REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 45

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Do wykonywania czynności kancelaryjnych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych i urzędów celno-skarbowych, w których funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi”, stosuje się przepisy odpowiednio instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Finansów oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w urzędach celno-skarbowych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 2.

 Klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w komórkach organizacyjnych dokonuje się na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego załącznik do zarządzenia.

§ 3.

 Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za:

1) prawidłowe dokonywanie klasyfikacji rzeczowej oraz kwalifikacji archiwalnej dokumentacji;

2) właściwe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

§ 4.

 Klasyfikacji rzeczowej i archiwalnej spraw wywiadu skarbowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia dokonuje się zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, o którym mowa w § 2.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 1595).

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 27 Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. w sprawie postepowania z dokumentacją wywiadu skarbowego, zasad i trybu jej klasyfikowania, zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz zasad i trybu brakowania innej dokumentacji (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 81 oraz 2009 r. poz. 1), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).

Załącznik 1. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ WYKONUJĄ CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 marca 2017 r. (poz. 45)

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT WYODRĘBNIONYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU OBSŁUGUJĄCEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ WYKONUJĄ CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA