REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 lit. b, w § 3, w § 5 oraz w § 10 ust. 3 w różnym przypadku wyrazy "sekretarz stanu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "sekretarze stanu";

2) użyte w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 lit. b, § 3, § 5 oraz § 10 ust. 3 w różnym przypadku wyrazy "podsekretarze stanu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "podsekretarz stanu";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Pełnomocnik Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron, Sekretarz Stanu Michał Kurtyka, w szczególności:

1) realizuje zadania:

a) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron (Dz. U. poz. 795),

b) związane z prowadzeniem spójnej polityki międzynarodowej, w tym europejskiej oraz formułuje jej założenia,

c) związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz koordynacją współpracy z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi,

d) związane z kształtowaniem polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej,

e) związane z funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, w tym współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

f) związane z kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych,

g) związane z jakością paliw ciekłych,

h) związane z opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych,

i) związane z wdrażaniem czystych technologii węglowych;

2) odpowiada za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zadań Ministra;

3) współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych;

4) aprobuje kierowane do Ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru Ministra nad podmiotami określonymi w załączniku do zarządzenia.

2. Sekretarz Stanu Michał Kurtyka określa kierunki pracy i nadzoruje zadania w sprawach prowadzonych przez:

1) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa;

2) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii;

3) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej;

4) Departament Ropy i Gazu;

5) Departament Spraw Międzynarodowych

- w zakresie określonym w ust. 1.

3. Sekretarz Stanu Michał Kurtyka uczestniczy w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu i rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.";

4) w § 11 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) Sekretarza Stanu Michała Kurtykę zastępuje - w zakresie określonym w § 7 - Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel;

3) Podsekretarza Stanu Tadeusza Skobla zastępuje - w zakresie określonym w § 8 - Sekretarz Stanu Michał Kurtyka.";

5) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 24 maja 2018 r.

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII

I. PODMIOTY Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

2.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

3.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

4.

Elektrociepłownia Będzin S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

5.

ENEA S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

6.

ENERGA S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

7.

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

Podsekretarz Stanu Tadeusz Skobel

8.

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

9.

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

10.

Holding KW Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

11.

Huta Łabędy S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

12.

HUTMAR S.A.

Częstochowa

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

13.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

14.

JSW KOKS S.A.

Zabrze

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

15.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

16.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

17.

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

18.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

19.

Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.

Bochnia

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

20.

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.

Wieliczka

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

21.

Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o. o.

Bielany Wrocławskie

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

22.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

23.

Nieruchomości KW Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

24.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

25.

Polska Grupa Górnicza S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

26.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

27.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

28.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.

Gdańsk

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

29.

PSK Rzeszów Sp. z o.o.

Rzeszów

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

30.

Rafineria Nafty "GLIMAR" S.A.

Strzyżów

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

31.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

32.

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

Gdańsk

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

33.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Tarnobrzeg

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

34.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

35.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

36.

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

37.

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o.

Katowice

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

38.

Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

39.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.

Wałbrzych

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

40.

Węglokoks S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

41.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.

Kielce

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

42.

Zarządca Rozliczeń S.A.

Warszawa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

43.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Niedzica

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

 

II. INSTYTUTY BADAWCZE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

2.

Główny Instytut Górnictwa

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

3.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zabrze

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

4.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

5.

Instytut Energetyki

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

6.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

Warszawa

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

7.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Kraków

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

8.

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Warszawa

Sekretarz Stanu
Michał Kurtyka

9.

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

Warszawa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

10.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

11.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Otwock-Świerk

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

12.

"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Wrocław

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

 

III. INNE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

2.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Otwock-Świerk

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-28
  • Data wejścia w życie: 2018-05-29
  • Data obowiązywania: 2018-05-29
  • Dokument traci ważność: 2018-07-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA