REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 26

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 30 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Energii z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) związanych z polityką klimatyczno-energetyczną UE, będących w zakresie kompetencji ministra, w tym realizację działań dotyczących monitorowania wpływu pakietu klimatyczno-energetycznego na konkurencyjność sektora elektroenergetycznego;

6) związanych z rozwojem czystych technologii węglowych we współpracy z Departamentem Górnictwa i Departamentem Innowacji i Rozwoju Technologii, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 12a";

2) w § 21 w ust. 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) realizacja zadań z zakresu wydobycia metanu z pokładów węgla;";

3) w § 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Departament odpowiada za:

1) przygotowanie i realizację polityki rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie, w tym, w szczególności:

a) monitorowanie funkcjonowania rozwoju infrastruktury elektromobilności i paliw alternatywnych,

b) promocję rynku elektromobilności i paliw alternatywnych, w tym poprzez tworzenie systemów wsparcia i zachęt do zakupu pojazdów wykorzystujących do napędu paliwa alternatywne,

c) współpracę i wymianę informacji z organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organizacji, a także podejmowanie działań mających na celu promocję i rozwój paliw alternatywnych w transporcie;

2) realizację zadań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem rynku elektromobilności, w tym przygotowanie regulacji prawnych;

3) prowadzenie spraw z zakresu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;

4) realizację zadań związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii energetycznych poprzez:

a) identyfikowanie barier powstawania innowacji i rozwoju technologii w zakresie kompetencji ministra oraz formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier,

b) tworzenie instrumentów wsparcia dla innowacji oraz rozwoju technologii w obszarach będących w kompetencji ministra,

c) inicjowanie współpracy w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji innowacji między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa;

5) promocję zagraniczną krajowych innowacyjnych technologii z sektora energii;

6) prowadzenie spraw związanych z nadzorem ministra nad instytutami badawczymi we współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami.",

b) w ust. 5:

- w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) kształtowania rozwiązań dotyczących rozwoju sieci energetycznych w celu zapewnienia rozwoju elektromobilności;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departamentem Energii Odnawialnej i Rozproszonej w zakresie oceny proponowanych innowacyjnych rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz polityki dotyczącej rynku paliw alternatywnych w transporcie w odniesieniu do biopaliw;",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Departamentem Ropy i Gazu w zakresie paliw alternatywnych w transporcie w odniesieniu do gazu płynnego (LPG), gazu ziemnego oraz paliw syntetycznych;",

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Departamentem Górnictwa w zakresie realizacji zadań dotyczących wydobycia metanu z pokładów węgla.";

4) w § 25:

a) w ust. 1:

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) funkcjonowaniem i rozwojem rynku gazu ziemnego w transporcie;",

- w pkt 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"prowadzeniem spraw z zakresu jakości paliw ciekłych, gazu płynnego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, wodoru oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, w tym za:",

b) w ust. 2:

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Departamentem Innowacji i Rozwoju Technologii w zakresie rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie odnośnie gazu płynnego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru oraz paliw syntetycznych;",

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Departamentem Górnictwa w zakresie realizacji zadań dotyczących wydobycia metanu z pokładów węgla.".

§ 2.

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor:

1) Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa,

2) Departamentu Górnictwa,

3) Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii,

4) Departamentu Ropy i Gazu

- opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-31
  • Data wejścia w życie: 2018-11-01
  • Data obowiązywania: 2018-11-01
  • Dokument traci ważność: 2020-02-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA