REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 224

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz.1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Centrum Projektów Europejskich, zwanego dalej "Centrum", który określa szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum.

§ 2.

Regulamin organizacyjny Centrum, zwany dalej "regulaminem", stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 12).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 10 listopada 2017 r. (poz. 224)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§ 1.

Centrum Projektów Europejskich, zwane dalej "Centrum", realizuje zadania określone w Statucie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Centrum Projektów Europejskich (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 169).

§ 2.

W skład Centrum wchodzą:

1) Dyrektor;

2) nie więcej niż dwóch Zastępców Dyrektora;

3) Główny Księgowy;

4) Wydział Finansowy (WF);

5) Wydział Administracji (WA);

6) Wydział Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich (WKiRZL);

7) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2014-2020 z siedzibą w Krakowie (WST PL-SK);

8) Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 z siedzibą w Gdańsku (WS PB);

9) Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg V-A Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu (WS PL-SN);

10) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 i 2014-2020 z siedzibą w Warszawie (WST PL-BY-UA);

11) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 z siedzibą w Olsztynie (WST PL-RU);

12) Wydział Kontroli (WK);

13) Wydział Projektów EFS (WP EFS);

14) Wydział Informacji Funduszy Europejskich (WIFE);

15) Samodzielne stanowisko ds. BHP (BHP);

16) Samodzielne stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

§ 3.

1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników wydziałów i sekretariatów oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w § 2 pkt 4-16.

2. Dyrektor powołuje i odwołuje Zastępców Dyrektora oraz określa zakres ich obowiązków, z uwzględnieniem § 5.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony w trybie określonym w decyzji Dyrektora, wydanej zgodnie z § 18 ust. 1 regulaminu.

4. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.

5. Dyrektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.

6. Dyrektor może upoważnić Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 oraz pracowników Centrum, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4.

Do zadań Dyrektora należy kierowanie działalnością Centrum, a w szczególności:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z:

a) przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.),

b) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.);

2) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań powierzonych Centrum na podstawie porozumień dotyczących wdrażania przez Centrum programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych instrumentów bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

3) wypełnienie obowiązków ciążących na dysponencie środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części budżetowej;

4) bezpośrednie nadzorowanie pracy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników tych komórek organizacyjnych, których bezpośrednie nadzorowanie nie zostało powierzone żadnemu z Zastępców Dyrektora.

§ 5.

Do zadań Zastępców Dyrektora należy w szczególności:

1) bezpośrednie nadzorowanie kierowników komórek organizacyjnych określonych przez Dyrektora Centrum;

2) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 6.

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) bezpośrednie nadzorowanie Naczelnika Wydziału Finansowego;

2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obsługiwanych przez Centrum;

3) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 7.

Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy:

1) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań komórki organizacyjnej;

2) informowanie Dyrektora lub nadzorującego Zastępcę Dyrektora o przebiegu realizacji zadań komórki, identyfikowane ryzyk i problemów występujących w trakcie realizacji zadań oraz opracowywanie i zgłaszanie propozycji ich rozwiązań do Dyrektora lub nadzorującego Zastępcy Dyrektora;

3) organizacja pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującym prawem oraz zapewnienie dyscypliny pracy i właściwego podziału pracy, w tym delegowanie uprawień;

4) nadzór nad obecnością pracowników w pracy;

5) nadzór nad kompletnością dokumentacji komórki organizacyjnej, w tym jej przechowywania i zabezpieczenia;

6) opracowywanie opisów stanowisk pracy;

7) przeprowadzanie oceny pracowniczej;

8) nadzór nad przestrzeganiem procedur wewnętrznych Centrum w podległej komórce;

9) nadzór nad sporządzaniem dokumentów oraz kontrola właściwego obiegu dokumentów;

10) przygotowywanie i przedkładanie do Dyrektora lub nadzorującego Zastępcy Dyrektora dokumentów w sprawach pracowniczych;

11) projektowanie i organizowanie mechanizmów kontrolnych oraz zapewnienie właściwej kontroli wewnętrznej, a także proponowanie działań naprawczych;

12) zapewnienie wykonania w komórce organizacyjnej adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

13) zarządzanie ryzkiem w komórce organizacyjnej;

14) nadzór merytoryczny nad wykonaniem umów cywilnoprawnych z kontrahentami.

§ 8.

Do zadań każdej komórki organizacyjnej należy:

1) sporządzanie i aktualizacja procedur pozostających w jej właściwości oraz inicjowanie i uczestniczenie w opracowaniu procedur wewnętrznych Centrum;

2) monitorowanie aktów prawnych prawa krajowego i wspólnotowego mających wpływ na działalność Centrum, w tym w szczególności informowanie o zmianach innych komórek organizacyjnych wykonujących analogiczne zadania;

3) udzielanie informacji i przygotowywanie dokumentów do celów kontrolnych;

4) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych zasobów majątkowych i przetwarzanych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;

5) wykonywanie obowiązków wynikających z kontroli zarządczej, w tym formułowanie wniosków jej doskonalenia;

6) współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawach dotyczących:

a) opracowania projektu ustawy budżetowej w zakresie Centrum, w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym,

b) opracowania harmonogramu rocznego w zakresie dochodów i wydatków,

c) przygotowania zapotrzebowania na środki finansowe,

d) przygotowania wkładu do sprawozdań finansowych i budżetowych oraz innych dokumentów dotyczących opracowania i wykonania planu finansowego,

e) przygotowania i koordynowania obiegu dokumentów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych,

f) przekazywania informacji i pełnej dokumentacji spraw dotyczących należności cywilnoprawnych,

g) sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach pomocy technicznej,

h) prowadzenia bieżącego monitoringu postępu finansowego projektów realizowanych przez Centrum;

7) współpraca z Wydziałem Administracji w sprawach dotyczących:

a) przygotowania wniosków dotyczących wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na realizację zadań komórki organizacyjnej,

b) planowania zamówień publicznych, w tym harmonogramów udzielenia zamówienia publicznego oraz terminowej realizacji planów,

c) przygotowania wniosków o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) wraz z pełną dokumentacją oraz prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne, w tym poprzez udział w komisji przetargowej,

d) przygotowywania wniosków o rozpoczęcie postępowania zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9.

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) realizacja zadań Dysponenta III stopnia, w tym planowanie i realizacja budżetu, w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym;

2) przygotowanie oraz bieżąca aktualizacja we współpracy z innymi komórkami Centrum planu inwestycyjnego i planu zatrudnienia;

3) prowadzenie spraw pozostających we właściwości Centrum związanych ze zmianą w planie finansowym, przygotowanie decyzji w sprawie zmian w planie;

4) sporządzanie harmonogramu w zakresie dochodów i wydatków na dany rok budżetowy;

5) przygotowywanie zapotrzebowania na środki budżetowe;

6) obsługa finansowo-księgowa budżetu Centrum, w tym prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach realizowanych przez Centrum projektów pomocy technicznej oraz funduszu świadczeń socjalnych;

7) prowadzenie spraw dotyczących obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwanego dalej "PO WER"), w tym wystawianie na rzecz beneficjentów Działania 4.3 PO WER zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa;

8) weryfikacja oraz przygotowywanie poświadczania wydatków w ramach Działania 4.3 PO WER, w tym przygotowywanie deklaracji wydatków;

9) prowadzenie i obsługa finansowo-księgowa wydatków Punktów Kontaktowych w ramach Programu Interreg V-A Południowy - Bałtyk 2014-2020, Programu Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;

10) weryfikacja w zakresie finansowym rocznych planów działań przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Centrum;

11) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej (w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych) oraz sprawozdań finansowych;

12) realizacja płatności z poszczególnych wyodrębnionych rachunków bankowych oraz prowadzenie kasy Centrum;

13) przyjmowanie weksli i prowadzenie rejestru zabezpieczeń;

14) sporządzanie w zakresie finansowym, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, w tym obsługa systemów SL 2014 oraz SL 2014-PT w tym zakresie;

15) opracowanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania finansami;

16) przygotowanie okresowych kwartalnych i rocznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;

17) opiniowanie przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Centrum projektów porozumień, umów, zarządzeń i decyzji;

18) prowadzenie spraw płacowych, w tym naliczanie oraz ewidencja; przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu (w tym RP-7), a także prowadzenie rozliczeń, przygotowanie deklaracji miesięcznych i rocznych, w tym współpraca z ZUS i US z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie rozliczeń i współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

19) prowadzenie ewidencji i bieżąca aktualizacja kart kredytowych;

20) przygotowywanie metodologii podziału kosztów administracyjnych Centrum;

21) prowadzenie bieżącego monitoringu postępu finansowego projektów pomocy technicznej wszystkich programów;

22) prowadzenie spraw w zakresie rozliczenia podróży służbowych pracowników Centrum;

23) przygotowywanie sprawozdań i współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym;

24) prowadzenie windykacji należności;

25) bieżąca obsługa w zakresie przeprowadzanych w Centrum kontroli, w tym przygotowanie dokumentacji, udzielanie bieżących wyjaśnień;

26) realizacja celów kwartalnych określonych dla Centrum dotyczących m.in. oczekiwanej liczby złożonych wniosków o płatność.

§ 10.

Do zadań Wydziału Administracji należy w szczególności:

1) obsługa administracyjna Centrum, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia, łączności, transportu,

b) gospodarowania mieniem, prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;

2) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) prowadzenie spraw związanych z organizacją Centrum;

4) prowadzenie recepcji Centrum, w tym w szczególności przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz dokumentów wewnętrznych;

5) prowadzenie Sekretariatu kierownictwa Centrum;

6) planowanie i realizacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego;

7) prowadzenie archiwum zakładowego;

8) prowadzenie rejestrów umów, pełnomocnictw i upoważnień, z wyłączeniem ewidencji i rejestrów prowadzonych przez ABI i BHP oraz prowadzenie rejestrów i udostępnianie w intranecie zarządzeń i decyzji Dyrektora, gromadzenie i udostępnianie w intranecie zbiorów zarządzeń i decyzji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego mających związek z działalnością Centrum;

9) współrealizacja celów kwartalnych określonych dla Centrum.

§ 11.

Do zadań Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja polityki kadrowej, z uwzględnieniem atestacji stanowisk pracy i optymalnej etatyzacji;

2) prowadzenie spraw kadrowych oraz akt osobowych pracowników Centrum;

3) rozpatrywanie spraw osobowych, w tym ustalanie praw pracowniczych do poszczególnych składników wynagrodzenia oraz świadczeń pracowniczych;

4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska pracy;

5) dokonywanie przeglądów kadrowych, wprowadzenie i następnie koordynacja procesów związanych z okresową oceną pracowników;

6) wydawanie pracownikom zaświadczeń z zakresu spraw kadrowych;

7) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się przez pracowników o świadczenia emerytalne, rentowe i rehabilitacyjne oraz współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych m.in. w tym zakresie;

8) udzielanie na bieżąco niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych;

9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją czasu pracy;

10) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań kadrowych na potrzeby własne Centrum oraz Głównego Urzędu Statystycznego;

11) planowanie, inicjowanie i organizacja szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Centrum, w tym opracowywanie rocznych planów szkoleń i sprawozdań z ich realizacji;

12) prowadzenie całokształtu spraw związanych z praktykami, stażami i wolontariatem;

13) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;

14) współpraca z samodzielnym stanowiskiem ds. BHP w zakresie kierowania na badania medycyny pracy;

15) współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych;

16) współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie medycyny pracy, kart sportowych i kart medycznych;

17) współrealizacja celów kwartalnych określonych dla Centrum.

§ 12.

Do zadań Wspólnych Sekretariatów /Wspólnych Sekretariatów Technicznych należy realizacja programów wskazanych w § 2 pkt 7-11, a w szczególności:

1) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego oraz w stosownych przypadkach, Instytucji Audytowej w realizacji ich obowiązków;

2) promowanie programu i rozpowszechnianie informacji o programie oraz jego celach;

3) udzielanie informacji wnioskodawcom i beneficjentom programów dotyczących warunków uzyskania dofinansowania ze środków programu i przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz wspieranie i udzielanie informacji beneficjentom podczas realizacji projektów;

4) przygotowanie zestawu dokumentów dla wnioskodawców oraz zapewnienie dostępności dokumentów dla beneficjentów programu;

5) ogłaszanie i organizacja naboru projektów;

6) koordynacja procesu oceny wniosków projektowych oraz ocena wniosków projektowych w zakresie określonym przez Komitet Monitorujący;

7) organizacja posiedzeń komitetów i grup roboczych utworzonych w ramach programu oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komitetów i grup roboczych;

8) wdrażanie decyzji Komitetu Monitorującego;

9) przygotowywanie do podpisu umów o dofinansowanie;

10) weryfikacja wniosków o płatność i raportów sporządzanych przez beneficjentów programów;

11) w przypadku sekretariatów wskazanych w § 2 pkt 7-9 przekazywanie dyspozycji wypłaty środków z rachunków programowych; w tym zakresie kierownicy sekretariatów działają bezpośrednio z upoważnienia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;

12) w przypadku sekretariatów wskazanych w § 2 pkt 10-11 udział w przeprowadzaniu kontroli na miejscu w projektach;

13) identyfikowanie ryzyk związanych z realizacją programów;

14) przygotowywanie raportów z realizacji programu;

15) organizowanie spotkań, szkoleń i warsztatów w zakresie programu;

16) współpraca i koordynacja działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz programu;

17) wykorzystywanie aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 oraz aplikacji raportującej Centralnego systemu teleinformatycznego SRHD do celów gromadzenia i przetwarzania danych;

18) realizacja celów kwartalnych określonych dla Centrum dotyczących m.in. oczekiwanego poziomu kontraktacji i certyfikacji ustalanych przez Instytucje Zarządzające poszczególnych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

§ 13.

Do zadań Wydziału Kontroli należy w szczególności:

1) realizacja zadań związanych z kontrolą w zakresie działania Centrum;

2) kontrola I-go stopnia w ramach transnarodowych i międzyregionalnych Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020, w tym:

a) kontrola administracyjna i kontrola na miejscu oraz informowanie Instytucji Zarządzających/Wspólnych Sekretariatów oraz Krajowego Koordynatora EWT o nieprawidłowościach,

b) aktualizacja podręczników (poradników) dla partnerów w zakresie rozliczania projektów,

c) współpraca z partnerami projektów, w tym organizacja szkoleń;

3) kontrola trwałości projektów zrealizowanych w ramach transnarodowych i międzyregionalnych Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013;

4) prowadzenie kontroli krzyżowych w zakresie wykrywania i eliminowania podwójnego finansowania wydatków pomiędzy Programami Współpracy INTERREG V-A 2014-2020: Polska - Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska - Saksonia;

5) prowadzenie kontroli krzyżowej horyzontalnej w zakresie wykrywania i eliminowania podwójnego finansowania wydatków pomiędzy Programami Współpracy INTERREG V-A a Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze";

6) wykonywanie zadań Instytucji Pośredniczącej dla PO WER (IP PO WER) w zakresie kontroli, w tym:

a) prowadzenie kontroli projektu na miejscu jego realizacji, w tym prowadzenie wizyt monitoringowych,

b) prowadzenie kontroli na zakończenie realizacji projektu na miejscu jego realizacji;

c) prowadzenie kontroli doraźnych,

d) prowadzenie kontroli trwałości projektu,

e) raportowanie o nieprawidłowościach,

f) zgłaszanie podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych;

7) wykonywanie zadań Kontrolnego Punktu Kontaktowego dla programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa: Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 oraz Polska - Rosja 2014-2020, w tym:

a) sprawowanie nadzoru nad weryfikacją wydatków na poziomie projektu poprzez zapewnienie systemu zatwierdzenia audytorów i kontroli jakości weryfikacji wydatków,

b) organizacja oraz prowadzenie szkoleń dla audytorów wybranych przez beneficjentów,

c) udzielanie wyjaśnień instytucjom krajowym, Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu, Instytucji Zarządzającej w odniesieniu do przepisów krajowych we współpracy z właściwymi organami władzy publicznej;

8) realizacja celów kwartalnych określonych dla Centrum dotyczących kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

§ 14.

Do zadań Wydziału Projektów EFS należy wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Centrum funkcji IP PO WER, w tym w szczególności:

1) opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadań IP PO WER, w tym Rocznych Planów Działania PO WER oraz dokumentacji konkursowej;

2) ogłaszanie konkursów i prowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie;

3) realizacja działań informacyjno-promocyjnych;

4) dokonywanie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER;

5) przygotowywanie umów o dofinansowanie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, aneksów oraz oświadczeń o rozwiązaniu tych umów w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych umowach;

6) przygotowywanie projektów decyzji o dofinansowaniu projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, projektów zmian tych decyzji oraz projektów decyzji uchylających decyzje o dofinansowaniu w przypadku wystąpienia do tego przesłanek określonych w tych decyzjach;

7) wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

8) przeprowadzanie weryfikacji wniosków o płatność składanych w ramach PO WER;

9) monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu oraz sporządzanie odpowiednich informacji i raportów;

10) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności w art. 61, art. 64, art. 189 ust. 3b i art. 207 ust. 9 tej ustawy;

11) prowadzenie ewaluacji w oparciu o Plan ewaluacji PO WER;

12) wprowadzanie danych do systemu SL2014;

13) utrzymywanie dostępności produktów wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz w ramach projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 15.

Do zadań Wydziału Informacji Funduszy Europejskich (WIFE) należy w szczególności prowadzenie działań wynikających z udziału Centrum w strukturach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (Sieć PIFE), w tym:

1) prowadzenie Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, w tym zwłaszcza:

a) prowadzenie w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb informacyjnych klienta telefonicznej, elektronicznej, pisemnej i osobistej obsługi klientów poszukujących informacji o Funduszach Europejskich (programy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Umowy Partnerstwa) w poniższym zakresie:

i. informowanie o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich, w tym w ramach programów oraz działań, wdrażanych przez Centrum,

ii. informowanie o dostępnych, aktualnie realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

iii. informowanie o zasadach przygotowania projektu lub wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich,

iv. informowanie o zasadach realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

v. informowanie o możliwościach realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno - prywatnego, dofinansowanych z Funduszy Europejskich,

vi. udzielanie informacji uzupełniających w zakresie programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b) organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń w zakresie tematyki Funduszy Europejskich, a także udział w tego typu przedsięwzięciach,

c) opracowanie, wydawanie i dystrybuowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz publikacji związanych z działalnością Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich,

d) wsparcie merytoryczne Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie informacji i promocji oraz realizowanych przez nią projektów,

e) współpraca z mediami w zakresie informowania o Funduszach Europejskich;

f) planowanie i realizacja innych działań informacyjnych i promocyjnych w celu ułatwiania dostępu do Funduszy Europejskich oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie poszczególnych programów, w tym Centrum;

2) wsparcie działalności Sieci PIFE, w szczególności:

a) zapewnienie szkoleń i rozwoju kompetencji personelu Sieci PIFE 2014-2020,

b) wsparcie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach Sieci PIFE 2014-2020,

c) organizacja testów wiedzy dla specjalistów ds. Funduszy Europejskich Sieci PIFE w regionach oraz opracowanie pytań testowych,

d) wykonywanie innych zadań wynikających z udziału w Sieci PIFE 2014-2020, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

§ 16.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. BHP należy w szczególności:

1) kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz przekazywanie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń;

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom, chorobom zawodowym oraz wypadkom w pracy;

5) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizacji i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP;

6) współudział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

7) dokumentowanie wypadków przy pracy oraz podejmowanie działań zapobiegawczych i profilaktycznych;

8) prowadzenie doradztwa dla pracowników Centrum w zakresie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;

9) przygotowywanie wniosków dla pracodawcy dotyczących zachowania wymagań ergonomii na poziomie poszczególnych stanowisk pracy;

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy;

11) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli (Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna) oraz z lekarzem medycyny pracy.

§ 17.

Do zadań samodzielnego stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) należy w szczególności:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,

c) zapewnianie zapoznania się osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów określonych w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

3) koordynowanie procesu przyznawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

4) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników Centrum;

5) rejestrowanie wniosków o nadanie upoważnień i wystawianie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

6) prowadzenie rejestrów zbiorów danych;

7) nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych oraz podejmowanie działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie przetwarzania danych osobowych;

8) nadzór nad realizacją zadań przez Administratora Systemów Informatycznych;

9) aktualizacja Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi;

10) nadzór nad procesem udostępniania danych osobowych instytucjom i osobom spoza Centrum, w tym wydawania stosownych opinii;

11) nadzór nad procesem powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, w tym opiniowanie umów z tymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;

12) współpraca z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych w zakresie określonym w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym zgłaszanie zbiorów danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 18.

1. System zastępstw i upoważnień oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w drodze decyzji.

2. Strukturę, w tym etatową komórek organizacyjnych Centrum i zakresy obowiązków pracowników zatwierdza Dyrektor.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-14
  • Data wejścia w życie: 2017-11-15
  • Data obowiązywania: 2017-11-15
  • Dokument traci ważność: 2022-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA