REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 4 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 17 Ministra Finansów z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 21, 48, 56 i 70), w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ministerstwo zapewnia obsługę Ministra Rozwoju i Finansów, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie zadań określonych w przepisach odrębnych i innych dokumentach dla ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych oraz ogólnie dla ministra i Ministra, jako organu administracji rządowej.”;

2) w § 3:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Departament Analiz Podatkowych – DAN;”,

b) po pkt 38 dodaje się pkt 38a w brzmieniu:

„38a) Samodzielne Stanowisko do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych – SAB;”;

3) w § 4 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Szef Krajowej Administracji Skarbowej;”;

4) w § 25 w ust. 1 w pkt 12:

a) w lit. a uchyla się tiret czwarte,

b) w lit. 1 w tiret trzecie średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„– kontroli zarządczej, w tym przygotowywania planu działalności Ministra, sprawozdania z realizacji planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;”;

5) w § 26 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

6) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

„§ 27a. 1. Departament Analiz Podatkowych odpowiada za realizację zadań Ministra i GIKS związanych z prowadzeniem działalności analitycznej, w odniesieniu do negatywnych zjawisk w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji podatkowych w celach prowadzenia działalności analitycznej, w tym ocena ryzyka wystąpienia nieprawidłowości;

2) prowadzenie analiz podatkowych, w tym analiz grupowych, mających na celu identyfikację podmiotów o podwyższonym ryzyku występowania oszustw podatkowych, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz dostępnych baz i hurtowni danych;

3) koordynowanie spraw związanych z analizą podatkową w urzędach kontroli skarbowej, izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych;

4) przygotowywanie projektów postanowień Ministra albo GIKS w sprawie wyznaczenia odpowiednio dyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej, jako właściwego do przeprowadzenia kontroli podatkowej lub postępowań podatkowych albo postępowania kontrolnego w sprawach ujawnionych na podstawie wyników analizy przeprowadzonej w Departamencie.”;

7) w § 40 w ust. 2:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) przeprowadzanych czynności audytowych oraz urzędowego sprawdzenia,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie analizy ryzyka w izbach celnych i urzędach celnych;”;

8) w § 42 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywanie umów z koncernami tytoniowymi.”;

9) § 51 otrzymuje brzmienie:

„§ 51. 1. Departament Reformy Administracji Skarbowej odpowiada za realizację zadań Ministra związanych z:

1) reformą administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz służby celnej;

2) obsługą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie tworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowanie i wdrożenie rozwiązań związanych z reformą administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz służby celnej, w tym przygotowanie organizacyjne, finansowe, majątkowe i kadrowe Krajowej Administracji Skarbowej;

2) koordynacja procesów wdrożenia rozwiązań organizacyjnych dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej, w tym Krajowej Informacji Skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości oraz Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.”;

10) w § 62:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Kontroli Wewnętrznej odpowiada za prowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie, koordynację kontroli zarządczej, koordynację kontroli prowadzonych w Ministerstwie przez zewnętrzne organy kontrolne, a także koordynację rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji.”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Ministerstwie i w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister;”;

11) po § 63 dodaje się § 63a w brzmieniu:

„§ 63a. 1. Samodzielne Stanowisko do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań wynikających ze sprawowania funkcji członka Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ABII).

2. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych należy w szczególności:

1) reprezentowanie RP w Radzie Dyrektorów;

2) wypracowywanie stanowisk do dokumentów i projektów inwestycyjnych będących przedmiotem obrad Rady Dyrektorów;

3) udział w spotkaniach bilateralnych oraz multilateralnych z państwami operacji ABII w kontekście współpracy na forum ABII oraz promocji ekspansji polskiego biznesu w Azji;

4) informowanie polskich podmiotów o funkcjonowaniu ABII w kontekście możliwości ich udziału w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ABII;

5) współpraca z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie zadań i obowiązków realizowanych przez departament wynikających z członkostwa RP w ABII i pełnienia przez Ministra funkcji Gubernatora w ABII.”;

12) użyte w § 27 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 2 oraz w pkt 8 w lit. a, w § 40 w ust. 1 w pkt 1 i pkt 3, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „izba i” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „izba administracji skarbowej i”;

13) użyte w § 27 w ust. 2 w pkt 8 w lit. b oraz w § 40 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a i w ust. 2 w pkt 6 w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „izba skarbowa” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „izba administracji skarbowej”.

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-05
  • Data wejścia w życie: 2017-01-04
  • Data obowiązywania: 2017-01-04
  • Dokument traci ważność: 2017-03-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA