REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 6

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 30 grudnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe”;

2) w § 1 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) inni wierzyciele – w szczególności jednostki i organy inne niż: Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, naczelnicy urzędów skarbowych;”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zasady (polityka) rachunkowości, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dotyczące rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i banków państwowych oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe, określone są w niniejszym zarządzeniu oraz w dostępnej za pośrednictwem Ministerstwa Finansów dokumentacji systemów komputerowych, wspomagających pracę komórek rachunkowości podległych naczelnikom urzędów skarbowych jako organom podatkowym.”;

4) uchyla się § 11 i 12;

5) w § 13 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „oraz przez dyrektorów izb celnych i naczelników urzędów celnych”;

6) w § 17 w ust. 3 w pkt 2 po lit. 1 dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) przeksięgowanie w kwocie zbiorczej na inny rachunek organu podatkowego wpłat dokonanych nienależnie lub kwot zadysponowanych do przeksięgowania, w korespondencji ze stroną Wn konta 279 – Wpływy do wyjaśnienia.”;

7) w § 23 w ust. 3 w pkt 1 po lit. o dodaje się lit. p w brzmieniu:

„p) przeksięgowanie w kwocie zbiorczej na inny rachunek organu podatkowego wpłat dokonanych nienależnie lub kwot zadysponowanych do przeksięgowania, w korespondencji ze stroną Ma konta 137 – Rachunek bankowy;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. 1595).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA