reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zwanym dalej „Ministerstwem”, tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół realizuje zadania, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej „ustawą”.

3. Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym, właściwym w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w działach administracji rządowej właściwych dla Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz Stanu w Ministerstwie;

2) Zastępca Przewodniczącego – wyznaczony przez Ministra, w zależności od wystąpienia zagrożenia lub zaistnienia sytuacji kryzysowej w danym dziale administracji rządowej, Podsekretarz Stanu Ministerstwa;

3) Sekretarz – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ministerstwa;

4) członkowie:

a) Dyrektor Generalny Ministerstwa,

b) kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa, zwani dalej „kierownikami komórek”,

c) Rzecznik Prasowy Ministra;

2. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka, może zaprosić do udziału w jego pracach:

1) przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra;

2) przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

3. W posiedzeniach Zespołu udział biorą wyznaczeni przez Przewodniczącego członkowie.

4. Osoby wchodzące w skład Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście. W uzasadnionych przypadkach członka Zespołu może reprezentować osoba przez niego wyznaczona.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1–4, są obowiązane posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należą:

1) organizowanie pracy Zespołu;

2) zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza albo członka, posiedzeń Zespołu w odpowiednim składzie, stosownie do zakresu spraw będących przedmiotem posiedzenia;

3) przedstawianie Kierownictwu Ministerstwa wniosków i propozycji w zakresie realizacji przedsięwzięć zapewniających zachowanie zdolności Ministerstwa do funkcjonowania w warunkach sytuacji kryzysowej.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.

4. Do zadań Sekretarza należą:

1) prowadzenie dokumentacji Zespołu, w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;

2) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

5. Do zadań członków Zespołu należą:

1) uczestniczenie w pracach Zespołu, w zakresie określonym przez Przewodniczącego.

2) niezwłoczne powiadomienie Przewodniczącego, Sekretarza oraz Zespołu Monitorowania Zagrożeń o wystąpieniu zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, w przypadku uzyskania takich informacji.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się w razie potrzeby, w szczególności w celu wykonania zadań Zespołu, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy, oraz zadań zawartych w zatwierdzonych przez uprawnione organy dokumentach z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Posiedzenia nadzwyczajne:

1) zwołuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;

2) mogą być zwoływane w przypadku możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.

§ 5.

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, zawierający pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Zespołu.

3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu zatwierdza protokół i przedstawia go niezwłocznie Ministrowi.

4. Protokół przechowuje się w Biurze Bezpieczeństwa Ministerstwa.

§ 6.

1. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.

2. Niezgłoszenie przez członka Zespołu uwag traktuje się jako akceptację przedłożonych dokumentów.

3. W przypadku nieuzgodnienia dokumentów w trybie obiegowym sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu Zespołu.

4. Po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym Sekretarz przedstawia członkom Zespołu na najbliższym posiedzeniu dokumenty uzgodnione w trybie obiegowym.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama