reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wprowadza się zasady organizacji i funkcjonowania nadzoru nad instytutami badawczymi, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport i łączność na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA NADZORU NAD INSTYTUTAMI BADAWCZYMI]

Załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 marca 2016 r.

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA NADZORU NAD INSTYTUTAMI BADAWCZYMI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zasady organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nadzoru nad instytutami badawczymi, zwane dalej „Zasadami”, określają podział czynności między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie nadzoru sprawowanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, w tym zadań związanych z koordynacją działań nadzorczych.

§ 2.

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

1) Minister – Ministra Infrastruktury i Budownictwa;

2) Ministerstwo – urząd obsługujący Ministra;

3) właściwy członek kierownictwa Ministerstwa – członek kierownictwa Ministerstwa, który w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad instytutem, zgodnie z postanowieniami zarządzenia Ministra w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa;

4) instytut – instytut badawczy, o którym mowa w art. 1 ustawy o instytutach badawczych, nadzorowany przez Ministra;

5) komórka właściwa – komórka organizacyjna Ministerstwa, która zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad instytutem;

6) ustawa o instytutach badawczych – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64);

7) rozporządzenie Rady Ministrów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. Nr 230, poz. 1512).

§ 3.

1. W procesie nadzoru nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem oraz realizacją przez instytut jego podstawowych zadań uczestniczą:

1) komórki właściwe;

2) Departament Budżetu – w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów, prowadzenia spraw dotyczących zatwierdzania sprawozdań finansowych instytutów oraz opiniowania wniosków o nagrody roczne;

3) Biuro Dyrektora Generalnego – w zakresie prowadzenia spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra wobec dyrektora, innych osób wchodzących w obowiązki dyrektora, tj. p.o. dyrektora, kierownika, tymczasowego kierownika oraz w zakresie powołania osób spoza instytutu wchodzących w skład rady naukowej instytutu, a także uzgadniania projektu statutu instytutu;

4) Departament Kontroli – w zakresie prowadzenia kontroli, o której mowa w art. 35 ust. 2 oraz w art. 36 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.

2. Departament Kontroli koordynuje sprawy związane z nadzorem Ministra nad instytutami.

§ 4.

Opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz projektów wewnętrznych aktów normatywnych, o których mowa w Zasadach oraz ich rejestracja, odbywa się zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Ministerstwie.

Rozdział 2

Zatwierdzanie statutu instytutu

§ 5.

1. Statut instytutu uchwalony zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych przez radę naukową, przekazywany jest komórce właściwej.

2. Komórka właściwa, po dokonaniu analizy i uzgodnieniu stanowiska do projektu statutu z Biurem Dyrektora Generalnego oraz Departamentem Kontroli przekazuje projekt statutu Departamentowi Prawnemu wraz z projektem zarządzenia Ministra w sprawie zatwierdzenia statutu.

3. Po zaopiniowaniu projektu statutu i parafowaniu projektu zarządzenia w sprawie zatwierdzenia statutu przez Departament Prawny, komórka właściwa przedkłada projekt zarządzenia w sprawie zatwierdzenia statutu do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, a następnie do podpisu Ministra.

4. Do zatwierdzenia zmian statutu ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

5. Do nadawania pierwszego statutu nowo utworzonemu instytutowi oraz instytutowi powstałemu w wyniku połączenia lub podziału zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Zatwierdzony statut instytutu komórka właściwa przekazuje do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra.

Rozdział 3

Powołanie i nadzór nad funkcjonowaniem organów instytutu

§ 6.

1. Komórka właściwa, po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przedkłada do podpisu Ministra kandydaturę przedstawiciela Ministra do udziału w komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora. Podpisane przez Ministra pismo, przekazuje radzie naukowej instytutu.

2. Komórka właściwa przedkłada do podpisu Ministra, po uzgodnieniu przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, projekt wystąpienia do rady naukowej instytutu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na dyrektora instytutu kandydata wyłonionego w drodze konkursu.

3. Po dokonaniu analizy dokumentów z przeprowadzonego postępowania konkursowego, komórka właściwa występuje do Biura Dyrektora Generalnego przekazując komplet dokumentów, o przygotowanie aktu powołania dyrektora lub odmowy powołania kandydata na dyrektora wskazanego przez komisję konkursową, jeżeli konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa lub kandydat nie spełniał kryteriów określonych w ustawie.

4. Biuro Dyrektora Generalnego, przygotowuje:

1) akt powołania dyrektora, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych, w którym określa, w uzgodnieniu z komórką właściwą, wysokość jego wynagrodzenia stosownie do art. 24 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych lub

2) odmowę powołania na dyrektora kandydata wskazanego przez komisję konkursową.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Biuro Dyrektora Generalnego, w uzgodnieniu z komórką właściwą, przygotowuje akt powołania zastępcy dyrektora instytutu do pełnienia obowiązków dyrektora, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych.

6. Komórka właściwa rozpatruje odwołanie kandydata na stanowisko dyrektora od uchwały komisji konkursowej, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych.

7. W przypadku, gdy członkiem komisji konkursowej jest dyrektor komórki, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny Ministerstwa na wniosek tej komórki wyznacza inną komórkę organizacyjną Ministerstwa do rozpatrzenia odwołania.

8. W przypadku nowoutworzonego instytutu, Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje, w uzgodnieniu z komórką właściwą, zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych, akt wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji kierownika instytutu.

9. Kopie aktów powołania, o których mowa w ust. 4, 5 i 8 Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje Departamentowi Kontroli oraz Departamentowi Budżetu.

§ 7.

1. W przypadku połączenia lub podziału instytutów Biuro Dyrektora Generalnego, w uzgodnieniu z komórką właściwą, przygotowuje akt wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji tymczasowego kierownika instytutu, zgodnie z § 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów.

2. Biuro Dyrektora Generalnego, w uzgodnieniu z komórką właściwą oraz Departamentem Kontroli, przygotowuje akt odwołania dyrektora instytutu w przypadkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o instytutach badawczych oraz § 34 rozporządzenia Rady Ministrów.

3. W przypadku odwołania dyrektora, stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, Biuro Dyrektora Generalnego, w uzgodnieniu z komórką właściwą, przygotowuje akt wyznaczenia spośród jego zastępców osoby pełniącej funkcję kierownika instytutu.

4. Kopie aktów wyznaczenia do pełnienia funkcji kierownika instytutu, o którym mowa w ust. 1 i 3, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje Departamentowi Kontroli oraz Departamentowi Budżetu.

§ 8.

1. Komórka właściwa, po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, przekazuje propozycje powołania do składu rady naukowej kandydatów, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych, do Biura Dyrektora Generalnego.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przygotowuje akt powołania kandydatów, o których mowa w ust. 1 i przedkłada do podpisu Ministra.

§ 9.

1. Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec dyrektora instytutu, a w szczególności:

1) przyznania świadczeń dodatkowych;

2) zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej (umowa o zakazie konkurencji);

3) zgody na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy i prowadzenie działalności gospodarczej;

4) mianowania na stanowisko profesora;

5) stwierdzenia wygaśnięcia powołania, w przypadku podjęcia czynności określonych w pkt 3 bez zgody Ministra;

6) wyrażenia zgody na przystąpienie do konkursu, w przypadku pełnienia funkcji dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy – po zasięgnięciu opinii komórki właściwej.

2. Kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie powołania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komórce właściwej, Departamentowi Kontroli oraz Departamentowi Budżetu.

§ 10.

1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytutu przekazywany jest do Biura Dyrektora Generalnego.

2. Biuro Dyrektora Generalnego sprawdza czy osoba, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełniła warunki określone w § 4 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 275) i przekazuje wniosek:

1) do komórki właściwej – w celu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia;

2) do Departamentu Budżetu – w celu dokonania oceny spełnienia warunków określonych w § 4 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia;

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wraz z ocenami, o których mowa w ust. 2, Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa w celu zaproponowania wysokości nagrody rocznej dla uprawnionego, a następnie przedkłada wniosek Ministrowi do decyzji.

4. Pismo informujące o wysokości przyznanej nagrody bądź o nieprzyznaniu przez Ministra nagrody rocznej, Biuro Dyrektora Generalnego przesyła wnioskodawcy oraz osobie, której wniosek dotyczy, a jego kopię Departamentowi Kontroli oraz komórce właściwej.

Rozdział 4

Wybór podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych instytutów, zatwierdzanie sprawozdań finansowych instytutów, podziału zysku oraz opiniowanie wniosków o dotację statutową

§ 11.

1. Dyrektor instytutu przeprowadza postępowanie ofertowe, a następnie wszystkie otrzymane oferty przesyła do Departamentu Budżetu.

2. Departament Budżetu dokonuje oceny przesłanych ofert pod względem:

1) zaoferowanej ceny;

2) terminu zakończenia badania;

3) dodatkowych czynności oferowanych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego w zaoferowanej cenie.

3. O dokonanym wyborze biegłego rewidenta przez Ministra, Departament Budżetu powiadamia pisemnie dyrektora instytutu, który na tej podstawie zawiera, w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, z wybranym biegłym rewidentem umowę na badanie sprawozdania finansowego.

§ 12.

1. Departament Budżetu, po otrzymaniu sprawozdania finansowego instytutu do zatwierdzenia przez Ministra, dokonuje:

1) weryfikacji formalnej obejmującej:

a) kompletność dostarczonych dokumentów,

b) prawidłowość złożenia podpisów pod dokumentami sprawozdania finansowego,

c) poprawność rachunkową sporządzonych dokumentów;

2) weryfikacji merytorycznej obejmującej:

a) ocenę zgodności wykazanych w sprawozdaniu pozycji z przepisami o rachunkowości,

b) ocenę prawidłowości prezentacji danych wykazanych w bilansie z danymi zawartymi w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

2. W przypadku stwierdzenia, w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej, oczywistych błędów, omyłek, Departament Budżetu zwraca sprawozdanie finansowe instytutowi w celu wprowadzenia stosownych poprawek.

3. Po przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Departament Budżetu dokonuje analizy:

1) przesłanego sprawozdania, w szczególności oceny:

a) sytuacji majątkowo-finansowej jednostki,

b) stanu zobowiązań i należności,

c) dynamiki zmian sytuacji finansowej pod kątem możliwości kontynuowania działalności;

2) opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez biegłego rewidenta. W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów, omyłek, dokumenty zwracane są instytutowi badawczemu celem ich poprawienia;

3) zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.

4. Departament Budżetu występuje do komórek właściwych o przedstawienie opinii odnośnie do sprawozdania finansowego instytutu oraz do propozycji podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 13.

1. Sprawozdanie finansowe instytutu, po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym weryfikacji i analizie, podlega zatwierdzeniu przez Ministra.

2. Departament Budżetu przygotowuje notatkę, w której rekomenduje Ministrowi zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z propozycją podziału zysku lub pokrycia straty lub, po uzgodnieniu przez właściwego członka kierownictwa Ministerstwa, proponuje zatwierdzenie innego podziału zysku.

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytutu następuje w formie decyzji, której projekt przygotowuje Departament Budżetu.

§ 14.

1. Oryginał decyzji Ministra zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Departament Budżetu przekazuje dyrektorowi instytutu, a kopie decyzji przekazuje komórce właściwej oraz Departamentowi Kontroli.

2. Podpisane przez Ministra pismo określające inny niż proponowany przez dyrektora instytutu i zaopiniowany przez radę naukową podział zysku, Departament Budżetu przekazuje dyrektorowi instytutu, radzie naukowej, komórce właściwej oraz Departamentowi Kontroli.

§ 15.

Biuro Ministra, zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, udostępnia na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, przekazane przez dyrektora instytutu roczne sprawozdanie finansowe oraz informację o zarządzaniu składnikami mienia trwałego.

§ 16.

1. Po otrzymaniu wniosku instytutu o finansowanie kosztów restrukturyzacji instytutu, komórka właściwa, po uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu, przygotowuje projekt opinii Ministra do wniosku instytutu, o której mowa w art. 18 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i poz. 1268).

2. Kopię opinii Ministra komórka właściwa przekazuje Departamentowi Kontroli.

Rozdział 5

Nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem, realizacją przez instytut podstawowych zadań, prawidłowością wydatkowania środków publicznych

§ 17.

1. W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru dokonania czynności prawnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa dokonuje analizy wniosku i po uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu, rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownej decyzji do podpisu.

2. W przypadku zgłoszenia przez instytut zamiaru utworzenia spółki kapitałowej, o której mowa wart. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych lub objęcia lub nabycia akcji lub udziałów w takich spółkach, komórka właściwa dokonuje analizy i po uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu, rekomenduje Ministrowi udzielenie zgody lub odmowę udzielenia zgody na dokonanie tej czynności, przedkładając jednocześnie projekt stosownej decyzji do podpisu.

3. Kopie zgłoszeń instytutu, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z kopiami decyzji Ministra – zgody lub odmowy udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, komórka właściwa przekazuje Departamentowi Kontroli.

§ 18.

1. Komórki właściwe w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, występują do instytutów o przedstawienie informacji dotyczących działalności instytutu, a w szczególności:

1) planu działalności instytutu na rok następny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych;

2) informacji dotyczących realizacji planu działalności w roku poprzednim, w tym w szczególności: zrealizowanych badaniach/zadaniach naukowych i pracach rozwojowych, upowszechnianiu i popularyzowaniu wyników działalności instytutu, udziale w realizacji europejskich programów badawczych;

3) planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5 ustawy o instytutach badawczych;

4) perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy o instytutach badawczych;

5) kopii decyzji ministra właściwego do spraw nauki o wysokości przyznanej dotacji;

6) półrocznych informacji sprawozdawczych dotyczących działalności instytutu, a w przypadku gdy z informacji za II półrocze wynika, że instytut osiągnął ujemny wynik finansowy, kwartalnych informacji sprawozdawczych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Zasad.

2. Na podstawie analizy otrzymanych z instytutu informacji, o których mowa w ust. 1, komórka właściwa przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa informację na temat bieżącej działalności instytutu, w terminach: 15 sierpnia za I półrocze, 15 marca za II półrocze, a w przypadku informacji kwartalnych składanych przez instytut – w terminie 45 dni następujących po kwartale.

§ 19.

1. Departament Kontroli przekazuje komórce właściwej:

1) kopię wyników kontroli przeprowadzonej w instytucie wraz z kopią informacji dyrektora instytutu o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) kopię dokumentu organu kontroli zewnętrznej zawierającego wyniki kontroli instytutu,

– w celu monitorowania wdrażania przez instytut zaleceń pokontrolnych.

2. Komórka właściwa przekazuje Departamentowi Kontroli informacje o stopniu zrealizowania zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 1, w terminie sporządzania opinii do sprawozdania finansowego instytutu.

§ 20.

1. Departament Kontroli:

1) gromadzi i przetwarza informacje o działalności instytutów;

2) opracowuje zbiorcze informacje na potrzeby kierownictwa Ministerstwa dotyczące działalności instytutów;

3) może występować do instytutów, w porozumieniu z komórkami właściwymi, w celu uzyskania informacji i dokumentów w zakresie wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych;

4) współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie wymiany informacji w sprawie finansowania instytutów oraz oceny jakości pracy instytutów nadzorowanych przez Ministra.

2. Na podstawie dokumentów i informacji otrzymywanych z komórek właściwych, Biura Dyrektora Generalnego, Departamentu Budżetu, wyników kontroli oraz analizy skarg i wniosków dotyczących działalności instytutów, Departament Kontroli sporządza co roku, w terminie do 30 września, zbiorczą analizę za rok poprzedni, dotyczącą realizacji przez instytuty podstawowych zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.

3. Wyniki analizy, o której mowa w ust. 2 przekazywane są kierownictwu Ministerstwa oraz udostępniane przez Departament Kontroli na wewnętrznym portalu internetowym.

Rozdział 6

Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcenie i likwidacja instytutu

§ 21.

Utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutu poprzedza postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 8 ustawy o instytutach badawczych.

§ 22.

Komórka właściwa prowadzi wynikające z przepisów działania w zakresie utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji lub przekształcenia instytutu, w szczególności:

1) proponuje skład zespołu roboczego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego do utworzenia instytutu. Projekt zarządzenia uzgadnia ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 3 oraz z Departamentem Prawnym i przedkłada do podpisu Ministra;

2) zapewnia obsługę prac zespołu roboczego, o którym mowa w pkt 1;

3) proponuje skład komisji i jej przewodniczącego oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji, o której mowa w § 12, § 20 i § 26 rozporządzenia Rady Ministrów;

4) po otrzymaniu z instytutu spisów z natury oraz sprawozdania finansowego łączonych lub dzielonych instytutów, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, przekazuje je do Departamentu Budżetu. Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego przepisy § 12 stosuje się odpowiednio;

5) w przypadku podziału instytutu, stosownie do § 14 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowuje wniosek o wykreślenie instytutu z Krajowego Rejestru Sądowego;

6) przedkłada Ministrowi opinię zespołu roboczego, o którym mowa w pkt 1 lub komisji o których mowa w pkt 3.

§ 23.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 4 lub art. 7 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, komórka właściwa przygotowuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, odpowiednio w sprawie: utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu i przekazuje projekt:

1) ministrowi właściwemu do spraw nauki, celem zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 5 ust. 1 lub art. 7 ust. 3 ustawy o instytutach badawczych;

2) Radzie Ministrów.

§ 24.

W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego komórka właściwa, w szczególności:

1) proponuje skład komisji i jej przewodniczącego oraz przygotowuje projekt zarządzenia Ministra w sprawie powołania komisji w celu szczegółowego ustalenia warunków likwidacji instytutu;

2) przedkłada Ministrowi opinię komisji, o której mowa w pkt 1;

3) przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego wniosek o odwołanie dyrektora instytutu z dniem otwarcia likwidacji instytutu;

4) w celu wyboru likwidatora:

a) ogłasza nabór kandydatów na likwidatora instytutu,

b) dokonuje oceny zgłoszonych ofert i wyboru kandydata na likwidatora,

c) przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa propozycję kandydata na likwidatora;

5) w uzgodnieniu z Biurem Dyrektora Generalnego, zgodnie z § 35 rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowuje projekt umowy z likwidatorem;

6) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu przedkłada do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa plan finansowy likwidacji, harmonogram likwidacji, sprawozdanie finansowe sporządzone przez likwidatora;

7) analizuje wnioski likwidatora i po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu przedkłada Ministrowi projekty decyzji w sprawie zagospodarowania mienia;

8) przygotowuje projekt decyzji Ministra o uznaniu instytutu za zlikwidowany, po dokonaniu oceny dokumentacji z przebiegu likwidacji i uzyskaniu opinii Departamentu Budżetu;

9) analizuje i przedkłada właściwemu członkowi kierownictwa Ministerstwa wraz z własną opinią, sprawozdania likwidatora z przebiegu likwidacji;

10) przygotowuje i przedstawia Ministrowi do podpisu projekt decyzji w sprawie przekazania aparatury badawczej zakupionej ze środków publicznych innemu instytutowi;

11) w przypadku uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu, w trakcie prowadzonego postępowania likwidacyjnego, przygotowuje projekt decyzji Ministra w sprawie zawieszenia postępowania likwidacyjnego, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny projektu, przedstawia Ministrowi do podpisu;

12) po uzgodnieniu z Departamentem Budżetu, przedstawia Ministrowi propozycje wskazań co do dalszego działania likwidatora, w przypadku wystąpienia likwidatora na podstawie § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z wnioskiem o takie wskazania.

§ 25.

1. Komórka właściwa, na polecenie Ministra lub po otrzymaniu wniosku dyrektora instytutu dotyczącego komercjalizacji instytutu, przeprowadza postępowanie przygotowawcze, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych. Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio.

2. Komórka właściwa, po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego, o którym mowa w ust. 1, przygotowuje projekt aktu o komercjalizacji instytutu, który po zaopiniowaniu przez Departament Prawny przekazuje właściwemu członkowi kierownictwa do akceptacji a następnie ministrowi właściwemu do spraw nauki, celem zasięgnięcia opinii, o której mowa w art. 12 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych.

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki, komórka właściwa przedkłada projekt aktu o komercjalizacji instytutu do podpisu Ministra.

§ 26.

Komórka właściwa przygotowuje projekt wniosku Ministra w sprawie przekształcenia instytutu w państwowy instytut badawczy. Przepisy § 22 i 23 stosuje się odpowiednio.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama