REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 223

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wypracowywanie rozwiązań zapewniających stabilność funkcjonowania przedsiębiorców przetwarzających drewno, w szczególności konsultowanie zmian w systemie sprzedaży drewna w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywanie analiz przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłu drzewnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków prowadzenia tej działalności;

3) promowanie i wspieranie rozwoju współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przemysłu drzewnego z instytucjami naukowo-badawczymi;

4) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności gospodarczej związanej z przemysłem drzewnym;

5) rekomendowanie inicjatyw, priorytetów rozwojowych oraz instrumentów dla wzrostu konkurencyjności przemysłu drzewnego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju nadzorujący merytorycznie sprawy związane z przemysłem drzewnym;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;

3) członkowie – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

a) ministra właściwego do spraw energii,

b) ministra właściwego do spraw pracy,

c) ministra właściwego do spraw nauki,

d) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

e) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

f) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

g) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;

4) sekretarz Zespołu – dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

2. Przewodniczący Zespołu zaprasza do udziału w pracach Zespołu, na prawach członka, po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

1) Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego;

2) Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli;

3) Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego;

4) Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce;

5) Stowarzyszenie Papierników Polskich;

6) Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego;

7) Polski Komitet Narodowy EPAL.

3. W przypadku, gdy jeden minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wymienionym w ust. 1 pkt 3, do udziału w pracach w Zespołu minister wyznacza jednego przedstawiciela.

4. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w tym w szczególności przedstawicieli: organów administracji publicznej, organów samorządu gospodarczego, zawodowego, organizacji pracodawców oraz innych organizacji pozarządowych, a także jednostek naukowo-badawczych.

5. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz osoby na prawach członka, o których mowa w ust. 2, mogą być zastępowane w pracach Zespołu przez innych upoważnionych przez nich przedstawicieli.

§ 4.

 1. Przewodniczący Zespołu, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, wyznaczony przez niego członek Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.

§ 5.

 1. W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu. Przewodniczący może zlecać wykonywanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 6.

 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zespołu. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół ustaleń, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

§ 7.

 Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

2. Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

3. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 2, pokrywa się z budżetu państwa, z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 9.

 Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Drzewnego.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-14
  • Data wejścia w życie: 2017-11-10
  • Data obowiązywania: 2017-11-10
  • Dokument traci ważność: 2018-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA