z prawem głosu, może uczestniczyć jeden przedstawiciel:

1) Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej;

2) Towarzystwa Urbanistów Polskich;

3) Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie;

5) Politechniki Warszawskiej;

6) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;

7) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

8) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

9) Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu;

10) Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

11) Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

12) Związku Miast Polskich;

13) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

3. Członków zespołu, o których mowa w ust. 2, zgłaszają wymienione w powołanym punkcie podmioty.

4. W posiedzeniach Zespołu mogą także uczestniczyć:

1) osoby pisemnie upoważnione przez Ministra;

2) zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu:

a) przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione w ust. 2,

b) eksperci właściwi w sprawach należących do zadań Zespołu, posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz geomatyki i kartografii,

c) przedstawiciele komórek organizacyjnych urzędu obsługującego Ministra.

4. Sekretarzem Zespołu jest przedstawiciel Departamentu Polityki Przestrzennej.

§ 4.

 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie terminów i miejsca posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich uczestników posiedzenia;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu nie rzadziej niż raz na pół roku;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu;

5) podpisywanie protokołów z posiedzeń Zespołu.

2. Z upoważnienia Przewodniczącego Zespołu lub w czasie jego nieobecności, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu sporządza i przedstawia Ministrowi, co najmniej raz w roku, sprawozdanie z pracy Zespołu zawierające informacje o datach posiedzeń, tematyce obrad, podjętych uchwałach, ewentualnych informacjach o problemach w funkcjonowaniu Zespołu oraz wnioskach dotyczących kolejnych posiedzeń Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół rozpatruje sprawy na posiedzeniach, przyjmując stanowisko w formie uchwał, podejmowanych w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu upoważnionego do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.

2. Osobom, o których mowa w § 3 ust. 4, nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Uczestników posiedzenia zawiadamia się o terminie posiedzenia w sposób umożliwiający otrzymanie przez nich zawiadomienia nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad Zespołu oraz ewentualne materiały do rozpatrzenia na posiedzeniu.

4. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać uwagi do projektów uchwał oraz zdanie odrębne. W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu zdania odrębnego, dołącza się je do uchwały.

5. Z przebiegu każdego posiedzenia Zespołu, Sekretarz Zespołu sporządza nagranie audio oraz protokół.

6. W przypadku przewidzianej nieobecności na posiedzeniu Zespołu, Członkowie Zespołu oraz osoby upoważnione lub zaproszone do udziału w jego posiedzeniu:

1) powiadamiają na piśmie, bądź drogą elektroniczną, Sekretarza Zespołu o przyczynach przewidzianej nieobecności, co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia;

2) mogą nadesłać, w formie pisemnej lub elektronicznej, swoje stanowisko w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu. Stanowisko to pozostaje bez wpływu na głosowanie oraz kworum, o których mowa w ust. 1.

7. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty w drodze uchwały Zespołu.

§ 6.

 1. Członkostwo w Zespole oraz udział w posiedzeniach Zespołu są nieodpłatne.

2. Udział w posiedzeniach Zespołu osób, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 lit. b, nie wyklucza ich z grona potencjalnych wykonawców, z którymi mogą być zawierane przez Ministra umowy cywilnoprawne w celu przygotowania ocen, analiz lub ekspertyz.

3. Osobom, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust. 4 pkt 2, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do wysokości równowartości kosztów przejazdu pociągiem w wagonie klasy 2.

4. Zwrot kosztów podróży jest finansowany ze środków budżetu Departamentu Polityki Przestrzennej.

5. Rozliczenie kosztów podróży następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej odbycia.

6. Obsługę, w tym finansową, oraz miejsce posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Polityki Przestrzennej.

§ 7.

 Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-14
  • Data wejścia w życie: 2015-07-15
  • Data obowiązywania: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA