reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie systemu stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.2)), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej tworzy się system stałych dyżurów w działach administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność, transport.

§ 2.

1. System stałego dyżuru obejmuje:

1) stały dyżur w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) stały dyżur w urzędach obsługujących Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Głównego Geodetę Kraju, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanych dalej „urzędami”.

2. W system stałego dyżuru mogą zostać włączone jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, zwanemu dalej „Ministrem”, lub przez niego nadzorowane oraz przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których minister właściwy do spraw łączności lub minister właściwy do spraw transportu nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz.1571), zwani dalej „jednostkami”.

§ 3.

1. Za funkcjonowanie stałego dyżuru w urzędach oraz jednostkach odpowiedzialni są ich kierownicy.

2. Urzędy oraz jednostki organizujące główne stanowiska kierowania przygotowują stały dyżur w stałych siedzibach oraz w zapasowych miejscach pracy.

3. Przygotowanie stałego dyżuru w urzędach oraz jednostkach polega na:

1) wyznaczeniu składu osobowego stałego dyżuru;

2) wskazaniu pomieszczenia wyposażonego w środki łączności, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i zapasowe źródło energii elektrycznej, w którym stały dyżur będzie pełniony;

3) opracowaniu i uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa w Ministerstwie, zwanym dalej „Dyrektorem Biura”, Instrukcji stałego dyżuru, której wzór określa załącznik do zarządzenia;

4) wyznaczeniu osób upoważnionych do uruchomienia stałego dyżuru oraz opracowaniu wykazu tych osób, zawierającego ich dane teleadresowe;

5) wyznaczeniu dyżurnych środków transportowych dla potrzeb stałego dyżuru;

6) zapewnieniu systemów łączności oraz ochrony w miejscach funkcjonowania stałego dyżuru;

7) zorganizowaniu, nie rzadziej niż jeden raz w roku – w ramach szkolenia obronnego – szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład stałego dyżuru.

§ 4.

1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa w celu realizacji zadań szkoleniowych lub w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności klęsk żywiołowych, awarii, katastrof zagrażających życiu lub mieniu ludności, system stałego dyżuru uruchamia Minister lub osoba przez niego upoważniona.

2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, kierownik urzędu lub jednostki może uruchomić stały dyżur w kierowanym urzędzie lub jednostce, informując Ministra za pośrednictwem Dyrektora Biura.

3. W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny system stałego dyżuru uruchamia Minister.

4. Od chwili uruchomienia stały dyżur pełniony jest całodobowo.

5. O zakończeniu działania stałego dyżuru decyduje podmiot, który go uruchomił.

§ 5.

1. W Ministerstwie zadania stałego dyżuru realizowane są przez Zespół Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w zarządzeniu Nr 7 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Monitorowania Zagrożeń (Dz. Urz. MIB poz. 15) oraz przez pracowników sekretariatów komórek organizacyjnych w formie punktów kontaktowych.

2. Do realizacji zadań stałego dyżuru kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczą pracowników upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”.

3. Do zadań Dyrektora Biura należą:

1) sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac związanych z uruchamianiem i sprawnym funkcjonowaniem systemu stałego dyżuru;

2) opracowanie Instrukcji stałego dyżuru w Ministerstwie według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia;

3) ustalenie sposobu funkcjonowania i wyznaczenie osób do pełnienia stałego dyżuru w Ministerstwie;

4) przeszkolenie osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w Ministerstwie;

5) ustalenie sposobu powiadamiania osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w Ministerstwie;

6) zapewnienie ochrony pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania całodobowej pracy Zespołu Monitorowania Zagrożeń;

7) zapewnienie obsługi całodobowej pracy Zespołu Monitorowania Zagrożeń przez kancelarię tajną.

4. Do zadań Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego w Ministerstwie należy zapewnienie pod względem logistycznym możliwości całodobowej pracy Zespołu Monitorowania Zagrożeń, w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura.

§ 6.

Instrukcję stałego dyżuru w Ministerstwie, urzędach oraz jednostkach należy dostosować do przepisów zarządzenia w terminie 30 dni od dnia jego wejścia w życie.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, transport i łączność na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281oraz z 2016 r. poz. 178.

Załącznik 1. [INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik do Zarządzenia
Nr 14 Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2016 r. (poz. 26)

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama