REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 11

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578, 1269 i z 2016 r. poz. 1810 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Izby administracji skarbowej wykonują zadania określone w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych i dyrektorów izb skarbowych.

2. Izba administracji skarbowej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla państwowych jednostek budżetowych w przepisach o finansach publicznych.

§ 2.

1. Izba administracji skarbowej kieruje dyrektor izby skarbowej, który odpowiada przed Ministrem Rozwoju i Finansów za prawidłową i terminową realizację zadań izby i podległych urzędów skarbowych.

2. Dyrektor izby skarbowej wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy.

3. Zakresy kompetencji stanowisk, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor izby skarbowej.

§ 3.

1. Ustala się liczbę stanowisk wicedyrektorów, nie większą niż:

1) 2 – w izbach administracji skarbowej w Białymstoku, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Zielonej Górze;

2) 3 – w izbach administracji skarbowej w Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie;

3) 4 – w izbach administracji skarbowej w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu;

4) 6 – w izbach administracji skarbowej w Katowicach, Poznaniu i Warszawie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, dyrektor izby skarbowej, może utworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektora, ponad limity ustalone w ust. 1.

§ 4.

1. W izbie administracji skarbowej tworzy się następujące piony organizacyjne:

1) pion prawno-doradczy;

2) pion wsparcia;

3) pion finansowo-księgowy;

4) logistyki;

5) pion kontroli;

6) pion poboru i egzekucji;

7) pion orzecznictwa.

2. Przynależność komórek organizacyjnych do pionów organizacyjnych określa statut izby administracji skarbowej.

3. Statut izby administracji skarbowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

1. W izbie administracji skarbowej mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) wydziały zatrudniające co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) samodzielne oddziały – zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem samodzielnego oddziału;

3) oddziały stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach wydziałów – zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem oddziału;

4) samodzielne referaty – zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem samodzielnego referatu;

5) referaty stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach wydziałów lub samodzielnych oddziałów – zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;

6) wieloosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne lub wydzielone w ramach wydziałów lub samodzielnych oddziałów – zatrudniające co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;

7) jednoosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne albo wydzielone w ramach wydziałów lub samodzielnych oddziałów.

2. Komórkę kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji tworzy się jako wydział.

3. Struktura organizacyjna, obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być najwyżej dwustopniowa.

§ 6.

1. W izbach administracji skarbowej w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie funkcjonują biura Krajowej Informacji Podatkowej.

2. Biurami Krajowej Informacji Podatkowej kierują wicedyrektorzy izb skarbowych, wyznaczeni przez Ministra Rozwoju i Finansów na wniosek dyrektorów izb skarbowych wymienionych w ust. 1.

3. Wykaz siedzib biur Krajowej Informacji Podatkowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.

1. W Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu funkcjonuje Biuro Wymiany Informacji Podatkowych.

2. Biurem Wymiany Informacji Podatkowych kieruje wicedyrektor izby skarbowej wyznaczony przez Ministra Rozwoju i Finansów na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Rozdział 2

Urzędy skarbowe

§ 8.

1. Urzędy skarbowe wykonują zadania określone w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych.

2. W miejscowościach będących siedzibami władz powiatu, a niebędącymi siedzibami urzędów skarbowych funkcjonują stałe punkty obsługi podatników.

3. Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników urzędów skarbowych stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 9.

1. Naczelnik urzędu skarbowego odpowiada przed dyrektorem izby skarbowej za realizację zadań wykonywanych przez urząd skarbowy.

2. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępcy naczelnika urzędu skarbowego, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy.

3. Zakresy kompetencji stanowisk, o których mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor izby skarbowej na podstawie propozycji określonej przez naczelnika urzędu skarbowego.

4. Naczelnik urzędu skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie w drodze wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym skierowanych do obsługujących go pracowników.

§ 10.

1. Dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, może utworzyć:

1) jedno stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego – przy liczbie pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego od 41 do 100;

2) dwa stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego – przy liczbie pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego powyżej 100;

3) trzy stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego – przy liczbie pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego powyżej 200.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.

§ 11.

1. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) działy – przy liczbie, co najmniej 10 pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, włącznie z kierownikiem działu;

2) samodzielne referaty – przy liczbie, co najmniej 5 pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, włącznie z kierownikiem samodzielnego referatu;

3) referaty stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach działów – przy liczbie, co najmniej 5 pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, włącznie z kierownikiem referatu;

4) wieloosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne lub wydzielone w ramach działów – przy liczbie, co najmniej 2 pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, włącznie z kierującym stanowiskiem;

5) jednoosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne albo wydzielone w ramach działów.

2. Struktura organizacyjna, obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być najwyżej dwustopniowa, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Komórka egzekucji administracyjnej może działać wyłącznie, jako samodzielna komórka pierwszego stopnia bez struktury wewnętrznej.

4. Urzędom skarbowym nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 12.

1. W wyznaczonych urzędach skarbowych funkcjonują centra obsługi.

2. Wykaz urzędów skarbowych, w których funkcjonują centra obsługi stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

Rozdział 3

Przepis końcowy

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 2 grudnia 2016 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

Załącznik 1. [STATUT IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ]

Załączniki do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1

STATUT IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

§ 1. 1.W skład izby administracji skarbowej wchodzą następujące komórki organizacyjne funkcjonujące w ramach pionów organizacyjnych:

1) pion prawno-doradczy (DIS):

a) obsługi prawnej (OP),

b) audytu wewnętrznego (AW),

c) kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji (KW);

2) pion wsparcia (WDW):

a) wsparcia zarządzania (WZ),

b) obsługi kadr (KA),

c) komunikacji (KO);

3) pion finansowo-księgowy (GKI):

a) rachunkowości budżetowej (RB),

b) płac (RW),

c) planowania i kontroli finansowej (RK);

4) pion logistyki (WDL):

a) logistyki (LO),

b) informatyki (IF),

c) ochrony (IN),

d) bezpieczeństwa i higieny pracy (BH);

5) pion kontroli (WDK):

a) zarządzania ryzykiem zewnętrznym (ZR),

b) spraw kontroli podatkowej i czynności sprawdzających (KP),

c) współpracy międzynarodowej (WM),

d) spraw karnych skarbowych (KS);

6) pion poboru i egzekucji (WDE):

a) spraw wierzycielskich (SW),

b) egzekucji administracyjnej (EA);

7) pion orzecznictwa (WDO):

a) podatków dochodowych (PD),

b) podatku od towarów i usług (PT),

c) podatków majątkowych (PM).

2. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy organizacyjne dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, może przesunąć komórkę obsługi kadr do pionu prawno-doradczego albo do pionu logistyki.

3. Dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, może łączyć albo dzielić piony organizacyjne, o których mowa w ust. 1.

4. W obrębie pionów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 lub utworzonych na podstawie ust. 3, dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, może łączyć komórki organizacyjne, wymienione w ust. 1, a także, jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub inne szczególne względy, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, określając jej zadania.

5. Dyrektor izby skarbowej, w zależności od zakresu i rozmiaru realizowanych zadań, za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, tworzy niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor izby skarbowej może zróżnicować zakres zadań tych komórek.

6. W skład określonych izb administracji skarbowej mogą wchodzić, tworzone w trybie określonym w ust. 4, komórki organizacyjne realizujące zadania o charakterze centralnym na rzecz izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych, których zakres i sposób realizacji określa Minister Rozwoju i Finansów.

7. Do realizacji określonych zadań dyrektor izby skarbowej może wyznaczać pełnomocników i tworzyć zespoły lub komisje, określając odpowiednio ich skład osobowy, cel wyznaczenia lub utworzenia, zakres zadań i tryb pracy.

8. Dyrektor izby skarbowej sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez:

1) pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;

2) komórkę audytu wewnętrznego;

3) komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. 1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych izby administracji skarbowej należy w szczególności:

1) zapewnienie adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli zarządczej w zakresie właściwości komórki i podległych urzędów skarbowych;

2) wdrażanie i koordynowanie w zakresie właściwości komórki stosowania jednolitych standardów w komórkach organizacyjnych w urzędach skarbowych;

3) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami;

4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań antykorupcyjnych;

5) ochrona informacji prawnie chronionych;

6) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;

7) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

8) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Do zadań:

1) komórki obsługi prawnej należy w szczególności;

a) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań dyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

b) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych,

c) informowanie dyrektora izby skarbowej i naczelników urzędów skarbowych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,

d) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania dyrektora izby skarbowej i izby administracji skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym,

e) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

2) komórki audytu wewnętrznego należy w szczególności prowadzenie audytu wewnętrznego w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948);

3) komórki kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania korupcji należy w szczególności:

a) prowadzenie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092) w nadzorowanych urzędach skarbowych,

b) koordynowanie organizacji kontroli prowadzonych w izbie administracji skarbowej przez zewnętrzne organy kontrolne,

c) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne izby administracji skarbowej wniosków i zaleceń pokontrolnych,

d) koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne izby administracji skarbowej petycji, skarg i wniosków, o których mowa w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579),

e) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności sprzyjających korupcji,

f) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych w izbie administracji skarbowej i nadzorowanych urzędach skarbowych,

g) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz inicjowanie na tej podstawie działań organizacyjnych,

h) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawniania w izbie administracji skarbowej i nadzorowanych urzędach skarbowych przestępstw korupcyjnych;

4) komórki wsparcia zarządzania należy w szczególności:

a) kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego,

b) integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w izbie administracji skarbowej,

c) prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej izby administracji skarbowej i urzędów skarbowych,

d) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,

e) sporządzanie zbiorczej informacji i sprawozdań w zakresie funkcjonowania izby administracji skarbowej i urzędów skarbowych, w tym sprawozdawczość organu podatkowego, z wyjątkiem sprawozdań budżetowych i finansowych,

f) koordynowanie działań dotyczących narad kadry kierowniczej;

5) komórki komunikacji należy w szczególności:

a) kreowanie wizerunku izby administracji skarbowej i urzędów skarbowych, w szczególności przez upowszechnianie przepisów podatkowych wśród podatników, prowadzenie i koordynowanie akcji edukacyjno-informacyjnych,

b) wykonywanie zadań rzecznika prasowego,

c) udostępnianie informacji publicznej,

d) współpraca z biurami Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) w zakresie informacji podatkowej,

e) prowadzenie stron internetowych biuletynu informacji publicznej (BIP) izby administracji skarbowej i nadzorowanie stron internetowych BIP urzędów skarbowych,

f) współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników,

g) koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej,

h) nadzorowanie systemu obsługi i wsparcia podatnika,

i) nadzorowanie wdrażania w urzędach skarbowych procedur i standardów obsługi podatnika i innych podmiotów,

j) monitorowanie jakości obsługi podatnika i innych podmiotów w urzędach skarbowych,

k) nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych przez urzędy skarbowe badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w urzędzie oraz oczekiwań podatnika;

6) komórki obsługi kadr należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw osobowych,

b) prowadzenie spraw socjalnych,

c) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

d) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników,

e) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin,

f) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,

g) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz opisywania i wartościowania stanowisk pracy,

h) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń,

i) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania,

j) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi,

k) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art. 131 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.3)),

l) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników izby administracji skarbowej obsługujących organy podatkowe na podstawie art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

7) komórki rachunkowości należy w szczególności:

a) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

b) realizacja planu finansowego,

c) sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki budżetowej,

d) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych,

e) obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej,

f) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika,

g) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,

h) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

i) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,

j) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami izby administracji skarbowej jako płatnika,

k) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, z zastrzeżeniem druków prowadzonych przez inne komórki organizacyjne w izbie administracji skarbowej;

8) komórki płac należy w szczególności:

a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami,

b) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika,

c) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie wynagrodzeń;

9) komórki planowania i kontroli finansowej należy w szczególności:

a) planowanie budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

b) monitorowanie i analiza budżetowa w układzie tradycyjnym i zadaniowym,

c) koordynowanie kontroli finansowej w izbie administracji skarbowej,

d) wykonywanie zadań wierzyciela dla należności jednostki budżetowej,

e) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego,

f) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych,

g) koordynowanie przebiegu procesów i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez komórki rachunkowości w urzędzie skarbowym;

10) komórki logistyki należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym obsługa sekretarska izby administracji skarbowej,

b) obsługa administracyjno-kancelaryjna izby administracji skarbowej,

c) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych,

d) administrowanie składnikami majątkowymi,

e) prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych,

f) prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym współpraca z innymi jednostkami podległymi Ministrowi Rozwoju i Finansów przy realizacji wspólnych zamówień publicznych,

g) prowadzenie archiwum zakładowego izby administracji skarbowej,

h) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie izby administracji skarbowej i urzędów skarbowych oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych,

i) prowadzenie gospodarki mandatami karnymi, w tym dystrybucji oraz rozliczania formularzy mandatu karnego, przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,

j) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania dla formularzy związanych z dystrybucją mandatów karnych;

11) komórki informatyki należy w szczególności:

a) dostarczanie usług informatycznych oraz zarządzanie ich eksploatacją,

b) zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych,

c) obsługa zgłoszeń użytkowników systemów eksploatowanych w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych niezależnie od ich poziomu wdrożenia (centralnie przez Ministerstwo Finansów i regionalnie przez izby administracji skarbowej),

d) zarządzanie infrastrukturą IT w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych,

e) zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych,

f) udział w projektach informatycznych realizowanych na szczeblu centralnym przez Ministerstwo Finansów i regionalnym przez izbę administracji skarbowej,

g) prowadzenie szkoleń w obszarze aplikacji i systemów informatycznych oraz obsługi urządzeń komputerowych,

h) określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych regionalnie i centralnie,

i) udział w świadczeniu centralnych usług IT na szczeblu krajowym i regionalnym;

12) komórki ochrony należy w szczególności:

a) realizowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym realizacja postępowań sprawdzających oraz prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych lub kancelarii tajnej,

b) koordynowanie i nadzór nad realizacją w urzędach skarbowych powierzonych zadań z zakresu:

– spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,

– ochrony fizycznej osób i mienia,

– ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy skarbowej i innych tajemnic prawnie chronionych,

c) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników izby administracji skarbowej, z wyjątkiem oświadczeń dyrektora i wicedyrektorów izby skarbowej oraz naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców,

d) realizowanie i koordynowanie zadań z zakresu:

– spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,

– ochrony fizycznej osób i mienia,

– ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej i innych tajemnic prawnie chronionych,

e) zarządzanie bezpieczeństwem informacji w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych;

13) komórki bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności:

a) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

b) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy,

c) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

e) nadzór i realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

f) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego;

14) komórki zarządzania ryzykiem zewnętrznym należy w szczególności:

a) ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych i społecznych w obszarach zadań wykonywanych w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych,

b) analiza stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez administrację podatkową,

c) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu wymiany informacji,

d) pozyskiwanie i rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do zarządzania ryzykiem zewnętrznym, gromadzonych w izbie administracji skarbowej i urzędach skarbowych oraz innych instytucjach krajowych i zagranicznych,

e) prowadzenie regionalnego rejestru ryzyk,

f) opracowywanie i koordynowanie realizacji planu działań we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi izby administracji skarbowej i urzędów skarbowych oraz monitorowanie jego wykonania,

g) zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych;

15) komórki spraw kontroli podatkowej i czynności sprawdzających należy w szczególności:

a) nadzór nad prawidłowością kontroli podatkowych i czynności sprawdzających oraz monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w urzędach skarbowych,

b) koordynacja, w ramach województwa, kontroli podejmowanych w ramach współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej lub na rzecz administracji podatkowych innych państw,

c) nadzór i wsparcie wykorzystywania elektronicznych narzędzi wspomagających kontrolę podatkową,

d) orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie procedur kontroli podatkowej i skarbowej,

e) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów skarbowych,

f) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,

g) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych,

h) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego;

16) komórki współpracy międzynarodowej należy w szczególności:

a) nadzór i koordynowanie, na poziomie województwa, wymiany oraz analizowania informacji podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach bezpośrednich oraz wspomagania procesu wzajemnej pomocy w dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych realizowanej z państwami Unii Europejskiej (UE) oraz innymi państwami w zakresie i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych,

b) koordynacja zadań związanych z obsługą w urzędach skarbowych wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE przez podatników podatku od towarów i usług (VAT Refund),

c) nadzór nad przeprowadzaniem w urzędach skarbowych oceny i analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych,

d) przygotowywanie sprawozdań oraz statystyk w zakresie współpracy międzynarodowej,

e) organizacja i koordynowanie wizyt pracowników administracji podatkowych innych państw i organizacji międzynarodowych;

17) komórki spraw karnych skarbowych należy w szczególności:

a) wykonywanie uprawnień organu nadrzędnego nad urzędami skarbowymi, działającymi jako finansowe organy postępowania przygotowawczego,

b) nadzór nad prawidłowością postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonych przez urzędy skarbowe,

c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy urzędami skarbowymi działającymi jako finansowe organy postępowania przygotowawczego;

18) komórki spraw wierzycielskich należy w szczególności:

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach dotyczących zabezpieczenia, wymagalności oraz realizacji zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie:

– udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa,

– odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,

– wstrzymania wykonania decyzji,

– zabezpieczenia zobowiązań podatkowych,

b) nadzór nad urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości i efektywności poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości podatkowych,

c) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach z zakresu rachunkowości podatkowej,

d) orzecznictwo w zakresie odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych,

e) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów skarbowych,

f) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,

g) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych,

h) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego;

19) komórki egzekucji administracyjnej należy w szczególności:

a) orzecznictwo w sprawach uregulowanych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.4)),

b) orzecznictwo w sprawach uregulowanych ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948),

c) nadzór nad egzekucją należności pieniężnych prowadzoną w urzędach skarbowych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

d) nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa, likwidacji niepodjętych depozytów oraz innych orzeczeń, na podstawie których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa,

e) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów skarbowych,

f) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,

g) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych,

h) rozpatrywanie zażaleń na przewlekłe prowadzenie postępowania;

20) komórki podatków dochodowych należy w szczególności:

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu:

– podatków dochodowych,

– podatku tonażowego,

– wpłat z zysku,

b) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych w zakresie właściwości komórki,

c) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów skarbowych,

d) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,

e) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych,

f) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego;

21) komórki podatku od towarów i usług należy w szczególności:

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatku VAT,

– podatku VAT,

– cen,

b) wydawania postanowień w sprawach przedłużania terminu zwrotu podatku,

c) orzecznictwo w sprawach dotacji przedmiotowych,

d) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach wynikających ze stosowania ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476 i 1948),

e) nadzór realizacji i wsparcie organizacji zadań dotyczących ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

f) nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne izby administracji skarbowej zadań przy wykorzystywaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych,

g) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych w zakresie właściwości komórki,

h) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów skarbowych,

i) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,

j) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych,

k) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego;

22) komórki podatków majątkowych należy w szczególności:

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu:

– podatku od czynności cywilnoprawnych,

– podatku od spadków i darowizn,

– innych podatków sektorowych i lokalnych, o których mowa w przepisach odrębnych,

b) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych w zakresie właściwości komórki,

c) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów skarbowych,

d) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego,

e) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych,

f) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika urzędu skarbowego.

3. W izbach administracji skarbowej, których terytorialny zasięg działania obejmuje tereny przygraniczne państwa, komórka organizacyjna współpracy międzynarodowej realizuje na poziomie województwa zadania z zakresu międzynarodowej współpracy organów podatkowych w regionach przygranicznych oraz koordynuje działania podległych jednostek w tym zakresie.

§ 3. Do zadań biura Krajowej Informacji Podatkowej należy w szczególności:

1) udzielanie ogólnej informacji podatkowej drogą telefoniczną lub elektroniczną;

2) udzielanie pomocy merytorycznej urzędom skarbowym w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu wsparcia podatnika;

3) przygotowywanie i udostępnianie broszur podatkowych;

4) przygotowywanie programów edukacyjnych i przeprowadzanie szkoleń podatkowych dla podatników i innych podmiotów obsługiwanych przez administrację podatkową;

5) opracowywanie publikacji podatkowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej;

6) współdziałanie z Ministerstwem Finansów i izbami administracji skarbowej w zakresie monitorowania jednolitości stosowania prawa podatkowego;

7) opracowywanie projektów interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych na wniosek zainteresowanego;

8) opracowywanie projektów postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych w zakresie prawa podatkowego.

§ 4. Do zadań Biura Wymiany Informacji Podatkowych należy w szczególności:

1) realizacja wniosków polskich podatników o potwierdzenie numerów identyfikacyjnych VAT ich kontrahentów z UE;

2) wymiana informacji o podatnikach VAT oraz podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym z państwami członkowskimi UE oraz z innymi państwami na podstawie stosownych umów;

3) wymiana informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi UE oraz z państwami spoza UE określonych przepisami prawa międzynarodowego;

4) realizacja zadań związanych z udzielaniem oraz korzystaniem z pomocy państw członkowskich oraz państw trzecich przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych;

5) analiza danych uzyskanych w ramach wymiany informacji podatkowych w kontekście zwalczania oszustw podatkowych;

6) organizacja spotkań z przedstawicielami zagranicznych administracji podatkowych i organizacji międzynarodowych.

§ 5. 1. Dyrektor izby skarbowej nadaje regulamin organizacyjny izby administracji skarbowej, po zatwierdzeniu projektu regulaminu przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2. Regulamin organizacyjny izby administracji skarbowej określa:

1) strukturę organizacyjną izby administracji skarbowej;

2) zakres zadań komórek organizacyjnych;

3) zasady organizacji pracy izby administracji skarbowej;

4) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora (wicedyrektorów) oraz głównego księgowego;

5) zakres stałych uprawnień – wicedyrektora (wicedyrektorów), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników obsługujących dyrektora izby skarbowej zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii w określonych sprawach.

3. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2–6, dyrektor izby skarbowej składa wniosek o wyrażenie zgody przez Ministra Rozwoju i Finansów, wraz z uzasadnieniem oraz projektem regulaminu organizacyjnego izby administracji skarbowej.

§ 6. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 7. Dyrektor izby skarbowej ustala zakresy czynności pracowników izby administracji skarbowej.

§ 8. Regulamin organizacyjny izby administracji skarbowej podlega udostępnieniu w siedzibie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izby na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Załącznik 2. [WYKAZ SIEDZIB BIUR KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ]

Załącznik nr 2

WYKAZ SIEDZIB BIUR KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ

1) Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

– Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu;

2) Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

– Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Będzinie,

– Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej;

3) Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

– Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim;

4) Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

– Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie;

5) Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

– Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

Załącznik 3. [WYKAZ SIEDZIB STAŁYCH PUNKTÓW OBSŁUGI PODATNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH]

Załącznik nr 3

WYKAZ SIEDZIB STAŁYCH PUNKTÓW OBSŁUGI PODATNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

Lp.

województwo lubelskie

1.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Punkt Obsługi Podatników w Świdniku

województwo podlaskie

2.

Urząd Skarbowy w Suwałkach

Punkt Obsługi Podatników w Sejnach

województwo pomorskie

3.

Urząd Skarbowy w Malborku

Punkt Obsługi Podatników w Nowym Dworze Gdańskim

4.

Urząd Skarbowy w Malborku

Punkt Obsługi Podatników w Sztumie

województwo śląskie

5.

Urząd Skarbowy w Tychach

Punkt Obsługi Podatników w Bieruniu

województwo warmińsko-mazurskie

6.

Urząd Skarbowy w Bartoszycach

Punkt Obsługi Podatników w Lidzbarku Warmińskim

7.

Urząd Skarbowy w Giżycku

Punkt Obsługi Podatników w Węgorzewie

8.

Urząd Skarbowy w Kętrzynie

Punkt Obsługi Podatników w Mrągowie

9.

Urząd Skarbowy w Olecku

Punkt Obsługi Podatników w Gołdapi

województwo zachodniopomorskie

10.

Urząd Skarbowy w Białogardzie

Punkt Obsługi Podatników w Świdwinie

11.

Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim

Punkt Obsługi Podatników w Łobzie

12.

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

Punkt Obsługi Podatników w Sławnie

13.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie

Punkt Obsługi Podatników w Policach

 

Załącznik 4. [STATUT URZĘDU SKARBOWEGO]

Załącznik nr 4

STATUT URZĘDU SKARBOWEGO

§ 1. 1. W skład urzędu skarbowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) obsługi bezpośredniej (OB);

2) postępowań podatkowych (PP);

3) analiz i planowania (AP);

4) kontroli podatkowej (KP);

5) rachunkowości (RP);

6) spraw wierzycielskich (SW);

7) egzekucji administracyjnej (EA);

8) spraw karnych skarbowych (KS);

9) sekretariat (SN).

2. Jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań, w urzędzie skarbowym można wydzielić w ramach:

1) komórki obsługi bezpośredniej albo komórki postępowań podatkowych, komórkę do spraw współpracy międzynarodowej (WM);

2) komórki obsługi bezpośredniej komórkę:

a) obsługi bieżącej (OB 1),

b) identyfikacji i rejestracji podatkowej (OB2),

c) przetwarzania danych (OB3),

d) czynności sprawdzających (OB4).

3. W zależności od zakresu i rozmiaru realizowanych zadań, w urzędzie skarbowym można utworzyć niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 2, oznaczając je odpowiednimi symbolami, dodając do symbolu literowego odpowiednio kolejną cyfrę.

4. W urzędach skarbowych, w których realizuje zadania do 60 pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, można łączyć komórki organizacyjne, określone w ust. 1 i 2 pkt 2.

5. W urzędach skarbowych właściwych wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych oraz w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście można:

1) dzielić komórki organizacyjne określone w ust. 1, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań;

2) utworzyć niewymienioną w ust. 1 komórkę organizacyjną do realizacji określonych zadań naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar tych zadań lub inne ważne względy.

6. W urzędach skarbowych:

1) właściwych w zakresie wykonywania niektórych zadań, o których mowa w art. 5 ust. 9a pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, nie tworzy się komórki egzekucji administracyjnej;

2) właściwych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochodów uzyskiwanych przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, może być utworzona komórka organizacyjna do rozliczania tej kategorii podatników (PP-Z).

7. Jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar zadań lub inne ważne względy, dyrektor izby skarbowej, w porozumieniu z naczelnikiem wybranego urzędu skarbowego i za zgodą Ministra Rozwoju i Finansów, może utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, która realizować będzie zadania o charakterze centralnym na rzecz izb administracji skarbowej i urzędów skarbowych, których zakres i sposób realizacji określa Minister Rozwoju i Finansów.

8. W celu realizacji określonych zadań urzędu skarbowego, naczelnik urzędu skarbowego może tworzyć zespoły oraz komisje, określając ich skład, cel, zakres zadań i tryb pracy.

§ 2. 1. Do zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych urzędu skarbowego należy w szczególności:

1) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji wyznaczonych celów i wykonywanie zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;

2) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawa;

3) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

4) przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

5) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;

6) udzielanie informacji publicznej;

7) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;

8) ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych;

9) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

10) informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego lub właściwych organów postępowania przygotowawczego o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

11) informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego o ujawnieniu transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137).

2. Do zakresu zadań:

1) komórki obsługi bezpośredniej, w zakresie:

a) obsługi bieżącej należy w szczególności:

– wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych,

– przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej,

– identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych dokumentów,

– wydawanie zaświadczeń,

– prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu,

– potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),

– prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi,

b) identyfikacji i rejestracji podatkowej należy w szczególności:

– prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych,

– wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP),

– prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia NIP z urzędu,

– udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP, lub innych środków komunikacji elektronicznej,

– prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się,

– gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP,

– ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP),

– rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników VAT UE,

– weryfikacja danych w rejestrach lokalnych,

– realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji i powiadomienie, o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

– nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne urzędu skarbowego zadań przy wykorzystywaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych,

c) przetwarzania danych należy w szczególności:

– wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,

– przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

– tworzenie rejestrów przypisów i odpisów,

– udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,

d) czynności sprawdzających należy w szczególności:

– dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych,

– przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich,

– realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi,

– obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES),

– badanie zasadności zwrotu podatku,

– wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku;

2) komórki postępowań podatkowych należy w szczególności:

a) prowadzenie postępowań podatkowych,

b) określanie wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

c) orzekanie o zwrocie podatku,

d) ustalanie zobowiązań podatkowych,

e) orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe,

f) stwierdzanie nadpłaty,

g) orzecznictwo w sprawach cen,

h) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

i) udostępnianie informacji zawartych w aktach prowadzonych spraw w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa,

j) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,

k) prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów,

l) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;

3) komórki analiz i planowania należy w szczególności:

a) pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego,

b) analizowanie oświadczeń majątkowych,

c) analizowanie informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika,

d) koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez urząd skarbowy,

e) analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu skarbowego,

f) analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego,

g) typowanie podmiotów do kontroli,

h) sporządzanie planów kontroli podatkowej;

4) komórki kontroli podatkowej należy w szczególności:

a) prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one charakter losowy,

b) prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym kontrolą,

c) prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu kontroli,

d) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

e) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku,

f) współpraca z urzędami kontroli skarbowej oraz izbami celnymi i urzędami celnymi, a także z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych,

g) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

h) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;

5) komórki rachunkowości należy w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,

b) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydawania postanowień w tym zakresie,

c) rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom,

d) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy oraz przekazywanie gotówki z kasy urzędu skarbowego na rachunek bankowy,

e) kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów,

f) dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej,

g) przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej,

h) wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych,

i) prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych,

j) prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych,

k) obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych,

l) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika,

m) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

n) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;

6) komórki spraw wierzycielskich należy w szczególności:

a) wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,

b) wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,

c) sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

d) prowadzenie spraw w szczególności w zakresie:

– ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa,

– orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń zabezpieczenia,

– przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych,

– nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności,

– wstrzymania wykonania decyzji,

– odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe,

e) inicjowanie i udział w postępowaniach:

– wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich,

– upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,

– dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

– o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli,

f) dokonywanie wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzenie Rejestru Zastawów Skarbowych,

g) składanie wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

h) poszukiwanie majątku zobowiązanych,

i) koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia,

j) prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych,

k) podejmowanie innych działań służących zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych,

l) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych;

7) komórki egzekucji administracyjnej należy w szczególności:

a) badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności prowadzenia egzekucji administracyjnej,

b) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,

c) zabezpieczanie należności pieniężnych,

d) orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,

e) wykonywanie środka karnego przepadku, wykonywanie orzeczeń w sprawie likwidacji niepodjętego depozytu oraz w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa,

f) wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu majątkowym,

g) prowadzenie składnicy zajętych ruchomości,

h) zgłaszanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji dotyczących egzekucji należności pieniężnych,

i) poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających,

j) sporządzanie i kierowanie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego wniosków do państw członkowskich i trzecich o: udzielenie informacji, powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych oraz o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

k) realizowanie wniosków państw członkowskich i trzecich o odzyskanie lub zabezpieczenie należności pieniężnych, w tym prowadzenie egzekucji administracyjnej należności objętych jednolitymi tytułami wykonawczymi oraz zagranicznymi tytułami wykonawczymi, o których mowa w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,

l) orzecznictwo w zakresie kar grzywny określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz kar pieniężnych określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) komórki spraw karnych skarbowych należy w szczególności:

a) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

b) sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich przed sądem,

c) wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego,

d) opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia,

e) występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,

f) prowadzenie dochodzeń w sprawach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),

g) prowadzenie postępowań mandatowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.5)),

h) przekazywanie informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

9) sekretariatu należy w szczególności:

a) prowadzenie sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego oraz jego zastępców,

b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu naczelnika urzędu skarbowego, z wyjątkiem zastrzeżonych do właściwości innej komórki organizacyjnej,

c) prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego w zakresie realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych oraz w innych przepisach odrębnych,

d) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie,

e) rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez dyrektora izby skarbowej skarg na pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego oraz wniosków i petycji;

10) komórki współpracy międzynarodowej należy w szczególności:

a) wymiana informacji podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach bezpośrednich,

b) analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych,

c) bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących VAT-UE;

3. W urzędach skarbowych, w których funkcjonuje centrum obsługi, komórka obsługi bieżącej realizuje również zadania centrum obsługi polegające na:

1) przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń;

2) udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą, przez:

a) informowanie o prawach i obowiązkach wynikających z systemu podatkowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych terminów składania deklaracji i regulowania zobowiązań podatkowych,

b) przekazywanie informacji na temat poszczególnych form opodatkowania oraz wskazania różnic pomiędzy nimi,

c) udzielanie instruktażu elektronicznego wypełnienia wniosków o wpis do CEIDG,

d) wydawanie druków, formularzy i materiałów informacyjnych związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz przekazywanie informacji dotyczących stosowania formularzy i druków podatkowych, w szczególności przez instruktaż co do sposobu ich wypełniania, a także wskazywanie możliwości przesyłania formularzy w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub e-Deklaracji;

3) przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach, w szczególności dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych od płatników składek ZUS oraz deklaracji i podań wynikających z przepisów o podatku akcyzowym;

4) zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego;

5) informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

4. W uzasadnionych przypadkach można przenieść zadania w następującym zakresie:

1) czynności sprawdzających do komórki postępowań podatkowych;

2) analiz i planowania do innych komórek organizacyjnych.

5. Przenosząc zadania z zakresu analiz i planowania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należy zachować jednolitość nadzoru sprawowanego przez naczelnika urzędu skarbowego albo przez zastępcę naczelnika urzędu skarbowego nad realizacją tych zadań oraz zadań z zakresu kontroli podatkowej.

6. W przypadku nie wydzielenia komórki współpracy międzynarodowej, zadania określone w ust. 2 pkt 10, wykonuje komórka obsługi bezpośredniej albo komórka postępowań podatkowych.

§ 3. 1. Naczelnik urzędu skarbowego przedstawia dyrektorowi izby skarbowej wniosek o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu skarbowego wraz z projektem tego regulaminu. We wniosku naczelnik urzędu skarbowego przedstawia dyrektorowi izby skarbowej uzasadnienie proponowanych rozwiązań organizacyjnych.

2. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego określa:

1) strukturę organizacyjną urzędu skarbowego, w tym stałego punktu obsługi podatników;

2) zakres zadań komórek organizacyjnych;

3) zasady organizacji pracy urzędu skarbowego;

4) zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika urzędu skarbowego i jego zastępcę (zastępców);

5) zakres stałych uprawnień zastępcy (zastępców) naczelnika urzędu skarbowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania stanowiska w określonych sprawach;

6) zakres upoważnień naczelnika urzędu skarbowego do wykonywania zadań z zakresu spraw pracowniczych w stosunku do obsługujących go pracowników świadczących pracę w komórkach organizacyjnych urzędu skarbowego;

7) zakres zadań stałego punktu obsługi podatników.

§ 4. 1. Dyrektor izby skarbowej nadaje regulamin organizacyjny urzędu skarbowego w drodze zarządzenia.

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 5. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego podlega udostępnieniu w siedzibie urzędu skarbowego oraz na stronach BIP urzędu skarbowego na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Załącznik 5. [WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ CENTRA OBSŁUGI]

Załącznik nr 5

WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ CENTRA OBSŁUGI

1) województwo dolnośląskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Wołowie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Oławie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki;

2) województwo kujawsko-pomorskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu,

– Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu;

3) województwo lubelskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym we Włodawie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim;

4) województwo lubuskie:

– Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Żarach,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Żaganiu;

5) województwo łódzkie:

– Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Łódź-Śródmieście,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach;

6) województwo małopolskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta,

– Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym w Tarnowie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Nowym Targu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Bochni;

7) województwo mazowieckie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Płocku,

– Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Sierpcu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Ciechanowie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie;

8) województwo opolskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Kluczborku,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Nysie;

9) województwo podkarpackie:

– Centrum Obsługi w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie;

10) województwo podlaskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Łomży;

11) województwo pomorskie

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach,

– Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku;

12) województwo śląskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Rudzie Śląskiej,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach-Dziedzicach;

13) województwo świętokrzyskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Sandomierzu;

14) województwo warmińsko-mazurskie:

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Elblągu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Iławie;

15) województwo wielkopolskie:

– Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Koninie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym we Wrześni,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym Poznań-Winogrady,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Pile,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Gnieźnie;

16) województwo zachodniopomorskie:

– Centrum Obsługi w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie,

– Centrum Obsługi w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim.

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Finansów Nr 15 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 68), które utraciło moc z dniem ogłoszenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 251, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228, 1579, 1933 i 1948.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244, 1579, 1860 i 1948.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328, z 2015 r. poz. 396, 1479, 1649, 1712, 1855, 1932 oraz z 2016 r. poz. 178, 437, 1052, 1228 i 1948.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
  • Data wejścia w życie: 2016-12-27
  • Data obowiązywania: 2016-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA