REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 19

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 4 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Energii i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Energii i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 41 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Archiwizacja w systemach pomocniczych lub dziedzinowych następuje za pomocą przekazania materiałów do modułu archiwalnego przewidzianego dla wyżej wymienionych systemów.",

b) w § 44 w ust. 2 w pkt 2:

- lit b i c otrzymują brzmienie:

"b) cały znak sprawy, to jest oznaczenie komórki organizacyjnej, symbol klasyfikacyjny z wykazu akt, kolejny numer sprawy i rok w którym sprawa była prowadzona,

c) tytuł teczki złożony z nazwy sprawy i informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce, liczby tomów jednej teczki aktowej przekazanych w ramach danej pozycji spisu,",

- lit. e i f otrzymują brzmienie:

"e) oznaczenia kategorii archiwalnej,

f) liczbę tomów jednej teczki aktowej przekazanej w ramach danej pozycji spisu.";

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2019 r.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 4 listopada 2019 r. (poz. 19)

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-14
  • Data wejścia w życie: 2019-12-16
  • Data obowiązywania: 2019-12-16
  • Dokument traci ważność: 2020-12-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA