REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 8

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Energii, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia kierujący komórką organizacyjną opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

§ 3.

 Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 2, 7 i 12, z 2017 r. poz. 13 oraz z 2018 r. poz. 1).

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ENERGII]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 7 maja 2018 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ENERGII

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Energii, zwany dalej "regulaminem", określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii, zwanego dalej "ministerstwem".

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) członkach kierownictwa ministerstwa - należy przez to rozumieć: ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

2) departamencie - należy przez to rozumieć departament lub biuro;

3) dyrektorze departamentu - należy przez to rozumieć dyrektora departamentu lub biura;

4) komórce wewnętrznej - należy przez to rozumieć: wydział, zespół oraz samodzielne stanowisko do wykonywania określonych zadań;

5) stanowiskach kierowniczych - należy przez to rozumieć stanowiska: dyrektora departamentu lub biura, zastępcy dyrektora departamentu lub biura oraz naczelnika wydziału;

6) zastępcy dyrektora departamentu - należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu lub biura.

§ 2. 1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra Energii, zwanego dalej "ministrem", zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami.

2. Sekretarz stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra są odpowiedzialni za realizację celów i zadań powierzonych przez ministra.

3. Zakresy czynności sekretarza stanu oraz podsekretarzy stanu określają odrębne przepisy.

4. Departamenty realizują ustalone dla nich cele i zadania, zgodnie z kierunkami określonymi przez ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 3. 1. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor generalny określa zasady dotyczące stosowania w ministerstwie podejścia procesowego, zarządzania projektami i zarządzania ryzykiem.

3. Dyrektor generalny może określić zasady dotyczące podejścia w ministerstwie do:

1) zarządzania jakością;

2) przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;

3) zarządzania bezpieczeństwem informacji, z wyłączeniem informacji niejawnych.

4.Dyrektor generalny wykonuje czynności Administratora Danych Osobowych określone w przepisach o ochronie danych osobowych.

5.Dyrektor generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne departamentów.

6.Dyrektor generalny może upoważnić pracowników ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

§ 4. Ministerstwo realizuje cele i zadania, stosując podejście funkcjonalne, procesowe i zarządzanie projektami.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna ministerstwa

§ 5. W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra - GP oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - DZK;

2) Departament Budżetu i Finansów - DBF;

3) Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa - DE;

4) Departament Energii Jądrowej - DEJ;

5) Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej - DEO;

6) Departament Funduszy Europejskich - DFE;

7) Departament Górnictwa - DGA;

8) Departament Innowacji i Rozwoju Technologii - DIT;

9) Departament Kontroli i Audytu - DKA;

10) Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej - DNP;

11) Departament Ropy i Gazu - DRO;

12) Departament Spraw Międzynarodowych - DSM;

13) Biuro Administracyjne - BA;

14) Biuro Dyrektora Generalnego - BDG;

15) Biuro Komunikacji Społecznej - BKS;

16) Biuro Ministra - BM;

17) Biuro Prawne - BP.

§ 6. Gabinet Polityczny Ministra odpowiada za koordynację i realizację spraw, które wynikają z jego funkcji politycznej.

§ 7. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio ministrowi.

§ 8. 1. W skład departamentów wchodzą wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska do wykonywania określonych zadań.

2. Pracę zespołu może koordynować osoba, której dyrektor departamentu powierzył koordynowanie zespołem, zwana dalej "koordynatorem".

3. Koordynator zespołu działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

4. Koordynator zespołu:

1) odpowiada za realizację zadań zespołu, w szczególności zadań zleconych przez dyrektora departamentu lub zastępcę dyrektora departamentu, a także wynikających z rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;

2) wydaje dyspozycje oraz udziela wskazówek i wytycznych pracownikom zespołu w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;

3) reprezentuje zespół i zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami wewnętrznymi departamentu.

5. Do realizacji okresowych zadań mogą być powoływane grupy robocze, których skład określa dyrektor departamentu. Pracą grupy roboczej kieruje dyrektor departamentu lub wyznaczony przez niego pracownik.

6. Organizację oraz szczegółowy zakres działania departamentu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny, zawierający w szczególności:

1) strukturę organizacyjną departamentu wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania departamentem;

3) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy dyrektora, naczelnikowi wydziału i koordynatorowi zespołu;

4) szczegółowy zakres zadań departamentu.

§ 9. 1. Departamentem kieruje dyrektor departamentu przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora oraz naczelników wydziału.

2. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora departamentu, do czasu jego obsadzenia, departamentem kieruje zastępca dyrektora departamentu.

3. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora departamentu i stanowiska zastępcy dyrektora departamentu lub gdy w departamencie brak jest stanowiska zastępcy dyrektora departamentu, departamentem kieruje osoba wyznaczona przez dyrektora generalnego.

4. W przypadku nieobecności dyrektora departamentu, osobą zastępującą jest zastępca dyrektora departamentu, a w przypadku gdy w departamencie brak jest stanowiska zastępcy dyrektora departamentu albo jest ono nieobsadzone, dyrektora departamentu zastępuje naczelnik wydziału wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 8 ust. 6.

5. Jeżeli w departamencie jest więcej niż jeden zastępca dyrektora departamentu, stałym zastępcą dyrektora departamentu jest zastępca wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 8 ust. 6.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-5, zastępca dyrektora departamentu, naczelnik wydziału, albo osoba wyznaczona do kierowania departamentem wykonuje zadania dyrektora o departamentu określone w regulaminie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.

7. W razie nieobecności dyrektora departamentu, zastępcy dyrektora departamentu oraz naczelnika wydziału, a także w przypadku nieobecności dyrektora departamentu w departamencie, w którym nie ma stanowiska zastępcy dyrektora departamentu lub stanowiska naczelnika wydziału, lub gdy stanowiska te nie są obsadzone, departamentem kieruje wyznaczony przez dyrektora departamentu pracownik.

8. Dyrektor departamentu wyznaczając pracownika do wykonywania w jego imieniu określonych czynności upoważnia go do załatwiania spraw. Dyrektor departamentu niezwłocznie zawiadamia dyrektora generalnego o wyznaczeniu pracownika kierującego departamentem i o zakresie udzielonego pracownikowi temu upoważnienia.

9. W przypadku nieobecności dyrektora departamentu, dyrektor generalny może wyznaczyć pracownika kierującego departamentem.

10. Jeżeli w departamencie jest więcej niż jeden zastępca dyrektora departamentu, to w przypadku nieobecności jednego z zastępców, osobą jego zastępującą jest pracownik wyznaczony przez dyrektora departamentu.

Rozdział 3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

§ 10. 1. Dyrektor departamentu jest odpowiedzialny za:

1) realizację celów i zadań departamentu, w szczególności zadań zleconych przez ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego, a także wynikających z rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;

2) zgodność działania departamentu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego oraz kierunkami określonymi przez nadzorującego departament członka kierownictwa ministerstwa;

3) dbałość o interes Skarbu Państwa, w tym w szczególności w zakresie dochodów i wydatków, ścisłą współpracę w tym zakresie ze służbami finansowymi ministerstwa;

4) dbałość o wizerunek ministerstwa;

5) zapewnienie:

a) jakości i efektywności działania, w tym poprzez stosowanie podejścia procesowego i zarządzania projektami,

b) bezpieczeństwa informacji w departamencie, w tym ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych;

6) właściwą organizację pracy departamentu oraz zapewnienie realizacji zadań w czasie swojej nieobecności w pracy lub pracowników departamentu;

7) przestrzeganie przez podległych pracowników Kodeksu Etyki Służby Cywilnej oraz regulaminu pracy, w tym zapewnienie prawidłowego wykorzystania przez pracowników czasu pracy;

8) efektywne zarządzanie ryzykiem.

2. Dyrektor departamentu w szczególności:

1) nadzoruje pracę departamentu, oraz zapewnia terminowe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;

2) podpisuje opracowane w departamencie wyjaśnienia dotyczące przepisów wydanych przez ministra, w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji członków kierownictwa ministerstwa;

3) reprezentuje ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu działania i zadań departamentu, w zakresie niezastrzeżonym do kompetencji członków kierownictwa ministerstwa;

4) realizuje obowiązki wynikające z przepisów o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności zatwierdza informacje przeznaczone do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej ministerstwa;

5) współdziała z innymi departamentami w zakresie realizacji zadań ministerstwa, a także zapewnia komunikację wewnętrzną w ramach zadań realizowanych przez departament;

6) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników departamentu;

7) zapewnia sporządzanie opisów stanowisk pracy w departamencie oraz zatwierdza opisy podlegających stanowisk pracy w kierowanym przez siebie departamencie, z wyłączeniem stanowisk pracy bezpośrednio mu podległych zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi;

8) wyraża zgodę na urlopy podległych mu pracowników;

9) ustala zakresy czynności podległych pracowników i dokonuje oceny pracowników podległych mu bezpośrednio.

3. W sprawach prowadzonych przez departament dyrektor departamentu podpisuje pisma niezastrzeżone do kompetencji członków kierownictwa ministerstwa, w szczególności:

1) pisma i materiały kierowane do nadzorującego departament członka kierownictwa ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa ministerstwa;

2) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji rządowej.

4. Dyrektor departamentu, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez ministra lub nadzorującego członka kierownictwa ministerstwa, wykonuje czynności i podpisuje dokumenty, w określonych w tym upoważnieniu sprawach.

5. Dyrektor departamentu może upoważnić pracowników departamentu do wykonywania czynności i podpisywania dokumentów, w określonych w tym upoważnieniu sprawach.

§ 11. Zastępca dyrektora departamentu:

1) odpowiada za realizację zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne, w szczególności zadań zleconych przez dyrektora departamentu, a także wynikających z rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;

2) nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe wykonanie zadań przez podległe mu bezpośrednio komórki wewnętrzne;

3) podejmuje rozstrzygnięcia z zakresu działania podległych mu komórek wewnętrznych oraz podpisuje pisma i notatki informacyjne, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do podpisu dyrektora departamentu;

4) podpisuje pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w sprawach niezastrzeżonych dla dyrektora departamentu;

5) parafuje pisma w sprawach zastrzeżonych do podpisu dyrektora departamentu;

6) dokonuje oceny pracowników podległych mu bezpośrednio;

7) przedstawia dyrektorowi departamentu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania podległych mu pracowników;

8) opiniuje wnioski urlopowe podległych mu pracowników;

9) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora departamentu.

§ 12. 1. Naczelnik wydziału działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

2. Do obowiązków naczelnika wydziału należy:

1) organizowanie pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych mu pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy.

3. Naczelnik wydziału:

1) odpowiada za realizację zadań wydziału, w szczególności zadań zleconych przez dyrektora departamentu lub zastępcę dyrektora departamentu, a także wynikających z rocznych planów działalności i planu rzeczowo-finansowego, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, na zasadach określonych w rozwiązaniach z zakresu kontroli zarządczej oraz w regulaminie;

2) wykonuje czynności oraz podpisuje pisma w sprawach należących do zakresu zadań wydziału, które nie są zastrzeżone dla dyrektora departamentu i zastępcy dyrektora departamentu;

3) wydaje dyspozycje oraz udziela wskazówek i wytycznych podległym pracownikom, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;

4) reprezentuje wydział i zapewnia wymianę informacji z pozostałymi komórkami departamentu;

5) dokonuje oceny pracowników wydziału oraz przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;

6) opiniuje wnioski urlopowe podległych pracowników.

Rozdział 4

Koordynowanie zadań realizowanych przez departamenty

§ 13. 1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, do zakresu działania którego należy dana sprawa, zgodnie z przepisami regulaminu.

2. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego departamentu, właściwym do jego realizacji jest departament, do którego należy większość problemów lub istota zadania.

3. Departament realizujący określone zadanie jest koordynatorem prac wykonywanych przez departamenty współpracujące przy realizacji tego zadania.

4. Departament koordynujący realizację określonego zadania:

1) przedkłada departamentom współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez departamenty współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 2.

5. Spory kompetencyjne między departamentami ministerstwa rozstrzyga dyrektor generalny.

Rozdział 5

Podstawowe zadania departamentów

§ 14. Do podstawowych zadań departamentów, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów dokumentów rządowych i resortowych, w tym udział w stanowieniu prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów;

3) opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowywanych przez departamenty ministerstwa;

4) opiniowanie projektów aktów normatywnych, dokumentów rządowych i umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

5) koordynowanie - w przypadku wyznaczenia przez Biuro Ministra - przygotowania stanowiska ministra do projektów dokumentów rządowych;

6) sporządzanie opinii dotyczących zgodności aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę z przepisami powszechnie obowiązującymi;

7) dokonywanie kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez organ niezespolonej administracji rządowej z:

a) przepisami powszechnie obowiązującymi, a także zasadami rzetelności i gospodarności,

b) polityką Rady Ministrów;

8) promowanie i upowszechnianie informacji o rozwiązaniach systemowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i programach pomocowych skierowanych do przedsiębiorców;

9) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pomocy publicznej, z uwzględnieniem notyfikacji programów pomocowych;

10) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych oraz planowanie i monitorowanie realizacji celów i mierników finansowanych z budżetu;

11) realizacja zadań związanych z prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej;

12) współdziałanie z departamentami ministerstwa, organami administracji rządowej i samorządowej, organami samorządu gospodarczego, instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań;

13) opracowywanie projektów odpowiedzi na wystąpienia organów państwa;

14) przygotowywanie odpowiedzi na petycje, wnioski, skargi i zapytania obywateli oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych;

15) analizowanie i opiniowanie prawa Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE", oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian w prawie krajowym będącym w obszarze działania ministra;

16) udział w procesie tworzenia prawa UE, w tym przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów UE;

17) prawidłowa i terminowa transpozycja dyrektyw UE do prawa krajowego oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi organami;

18) informowanie i udostępnianie zainteresowanym podmiotom notyfikowanych w Polsce decyzji i opinii Komisji Europejskiej;

19) przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przez Komisję Europejską przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz przed Trybunałem EFTA;

20) prowadzenie spraw wynikających z działalności ministerstwa w zakresie:

a) współpracy międzynarodowej, w tym wymagających uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) członkostwa w UE, w tym udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej;

21) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE, wspomagających zadania objęte zakresem działania departamentu;

22) realizacja zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (w tym ONZ, WTO, OECD);

23) wykonywanie zadań w dziedzinie:

a) obronności i zarządzania kryzysowego,

b) ochrony informacji, w szczególności danych osobowych i informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych;

24) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248);

25) realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933), ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60);

26) udział w pracach zespołów trójstronnych do spraw dialogu społecznego;

27) udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją umów dotyczących tych zamówień;

28) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, ochrony osób i mienia oraz zapewnienia ciągłości działania ministerstwa;

29) udział w tworzeniu oraz aktualizacji rocznego planu działalności, planu rzeczowo-finansowego i planów legislacyjnych oraz realizacja celów i zadań wynikających z tych dokumentów planistycznych, a także udział w tworzeniu sprawozdania z wykonania rocznego planu działalności;

30) wdrożenie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym udział w przygotowaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

31) udział w realizacji zadań wynikających z:

a) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475),

b) ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

c) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317);

32) realizacja zadań w zakresie egzekwowania spłat należności oraz stosowania ulg, w tym umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłat tych należności;

33) udział w realizacji zadań związanych z inteligentną siecią oraz cyberbezpieczeństwem.

Rozdział 6

Zakresy działania departamentów Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DZK)

§ 15. 1. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za:

1) przygotowania obronne w dziale administracji rządowej energia i gospodarka złożami kopalin oraz ochronę obowiązkową obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa;

2) realizację i koordynację działań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie;

3) realizację działań z zakresu obrony cywilnej;

4) zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych we współpracy z Biurem Administracyjnym;

5) problematykę rezerw strategicznych;

6) realizację przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857);

7) realizację przepisów ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012);

8) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w obszarze będącym w kompetencji ministra;

9) opracowywanie, wdrażanie i przeglądy dokumentów strategicznych w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni w ministerstwie;

10) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa informacji w ministerstwie, z wyłączeniem spraw dotyczących informacji w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz spraw dotyczących ochrony danych osobowych;

11) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym ministerstwa;

12) identyfikację usług w ministerstwie w zakresie możliwości ich świadczenia drogą elektroniczną i współpracę z właściwymi departamentami w zakresie projektowania, wdrażania, eksploatowania, monitorowania, przeglądania, utrzymania i udoskonalenia tych usług;

13) współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawach należących do zakresu Jednolitego Rynku Cyfrowego;

14) przygotowanie stanowisk ministra oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC;

15) realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412), w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej.

2. Departament współpracuje z Departamentem Innowacji i Rozwoju Technologii w zakresie inicjowania zadań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze cyberbezpieczeństwa.

3. W strukturze Departamentu działa Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który wykonuje zadania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz nadzoruje ochronę informacji niejawnych w ministerstwie, a także współpracuje z Biurem Administracyjnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych.

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

§ 16. Departament Budżetu i Finansów odpowiada za sprawy dotyczące konstruowania i monitorowania realizacji budżetu ministra - dysponenta części 47 - Energia i 48 - Gospodarka złożami kopalin we współpracy z departamentami ministerstwa oraz za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym za:

1) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;

2) obsługę finansowo-księgową budżetu ministra - dysponenta części 47 - Energia i 48 - Gospodarka złożami kopalin oraz sprawozdawczość budżetową i finansową;

3) zadania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych;

4) rozliczenia podróży służbowych oraz rozliczenia podatku od towarów i usług;

5) prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dochodów i wydatków ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;

6) dokonywanie okresowych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych.

Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa (DE)

§ 17. 1. Departament Elektroenergetyki i Ciepłownictwa odpowiada za realizację spraw:

1) związanych z przygotowaniem oraz koordynacją realizacji polityki energetycznej Polski;

2) związanych z funkcjonowaniem i rozwojem sektora elektroenergetycznego, w tym:

a) monitorowanie funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego oraz przygotowanie sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,

b) przygotowanie otoczenia prawno-regulacyjnego dla sektora tworzącego zachęty ekonomiczne oraz korygujące na rynku,

c) prowadzenie spraw z zakresu rynku mocy,

d) prowadzenie działań mających na celu wdrożenie inteligentnej sieci elektroenergetycznej, w tym wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania i utworzenie operatora informacji pomiarowych oraz rozwój magazynowania energii,

e) prowadzenie prac związanych z wdrażaniem jednolitego rynku energii elektrycznej w UE,

f) przygotowanie decyzji administracyjnych ministra wydawanych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

3) związanych z funkcjonowaniem i rozwojem sektora ciepłownictwa i kogeneracji, w tym:

a) monitorowanie funkcjonowania sektorów,

b) przygotowanie otoczenia prawno-regulacyjnego, inicjowanie zmian prawnych, tworzenie zachęt ekonomicznych, systemów wsparcia oraz mechanizmów korygujących zaburzenia na rynku,

c) prowadzenie działań mających na celu rozpowszechnienie wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych oraz chłodu sieciowego;

4) z zakresu efektywności energetycznej, w tym ekoprojektu oraz etykiet energetycznych wynikających z przepisów o ochronie środowiska, w tym w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z obszaru energetyki;

5) związanych z polityką energetyczno-klimatyczną UE będących w zakresie kompetencji ministra, w tym realizację działań dotyczących monitorowania wpływu realizacji wymogów pakietu klimatyczno-energetycznego na konkurencyjność sektora elektroenergetycznego;

6) związanych z rozwojem czystych technologii węglowych we współpracy z Departamentem Górnictwa i Departamentem Innowacji i Rozwoju Technologii;

7) związanych z prowadzeniem oraz koordynacją w ministerstwie spraw w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

8) związanych z programowaniem i prowadzeniem badań statystycznych oraz przygotowywaniem danych statystycznych dla potrzeb prac prowadzonych w Departamencie.

2. Departament współpracuje z Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie:

1) działania na forum UE w sprawach dotyczących energii oraz nośników energii;

2) spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii.

3. Departament współpracuje z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w zakresie związanym z bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego.

Departament Energii Jądrowej (DEJ)

§ 18. 1. Departament Energii Jądrowej odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii jądrowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w tym za wdrożenie Programu polskiej energetyki jądrowej.

2. Departament odpowiada za realizację zadań związanych z:

1) kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie energii i energetyki jądrowej, w tym z przygotowaniem i aktualizacją Programu polskiej energetyki jądrowej (Program) oraz koordynacją realizacji Programu;

2) kształtowaniem polityki państwa i otoczenia prawno-regulacyjnego w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, w tym z przygotowaniem i aktualizacją Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (Krajowy plan) oraz koordynacją realizacji Krajowego planu;

3) przyznawaniem dotacji celowych udzielanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego;

4) przyznawaniem dotacji celowych i podmiotowych dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;

5) informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie energii i energetyki jądrowej oraz zapewnienia kompetentnych kadr dla energetyki jądrowej;

6) koordynowaniem działań na rzecz wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych.

3. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, w szczególności w obszarze działania Europejskiego Forum Energii Jądrowej, Międzynarodowego Projektu Innowacyjnych Reaktorów Jądrowych i Cyklów Paliwowych (INPRO) oraz Międzynarodowych Ram Współpracy w zakresie Energii Jądrowej (IFNEC), dotyczącą wykorzystywania energii jądrowej, w tym wdrażania, wykorzystywania i rozwoju energetyki jądrowej oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

4. Departament współpracuje z:

1) Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w zakresie działań związanych z kształtowaniem rynku energii i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego oraz polityki energetycznej Polski;

2) Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii w zakresie energii i energetyki jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii;

3) Departamentem Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w zakresie prowadzenia spraw związanych z nadzorem ministra nad Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych;

4) Departamentem Innowacji i Rozwoju Technologii w zakresie prowadzenia spraw związanych z nadzorem ministra nad instytutami badawczymi, zajmującymi się pracami nad wykorzystaniem energii jądrowej, w zakresie zapewnienia wsparcia naukowego i badawczego dla energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Departament koordynuje współpracę z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej oraz Agencją Energii Jądrowej OECD, w tym udział krajowych instytucji w programach obu Agencji oraz odpowiada za cykliczne przeglądy przygotowań i realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej.

Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej (DEO)

§ 19. 1. Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej odpowiada za:

1) realizację zadań w zakresie opracowania propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych zmierzających do realizacji celów krajowych w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także w zakresie określania wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych;

2) tworzenie podstaw energetyki rozproszonej, poprzez:

a) wdrożenie koncepcji klastrów energii i spółdzielni energetycznych,

b) wzmocnienie sektora prosumenckiego,

c) poprawę efektywności ekonomicznej małych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, paliw ciekłych i gazowych oraz paliw stałych,

d) rozwój lokalnych sieci elektroenergetycznych i gazowych oraz małych sieci ciepłowniczych na potrzeby rozwoju źródeł wytwarzania, o których mowa w lit. c;

3) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym:

a) biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej,

b) w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej

- w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tych źródeł;

4) koordynację działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem lokalnie dostępnych źródeł energii;

5) tworzenie, wdrażanie i utrzymanie polityk związanych z:

a) wsparciem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych,

b) gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii;

6) współpracę z właściwymi organami administracji, w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki w zakresie dotyczącym zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz mechanizmów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej, a także z Urzędem Dozoru Technicznego, w zakresie dotyczącym systemu certyfikacji instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji odnawialnych źródeł energii;

7) opracowywanie propozycji zmian instytucjonalnych i prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej;

8) współpracę z właściwymi organami administracji, w szczególności z ministrem właściwym do spraw środowiska, a także innymi podmiotami, w zakresie dotyczącym inicjowania, koordynowania i monitorowania działań i programów zmierzających do nałożenia na państwa członkowskie UE obowiązku absorbcji dwutlenku węgla w zakresie pozostającym we właściwości ministra;

9) współpracę z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz innymi podmiotami, w zakresie koordynowania i monitorowania działań niezbędnych do realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030);

10) realizację zadań związanych z prowadzeniem oraz koordynacją w ministerstwie spraw wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

11) współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie dotyczącym pomocy publicznej w realizowanych przez departament działaniach.

2. Departament podejmuje współpracę i wymianę informacji z innymi organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), a także działania mające na celu promocję wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz energetyki rozproszonej.

3. Departament współpracuje:

1) w szczególności z Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w zakresie działań związanych z kształtowaniem rynku energii i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego oraz polityki energetycznej Polski;

2) z Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii;

3) z Departamentem Ropy i Gazu w zakresie spraw związanych z jakością paliw ciekłych i gazowych.

Departament Funduszy Europejskich (DFE)

§ 20. 1. Departament Funduszy Europejskich realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, nieprawidłowości, pomoc techniczną, weryfikację projektów pomocy technicznej oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach POIiŚ, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.

3.Departament odpowiada także za zarządzanie środkami pomocy technicznej oraz weryfikację udzielonych dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Departament Górnictwa (DGA)

§ 21. 1. Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego oraz zadań związanych z przemysłem koksowniczym, a także z koordynacją w ministerstwie i prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki złożami kopalin.

2.Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) monitoring procesów funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego;

2) prowadzenie spraw związanych z przyjętymi przez Radę Ministrów programami sektorowymi górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego;

3) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) w zakresie działania departamentu;

4) finansowanie zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 i 1566);

5) monitoring przebiegu likwidacji zakładów górniczych podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1358) wraz z finansowaniem zadań;

6) realizacja zadań wynikających z udzielanej pomocy publicznej podmiotom sektora górnictwa węgla kamiennego oraz górnictwa niewęglowego;

7) prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych dla:

a) górnictwa sektora węgla kamiennego, z wyłączeniem § 24 ust. 1 pkt 3,

b) górnictwa niewęglowego;

8) prowadzenie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami kopalin węgla brunatnego, węgla kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, w obszarze objętym wydobyciem oraz koordynacja spraw gospodarki złożami węglowodorów;

9) uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu Państwa, z wyłączeniem węglowodorów;

10) prowadzenie badań statystycznych w zakresie węgla kamiennego i brunatnego oraz koksownictwa;

11) prowadzenie spraw związanych z monitoringiem przemysłu koksowniczego;

12) prowadzenie spraw związanych z problematyką technologii czystego węgla, w zastosowaniu do przetwórstwa węgla i produkcji syntetycznych paliw z węgla we współpracy z Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa;

13) współpraca międzynarodowa w zakresie górnictwa węgla kamiennego, w tym w szczególności w ramach Euracol (Dialog Węglowy), Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) i Programu Wsparcia Komisji Europejskiej w procesie transformacji regionów górniczych oraz wysokoemisyjnych;

14) uczestnictwo w dialogu społecznym m.in. poprzez udział w pracach Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego do spraw Branży Węgla Brunatnego;

15) dokonywanie przeglądu wymagań jakościowych paliw stałych wynikających z ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427).

3. Departament współpracuje z innymi departamentami przy kształtowaniu polityki energetycznej Polski w zakresie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, w tym z Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie:

1) działań na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej;

2) spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Departament Innowacji i Rozwoju Technologii (DIT)

§ 22. 1. Departament Innowacji i Rozwoju Technologii odpowiada za prowadzenie spraw dotyczących innowacyjnych rozwiązań, badań naukowych oraz rozwoju i promocji technologii w obszarach będących w kompetencji ministra, niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów.

2. Departament odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii energetycznych poprzez:

a) identyfikowanie barier powstawania innowacji i rozwoju technologii w zakresie kompetencji ministra oraz formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier,

b) tworzenie instrumentów wsparcia dla innowacji oraz rozwoju technologii w obszarach będących w kompetencji ministra,

c) inicjowanie współpracy w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji innowacji między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa;

2) promocję zagraniczną krajowych innowacyjnych technologii z sektora energii;

3) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad instytutami badawczymi we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami.

3. Departament:

1) monitoruje globalny rozwój technologii i długookresowe trendy w energetyce oraz w przemyśle energochłonnym;

2) wspiera internacjonalizację polskich innowacji z obszarów będących w kompetencji ministra;

3) zapewnia obsługę udziału przedstawiciela ministra w pracach Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

4. Departament koordynuje:

1) opracowanie dokumentów programowych, strategii i programów niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów oraz ich realizację;

2) opracowanie informacji, sprawozdań i raportów będących w kompetencji ministra, niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów, w tym rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;

3) współpracę ministerstwa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie kompetencji ministra;

4) sprawy związane z udziałem w projektach inicjatywy Horyzont 2020 oraz z pracami Komisji Europejskiej w ramach SET-Plan w zakresie kompetencji ministra.

5. Departament współpracuje z:

1) Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w zakresie:

a) tworzenia ram na poziomie UE oraz wsparcia udziału polskich podmiotów w wykorzystaniu ogólnoeuropejskich funduszy na modernizację sektora energetycznego,

b) kształtowania polityki energetycznej Polski w obszarze innowacji i rozwoju technologii;

2) Departamentem Funduszy Europejskich w zakresie programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich dedykowanych do wspierania innowacji i rozwoju technologii w obszarach pozostających w kompetencjach ministra;

3) Departamentem Energii Odnawialnej i Rozproszonej w zakresie oceny proponowanych innowacyjnych rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii;

4) Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie opracowywania komponentu innowacji i rozwoju technologii na potrzeby spotkań bilateralnych ministra.

Departament Kontroli i Audytu (DKA)

§ 23. 1. Departament Kontroli i Audytu odpowiada za:

1) planowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych oraz jednostek, w stosunku do których minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych;

2) planowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ, kontroli dotacji celowych udzielonych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz dotacji celowej w zakresie finansowania wydatków Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, wynikających z pełnienia roli Instytucji Wdrażającej POIiŚ, które nie mogą zostać objęte umową o dofinansowanie Planu Działań pomocy technicznej, a także kontroli systemowych w podległych Instytucjach Wdrażających;

3) wewnętrzną kontrolę instytucjonalną;

4) przygotowywanie zbiorczych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

5) koordynowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w ministerstwie;

6) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020 w ministerstwie;

7) przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla działów "energia" i "gospodarka złożami kopalin" za dany rok.

2. W strukturze Departamentu funkcjonuje wyodrębnione Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego, którego zasady funkcjonowania określają przepisy o finansach publicznych oraz Karta audytu wewnętrznego zatwierdzona przez ministra.

Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej (DNP)

§ 24. 1. Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej odpowiada za:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym:

a) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień w zakresie praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa będących w kompetencji ministra, w szczególności wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,

b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów z działalności spółek, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek,

c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d) wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;

2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad jednostkami nadzorowanymi i podległymi, z wyłączeniem instytutów badawczych, we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami;

3) prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programu S.A. 41161 (2015/N) - Pomoc państwa dla polskiego sektora węglowego w latach 2015 - 2018 Komisji Europejskiej;

4) nadzór nad opracowaniem planów działalności i sprawozdań z ich realizacji oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Agencji Rezerw Materiałowych oraz Wyższym Urzędzie Górniczym;

5) prowadzenie spraw związanych z właściwością ministra w sprawach fundacji;

6) opracowywanie, na podstawie dokumentów przygotowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wytycznych lub wskazówek ministra dotyczących:

a) zasad polityki właścicielskiej, w tym w szczególności zasad prowadzenia nadzoru właścicielskiego oraz doboru kandydatów do organów podmiotów z udziałem Skarbu Państwa,

b) standardów i dobrych praktyk w zakresie nadzoru właścicielskiego, założeń polityki dotyczącej podziału zysku w spółkach, w których minister wykonuje prawa z akcji lub udziałów,

c) polityki efektywnego wykorzystania zasobów oraz zasad współpracy w ramach jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych, z wyłączeniem instytutów badawczych;

7) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez kierownictwo ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;

8) koordynację czynności związanych z udzielaniem wsparcia członkom organów nadzoru podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;

9) przygotowanie opinii i stanowisk z zakresu makroekonomii o projektach, zdarzeniach i zmianach mogących mieć wpływ na prowadzoną politykę właścicielską;

10) opracowanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister.

2.Departament koordynuje prace związane z planowaniem i realizacją badań statystycznych statystyki publicznej oraz koordynuje pozyskiwanie danych statystycznych z zakresu informacji gospodarczych z Głównego Urzędu Statystycznego niezbędnych do realizacji zadań ministerstwa.

3. Departament współpracuje z:

1) Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przekazywania informacji dotyczących nadzoru właścicielskiego;

2) departamentami w zakresie spraw związanych z wykonywaniem praw z akcji i udziałów w spółkach będących w kompetencji ministra.

Departament Ropy i Gazu (DRO)

§ 25. 1. Departament Ropy i Gazu odpowiada za realizację zadań związanych z:

1) kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia regulacyjnego oraz polityki energetycznej i regulacji UE w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, a także wdrażaniem regulacji UE w tym zakresie;

2) rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury gazowej oraz infrastruktury ropy naftowej i paliw ciekłych, w tym identyfikacją i realizacją Projektów Wspólnego Zainteresowania UE oraz prowadzeniem spraw z zakresu przepisów techniczno-budowlanych dotyczących baz, stacji paliw i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz sieci gazowych;

3) tworzeniem i organizacją systemu zapasów interwencyjnych ropy naftowej, paliw ciekłych oraz gazu ziemnego oraz gospodarowaniem zapasami, planowaniem i koordynowaniem działań ministra w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za:

a) monitorowanie bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe,

b) nadzór nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych,

c) monitorowanie bezpieczeństwa dostaw, zarządzanie kryzysowe w sektorze gazu ziemnego oraz przygotowanie sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych,

d) przygotowywanie decyzji administracyjnych ministra wydawanych na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387),

e) przygotowanie i aktualizację dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego,

f) przygotowanie i aktualizację dokumentów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa ciekłe i planowanie działań zapobiegawczych oraz zarządzanie kryzysowe w sektorze paliwowym;

4) przygotowaniem analiz i ocen dotyczących funkcjonowania sektorów gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych;

5) prowadzeniem, w porozumieniu z Departamentem Górnictwa, spraw związanych z racjonalną gospodarką złożami węglowodorów, w obszarze objętym wydobyciem;

6) opiniowaniem decyzji ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącej koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej oraz na poszukiwanie i wydobywanie gazu ziemnego;

7) prowadzeniem spraw z zakresu jakości paliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, w tym za:

a) opracowanie propozycji działań,

b) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej,

c) współpracę z właściwymi organami administracji, w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki, w zakresie dotyczącym zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz mechanizmów wspierających rozwój jakości tych paliw,

d) współpracę i wymianę informacji z organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także podejmowanie działań mających na celu promocję jakości tych paliw;

8) koordynacją spraw z zakresu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z MAE i Międzynarodowym Forum Energetycznym (MFE) i zapewnieniem wypełniania warunków członkostwa w tych organizacjach, oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w obszarze sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej;

9) koordynacją realizacji postanowień wynikających z Traktatu Wspólnoty Energetycznej i Traktatu Karty Energetycznej;

10) współpracą z państwami trzecimi w obszarze sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych;

11) zapewnieniem realizacji obowiązków ministra w zakresie badań statystyki publicznej dotyczących sektora ropy naftowej, paliw ciekłych i gazu ziemnego.

2. Departament współpracuje z:

1) Departamentem Spraw Międzynarodowych w zakresie działania na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej, spraw związanych z pracami Rady do spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii;

2) Departamentem Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w zakresie spraw związanych z kształtowaniem i realizacją polityki energetycznej Polski;

3) Departamentem Energii Odnawialnej i Rozproszonej w zakresie spraw związanych z wymaganiami jakościowymi dla biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych;

4) Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Departament Spraw Międzynarodowych (DSM)

§ 26. Departament Spraw Międzynarodowych odpowiada za:

1) prowadzenie spójnej polityki międzynarodowej ministerstwa, w tym europejskiej we współpracy z innymi departamentami;

2) sprawy związane z członkostwem w UE, w tym za koordynację wypracowywania stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wynikających z kompetencji ministra na poziomie Rady Europejskiej, Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) i Rady Ministrów UE;

3) prowadzenie spraw związanych z wypracowaniem stanowiska ministerstwa wobec priorytetów Prezydencji w Radzie UE;

4) przygotowanie i koordynację przygotowania stanowiska ministerstwa na posiedzenia organów przygotowawczych Rady UE;

5) koordynację współpracy kierownictwa ministerstwa z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi;

6) koordynację zadań związanych z postępowaniami prowadzonymi przez Komisję Europejską w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE w zakresie kompetencji ministra oraz monitorowanie transpozycji prawa UE;

7) koordynację przygotowania stanowiska ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej.

Biuro Administracyjne (BA)

§ 27. Biuro Administracyjne odpowiada za:

1) prowadzenie obsługi administracyjnej ministerstwa, w tym zarządzanie udostępnioną powierzchnią biurową i użytkową;

2) współpracę z zarządcą budynku w zakresie ochrony fizycznej, monitoringu i zarządzania kluczami;

3) zapewnienie warunków i obsługę systemów i sieci teleinformatycznych ministerstwa;

4) gospodarkę majątkową, w tym za prowadzenie magazynów ministerstwa;

5) prowadzenie gospodarki transportowej;

6) prowadzenie archiwum ministerstwa;

7) wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) prowadzenie spraw związanych z bieżącą obsługą techniczno-eksploatacyjną ministerstwa;

9) koordynację polityki w zakresie informatyzacji ministerstwa;

10) zapewnienie i zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją oraz rozwojem systemów i urządzeń teleinformatycznych ministerstwa;

11) zapewnienie i zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem, obsługą techniczną, konfiguracją systemów niejawnych.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§ 28. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:

1) zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym nabór pracowników oraz bieżącą obsługę kadrową pracowników ministerstwa;

2) prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników ministerstwa;

3) organizację ministerstwa, w tym w szczególności opracowanie statutu ministerstwa, koordynację opracowania regulaminu organizacyjnego ministerstwa i wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów;

4) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw;

5) nadzór nad realizacją przepisów o ochronie danych osobowych;

6) koordynowanie spraw związanych z rozwiązaniami systemowymi w ministerstwie, w tym z podejściem procesowym, zarządzaniem projektami i zarządzaniem ryzykiem;

7) koordynowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości i efektywności działań ministerstwa;

8) monitorowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą w dziale "energia" oraz "gospodarka złożami kopalin";

9) prowadzenie spraw z zakresu administrowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

10) sprawy zamówień publicznych;

11) obsługę organizacyjną kontroli zewnętrznych;

12) obsługę organizacyjną rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej ministerstwa;

13) koordynowanie:

a) sporządzenia planów działalności dla działów energia i gospodarka złożami kopalin oraz sprawozdań z ich wykonania,

b) opracowania rocznej informacji o działaniach podejmowanych wobec ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Biuro Komunikacji Społecznej (BKS)

§ 29. Biuro Komunikacji Społecznej odpowiada za sprawy z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, w tym w szczególności:

1) nadzoruje i koordynuje działalność ministerstwa w zakresie kontaktów z mediami, organizuje konferencje prasowe i obsługę medialną kierownictwa ministerstwa;

2) uczestniczy w realizacji zadań promocyjnych w zakresie kompetencji ministra;

3) koordynuje udzielanie odpowiedzi na wnioski obywateli przesłane do ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;

4) pełni nadzór administracyjny nad portalem i Biuletynem Informacji Publicznej ministerstwa oraz przygotowuje i publikuje materiały informacyjne na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa;

5) opracowuje i projektuje nowe podstrony internetowe oraz prowadzi prace, których celem jest rozwój graficzny i funkcjonalny serwisu internetowego i Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa;

6) monitoruje przekazy medialne w zakresie dotyczącym działalności ministerstwa oraz przygotowuje przeglądy prasy dla kierownictwa i pracowników ministerstwa;

7) prowadzi ogólne profile ministerstwa na portalach społecznościowych;

8) pełni nadzór administracyjny nad intranetem oraz prowadzi działania w zakresie komunikacji wewnętrznej ministerstwa;

9) monitoruje realizację projektu Obywatel;

10) koordynuje opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i sprawozdania z jego realizacji.

Biuro Ministra (BM)

§ 30. Biuro Ministra odpowiada za:

1) wspomaganie ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, w tym organizację posiedzeń Kierownictwa ministerstwa, dekretowanie korespondencji kierowanej do ministra oraz obsługę sekretariatów członków kierownictwa;

2) koordynowanie prac oraz udziału ministra i członków kierownictwa w posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz wykonywania zadań nałożonych na ministra, zawartych w protokołach ustaleń Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów;

3) koordynowanie udziału przedstawicieli ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynowanie spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez ministra;

4) koordynowanie:

a) prac oraz udziału ministra i członków kierownictwa w posiedzeniach Sejmu RP, Senatu RP i komisji sejmowych i senackich oraz kierowanie spraw z tym związanych do załatwienia do właściwych departamentów,

b) prac związanych z przygotowaniem propozycji i monitorowaniem wykazu prac Rady Ministrów w zakresie właściwości ministra, w zakresie aktów prawnych oraz ich założeń,

c) wykonywania przez departamenty zadań w zakresie udzielania odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu RP i Senatu RP oraz Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także na interwencje poselskie i senatorskie,

d) współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;

5) obsługę kancelaryjną ministerstwa;

6) koordynowanie współpracy z Radą Ochrony Pracy;

7) realizację zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie odznaczeń;

8) załatwianie spraw paszportowo-wizowych pracowników ministerstwa;

9) obsługę protokolarną oraz koordynowanie spraw udzielania patronatów honorowych przez ministra, prowadzenie elektronicznego rejestru zaproszeń na imprezy krajowe, otrzymywanych przez członków kierownictwa i pracowników ministerstwa oraz elektronicznego rejestru zaproszeń i próśb o spotkanie kierowanych do ministra.

10) koordynację współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Biuro Prawne (BP)

§ 31. Biuro Prawne:

1) zapewnia obsługę prawną ministra i ministerstwa, w szczególności wydaje opinie prawne i wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami;

2) odpowiada za prawidłowe, pod względem legislacyjno-prawnym, przygotowywanie projektów aktów normatywnych;

3) koordynuje przygotowanie stanowiska ministra do projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

4) opiniuje umowy, porozumienia, pełnomocnictwa, upoważnienia oraz inne dokumenty wywołujące skutki prawne;

5) współpracuje z Prokuratorią Generalną w sprawach należących do właściwości ministra lub ministerstwa, w których reprezentantem Skarbu Państwa jest Prokuratoria Generalna;

6) koordynuje przygotowanie projektów stanowisk w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE lub Trybunałem EFTA.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA