REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 7

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Energii, zwany dalej "Ministrem":

1) inicjuje i opracowuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin oraz przedkłada w tym zakresie inicjatywy, projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów oraz realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów;

2) koordynuje pracą kierownictwa Ministerstwa Energii, zwanego dalej "kierownictwem Ministerstwa", oraz ustala podstawowe kierunki polityki Ministerstwa Energii, zwanego dalej "Ministerstwem";

3) reprezentuje urząd Ministra, w szczególności w kontaktach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, Najwyższą Izbą Kontroli, partiami politycznymi, ogólnopolskimi organizacjami związków zawodowych i organizacjami pracodawców.

2. Minister określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;

4) Departament Kontroli i Audytu;

5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej.

§ 2.

1. Minister wykonuje zadania przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) akceptowanie i kierowanie do uzgodnień oraz pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów opracowanych w Ministerstwie projektów:

a) ustaw, projektów założeń projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych,

b) uchwał Rady Ministrów,

c) dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów,

d) ocen realizacji zadań, stanowisk i innych rozstrzygnięć;

2) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;

3) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

4) powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach, w których Minister wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

5) realizowaniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw wynikających z ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857);

6) zatwierdzanie:

a) instrukcji do prowadzenia rokowań handlowych, rozmów komisji mieszanych i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych,

b) urlopów oraz podróży służbowych sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, szefa Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego, a także zagranicznych podróży służbowych pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.

3. Minister podpisuje:

1) rozporządzenia i zarządzenia;

2) korespondencję kierowaną do:

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej oraz posłów i senatorów,

b) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - przesyłającą opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw.

4. W zastępstwie Ministra dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, podpisuje, na podstawie imiennego upoważnienia sekretarz stanu.

5. Pisma przedkładane do podpisu Ministra są parafowane przez właściwego dyrektora komórki organizacyjnej oraz wymagają akceptacji nadzorującego daną komórkę organizacyjną sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo dyrektora generalnego.

§ 3.

Minister udziela imiennych upoważnień sekretarzowi stanu, podsekretarzom stanu, dyrektorowi generalnemu lub pracownikom Ministerstwa, do wydawania, z upoważnienia Ministra, decyzji i innych aktów administracyjnych oraz wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w sprawach określonych w tych upoważnieniach.

§ 4.

Podmioty nadzorowane przez Ministra określa załącznik do zarządzenia.

§ 5.

1. Sekretarz stanu i podsekretarze stanu realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów, a podejmowane przez nich działania są wyrazem polityki uzgodnionej z Ministrem.

2. Sekretarz stanu i podsekretarze stanu wykonują, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, zadania Ministra należące do działu administracji rządowej energia oraz gospodarka złożami kopalin.

3. Z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, sekretarz stanu i podsekretarze stanu, w zakresie właściwości nadzorowanych komórek organizacyjnych, są upoważnieni do realizacji zadań Ministra.

4. Sekretarz stanu i podsekretarze stanu współdziałają w realizacji zadań poprzez uzgadnianie podejmowanych inicjatyw oraz wymianę informacji o istotnych zagadnieniach z zakresu nadzorowanych spraw oraz o rozstrzygnięciach o charakterze kierunkowym.

5. Sekretarz stanu i podsekretarze stanu przedkładają pod obrady kierownictwa Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych istotnych sprawach.

6. Sekretarz stanu i podsekretarze stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.

7. Minister może zlecić sekretarzowi stanu i podsekretarzom stanu inne zadania niż określone w niniejszym zarządzeniu.

8. W zakresie nadzorowanych zadań, sekretarz stanu i podsekretarze stanu podpisują korespondencję, w szczególności:

1) kierującą, opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, do uzgodnień oraz konsultacji publicznych;

2) zawierającą uwagi do przedkładanych Ministrowi projektów aktów normatywnych albo do założeń projektów ustaw, zgłaszane w ramach uzgodnień;

3) zawierającą odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, interwencje, oświadczenia i pisma posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych.

§ 6.

1. Pełnomocnik Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski, w szczególności:

1) realizuje zadania:

a) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 1606 oraz z 2015 r. poz. 207 i 2136),

b) wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadania związane z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych,

c) związane z prowadzeniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin,

d) związane z uzgadnianiem koncesji na wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska,

e) przewodniczącego komitetu audytu, o którym mowa w art. 290 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62),

f) związane z dialogiem społecznym i współpracą z instytucjami finansowymi,

g) związane z tworzeniem podstaw energetyki rozproszonej,

h) związane z sektorem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz absorpcji dwutlenku węgla;

2) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia;

3) uczestniczy w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz prezentuje stanowisko Ministra;

4) podpisuje korespondencję kierowaną do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie;

5) koordynuje współpracę z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich organami;

6) nadzoruje realizację polityki informacyjnej Ministerstwa.

2. Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski określa kierunki pracy oraz nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

1) Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej,

2) Departament Górnictwa,

3) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej,

4) Departament Ropy i Gazu,

5) Biuro Komunikacji Społecznej

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski zastępuje Ministra w zakresie ustalonym w imiennym upoważnieniu.

§ 7.

1. Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka, w szczególności:

1) realizuje zadania związane z:

a) prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia,

b) członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi,

c) kształtowaniem polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej,

d) funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, w tym współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

e) kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych,

f) jakością paliw ciekłych,

g) opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych,

h) wdrażaniem czystych technologii węglowych;

2) odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zadań Ministra;

3) współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych;

4) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.

2. Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

1) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa;

2) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;

3) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;

4) Departament Ropy i Gazu;

5) Departament Spraw Międzynarodowych

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

§ 8.

1. Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel, w szczególności realizuje zadania:

1) wynikające z:

a) pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),

b) podległości Agencji Rezerw Materiałowych Ministrowi;

2) związane z:

a) polityką energetyczną Polski,

b) energetyką w zakresie przesyłu, dystrybucji, obrotu i wytwarzania energii w jednostkach wytwórczych istotnych ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego,

c) bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego i magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną,

d) wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inteligentnej sieci elektroenergetycznej,

e) wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, w tym wynikające z wdrażania Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej,

f) nadzorem nad kreowaniem polityki cyberbezpieczeństwa,

g) programowaniem i wykorzystaniem środków unijnych.

2. Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w zakresie spraw prowadzonych przez:

1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,

3) Departament Energii Jądrowej,

4) Departament Funduszy Europejskich,

5) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu, wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

§ 9.

Dyrektor Generalny, w szczególności:

1) realizuje zadania należące do właściwości dyrektora generalnego urzędu określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106);

2) koordynuje prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie;

3) określa kierunki pracy, wyznacza i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

a) Biuro Administracyjne,

b) Biuro Dyrektora Generalnego,

c) Biuro Prawne,

d) Departament Budżetu i Finansów.

§ 10.

1. Szef Gabinetu Politycznego Ministra kieruje pracą Gabinetu Politycznego Ministra.

2. Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należą w szczególności sprawy w zakresie:

1) doradzania Ministrowi w bieżącej działalności politycznej;

2) analizowania oraz oceny, na polecenie Ministra, procesów oraz wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych;

3) współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, Radą Ministrów, organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi.

3. Przepisy ust. 2 nie naruszają właściwości sekretarza stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w sprawach określonych w § 5-9.

§ 11.

1. Ustala się następujące zasady zastępstwa w kierownictwie Ministerstwa:

1) Sekretarza Stanu Grzegorza Tobiszowskiego - w zakresie określonym w § 6 - zastępuje Minister Krzysztof Tchórzewski;

2) Podsekretarza Stanu Michała Kurtykę zastępuje - w zakresie określonym w § 7 - Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel;

3) Podsekretarza Stanu Tadeusza Skobla zastępuje - w zakresie określonym w § 8 - Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka.

2. Minister może wskazać inny sposób zastępstwa niż określony w ust. 1.

§ 12.

Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. z 2018 r. poz. 2).

§ 13

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII

I. PODMIOTY Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa
wykonujący zadania nadzoru

1.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

2.

Centra Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

3.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.

Lędziny

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

4.

Elektrociepłownia Będzin S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

5.

ENEA S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

6.

ENERGA S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

7.

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

8.

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

9.

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

10.

Holding KW sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

11.

Huta Łabędy S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

12.

HUTMAR S.A.

Częstochowa

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

13.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

14.

JSW KOKS S.A.

Zabrze

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

15.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

16.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

17.

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

18.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

19.

Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.

Bochnia

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

20.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Sp. z o.o.

Wieliczka

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

21.

Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o. o.

Bielany Wrocławskie

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

22.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

23.

Nieruchomości KW Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

24.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

25.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

26.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

27.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

28.

PSK Rzeszów Sp. z o.o.

Rzeszów

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

29.

Rafineria Nafty "GLIMAR' S.A.

Strzyżów

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

30.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

31.

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

32.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Tarnobrzeg

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

33.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

34.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

35.

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

36.

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o.

Katowice

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

37.

Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

38.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.

Wałbrzych

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

39.

Węglokoks S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

40.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.

Kielce

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

41.

Zarządca Rozliczeń S.A.

Warszawa

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

42.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Niedzica

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

 

II. INSTYTUTY BADAWCZE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

2.

Główny Instytut Górnictwa

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

3.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zabrze

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

4.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

5.

Instytut Energetyki

Warszawa

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

6.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

Warszawa

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

7.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Kraków

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

8.

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Warszawa

Podsekretarz Stanu Michał Kurtyka

9.

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

Warszawa

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski

10.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

11.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Otwock-Świerk

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

12.

"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Wrocław

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

 

III. INNE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Katowice

Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski

2.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Otwock-Świerk

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-12
  • Data wejścia w życie: 2018-04-13
  • Data obowiązywania: 2018-05-29
  • Dokument traci ważność: 2018-07-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA