Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR DPP-WOPN.718.2.2020.JK PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie umorzenia postępowania prowadzonego na wniosek RegioJet w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - granica państwa - Lviv i w relacji powrotnej.

Tekst pierwotny

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 w zw. z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej "k.p.a.", w związku z art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiającego procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294, z 21 listopada 2018 r., str. 5), zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/1795", w związku z art. 13 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 13a ust. 1 oraz z art. 29c ust. 1 - 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym", po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek, RegioJet a. s. z siedzibą w Brnie, zwanej dalej "RegioJet", "Przewoźnikiem" lub "Stroną", z 16 października 2020 r. (data wpływu do Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej: "Urzędem", za pośrednictwem poczty elektronicznej: 19 października 2020 r.), uzupełniony pismem z 9 grudnia 2020 r., 21 grudnia 2020 r., 10 lutego 2021 r. oraz 12 marca 2021 r., w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej na okres od 1 marca 2021 r. do 10 grudnia 2025 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025, zwany dalej "Wnioskiem",

umarzam postępowanie administracyjne w całości.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny:

19 października 2020 r. do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesa UTK", wpłynął, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosek RegioJet z 16 października 2020 r. o przyznanie otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej na okres od 11 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2025 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025, zwany dalej również "Wnioskiem".

Pismem z 23 listopada 2020 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.2.AJ) Prezes UTK wezwał RegioJet do uzupełnienia braków formalnych Wniosku.

RegioJet w wiadomości elektronicznej z 11 grudnia 2020 r. przesłała skorygowany Wniosek datowany na 9 grudnia 2020 r. wraz z załącznikami oraz pismem z 9 grudnia 2020 r.

Natomiast w wiadomości elektronicznej z 21 grudnia 2020 r. Przewoźnik złożył do Prezesa UTK dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz załącznik nr 3 do Wniosku.

Prezes UTK pismem z 19 stycznia 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.5.AJ) ponownie wezwał RegioJet do skorygowania informacji dotyczących szczegółowej trasy uwzględniającej wszystkie stacje zatrzymania planowanej usługi oraz wskazania godzin odjazdów ze wszystkich stacji w przedmiotowej relacji.

Strona pismem z 10 lutego 2021 r. (data wpływu do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej: 12 lutego 2021 r.). uzupełniła braki we Wniosku oraz dodatkowo przekazała swoje stanowisko dotyczące uruchomienia nowych kolejowych przewozów pasażerskich na trasie krajowej Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej.

W związku z uzupełnieniem przez RegioJet braków formalnych Wniosku Prezes UTK pismem z 9 marca 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.7.AJ) zawiadomił Stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej na okres od 1 marca 2021 r. do 10 grudnia 2025 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025. Powyższym pismem Prezes UTK włączył również do przedmiotowego postępowania dodatkowy materiał dowodowy.

Jednocześnie w piśmie z 9 marca 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.7.AJ) Prezes UTK wezwał również RegioJet do przedstawienia stanowiska w przedmiocie zawarcia we Wniosku szczególnie chronionych informacji handlowych, które nie powinny zostać udostępnione podmiotom trzecim. Strona została także poinformowana o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pismem z 12 marca 2021 r. (data wpływu do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej: 17 marca 2021 r.) RegioJet odpowiedziała na wezwanie Prezesa UTK z 9 marca 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.7.AJ). Strona w ww. odpowiedzi podtrzymała również swoje stanowisko, zgodnie z którym przedmiotowa usługa nie podlega procedurze przyznania otwartego dostępu.

Pismem z 19 marca 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.6.AJ) Prezes UTK zawiadomił podmioty uprawnione o otrzymaniu powiadomienia RegioJet w sprawie uruchamiania nowych kolejowych przewozów pasażerskich na trasie krajowej Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej oraz poinformował o przysługującym prawie zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, w terminie i na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia 2018/1795. Powiadomienie wraz z wymaganymi załącznikami zostało zamieszczone także na stronie internetowej Urzędu: https://utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktu/otwarty-dostep-krajowy/powiadomienia/17069,Wniosek-RegioJet-o-przyznanie-otwartego-dostepu-na-trasie-Przemysl-Glowny-granic.html.

Pismem z 19 kwietnia 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.9.AJ) Prezes UTK poinformował Stronę o włączeniu w poczet dodatkowego materiału dowodowego.

W tym samym piśmie Prezes UTK wezwał RegioJet do skorygowania wykazu linii kolejowych objętych Wnioskiem Strony, za pośrednictwem których RegioJet planuje wykonywanie nowej usługi przewozu osób. Ponadto pismem z 19 kwietnia 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.9.AJ) Prezes UTK poinformował również Stronę o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od dnia doręczenia powyższego pisma.

Pismem z 22 kwietnia 2021 r., wysłanym za pośrednictwem platformy ePUAP, "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej "PKP Intercity", złożyła do Prezesa UTK wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej datowany na 21 kwietnia 2021 r. (w wersji jawnej oraz zawierającej szczególnie chronione).

Pismem z 14 maja 2021 r. (data wpływu do Urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP: 14 maja 2021 r.) Przewoźnik powiadomił Prezesa UTK o wycofaniu Wniosku z 16 października 2020 r. ze względu na jego bezprzedmiotowość. Jednocześnie Strona powiadomiła o ustanowieniu pełnomocnika w niniejszym postępowaniu.

Pismem z 16 czerwca 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.11.AJ) Prezes UTK zawiadomił Stronę o wpływie do Urzędu wniosku PKP Intercity o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej. Prezes UTK w ww. piśmie poinformował również RegioJet o materiale dowodowym zgromadzonym w toku postępowania.

Pismem z 16 czerwca 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.12.AJ) Prezes UTK postanowił ograniczyć Stronie prawo wglądu do materiału dowodowego niniejszego postępowania w odniesieniu do dokumentów wskazanych przez PKP Intercity ze względu na występowanie w nich szczególnie chronionych informacji handlowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2018/1795, uzyskanych w związku z przeprowadzeniem badania równowagi ekonomicznej przez Prezesa UTK.

Strona pismem z 18 czerwca 2021 r. (data wpływu do Urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP: 18 czerwca 2021 r.) odpowiedziała na pismo Prezesa UTK z 16 czerwca 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.11.AJ) podtrzymując w nim swoje stanowisko dotyczące wycofania wniosku o otwarty dostęp z 16 października 2020 r.

Pismem z 5 sierpnia 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.14.AJ) Prezes UTK poinformował, że przedmiotowe postępowanie, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie zostanie zakończone w terminie oraz wyznaczył nowy termin na rozpatrzenie przedmiotowej sprawy do 6 września 2021 r.

Pismem z 6 września 2021 r. (znak: DPP-WOPN.718.2.2020.15.JK) Prezes UTK poinformował, że przedmiotowe postępowanie, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie zostanie zakończone w terminie oraz wyznaczył nowy termin na rozpatrzenie przedmiotowej sprawy do 6 października 2021 r.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UTK zważył, co następuje:

Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13ab i art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a.

Zgodnie z art. 104 § 1 k.p.a.: Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z art. 104 § 2 k.p.a.: Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie kolejowym przyznaje Prezesowi UTK kompetencję do wydawania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Należy stwierdzić, że 19 października 2020 r. wpłynął do Prezesa UTK Wniosek RegioJet z 16 października 2020 r. (uzupełniony pismem z 9 grudnia 2020 r., 21 grudnia 2020 r., 10 lutego 2021 r. oraz 12 marca 2021 r.) o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej na okres od 1 marca 2021 r. do 10 grudnia 2025 r., tj. w rocznych rozkładach jazdy pociągów: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025.

W związku z otrzymaniem przez Prezesa UTK Wniosku niezbędne było ustalenie statusu Przewoźnika na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prezes UTK ustalił, że RegioJet jest przewoźnikiem kolejowym, posiadającym licencję nr L/2009/1521, na wykonywanie przewozów kolejowych osób, wydaną 30 kwietnia 2009 r. przez Drážní úřad, certyfikat bezpieczeństwa cz. A nr CZ1120190021, wydany 3 października 2019 r. przez Drážní úřad (ważny od 8 października 2019 r. do 7 października 2024 r.), potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz cz. B nr PL1220170019, wydany 30 listopada 2017 r. przez Prezesa UTK (ważny od 30 listopada 2017 r. do 30 listopada 2022 r.), potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci.

Stosownie do art. 29c ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym: regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu.

Zgodnie z art. 29d ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym: w zakresie kolejowych przewozów osób innych niż przewozy okazjonalne zarządca zawiera umowę o przydzielenie zdolności przepustowej w takim zakresie, w jakim aplikant zawarł umowę o świadczenie usług publicznych, przedstawił oświadczenie organizatora publicznego transportu kolejowego o zamiarze objęcia pociągów umową o świadczenie usług publicznych albo uzyskał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzję o przyznaniu ograniczonego dostępu.

W świetle wyżej cytowanych przepisów ustawy o transporcie kolejowym podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie otwartego dostępu na danej trasie jest więc aplikant. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Natomiast przez przewoźnika kolejowego, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym, należy rozumieć przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania przewozów kolejowych, w tym przedsiębiorcę świadczącego wyłącznie usługę trakcyjną, na podstawie licencji i jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, lub przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania przewozów kolejowych na podstawie świadectwa bezpieczeństwa. Nowe brzmienie definicji przewoźnika kolejowego, określone w art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym, zostało nadane w następstwie wejścia w życie ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780), zwanej dalej "ustawą zmieniającą".

W przywołanej ustawie zmieniającej znalazły się przepisy przejściowe, mające zastosowanie do podmiotów posiadających ważne certyfikaty bezpieczeństwa w części A i B. Wskazać w tym miejscu należy na brzmienie art. 4 ust. 1-3 ustawy zmieniającej, który stanowi, że:

1. Certyfikaty bezpieczeństwa, autoryzacje bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność zgodnie z warunkami, na jakich zostały wydane.

2. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury posiadający certyfikat bezpieczeństwa lub autoryzację bezpieczeństwa wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą prowadzić działalność na podstawie dotychczasowych systemów zarządzania bezpieczeństwem do czasu uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub przedłużenia lub aktualizacji autoryzacji bezpieczeństwa.

3. Przewoźników kolejowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa uznaje się, do czasu uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, za przewoźników kolejowych, o których mowa w art. 4 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Tym samym należy stwierdzić, że RegioJet, w związku z posiadaniem licencji na wykonywanie przewozów kolejowych osób oraz certyfikatów bezpieczeństwa w części A i B, spełnia wymagania ustawy o transporcie kolejowym pozwalające uznać Stronę za przewoźnika kolejowego. Przewoźnikowi przysługuje zatem uprawnienie do złożenia wniosku dotyczącego przyznania otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Wniosek RegioJet został podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji Przewoźnika, zgodnie z informacjami wskazanymi w wypisie z dnia 29 maja 2020 r. z Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Brnie, dział B, pozycja 5816.

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek RegioJet ze względu na złożenie przez Przewoźnika skorygowanego Wniosku z 16 października 2020 r. na formularzu przeznaczonym dla powiadomień prowadzonych na podstawie przepisów rozporządzenia 2018/1795. Jednak z uwagi na wycofanie przez Stronę ww. wniosku, zastosowanie w sprawie znajdzie przepis art. 105 § 1 k.p.a. Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu: Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt II SA/Po 704/18, Legalis nr 1880167) (…) art. 105 k.p.a. ustanawia dwie ogólne zasady umarzania postępowania administracyjnego: pierwszą przewidzianą w § 1, dotyczącą działania organu ex officio, ze skutkiem obligatoryjnego umorzenia postępowania administracyjnego wobec jego bezprzedmiotowości i drugą, unormowaną w § 2, dopuszczającą stosowanie zasady względnej dyspozycyjności, z pozostawieniem po stronie organu administracyjnego uznania co do umorzenia postępowania (zob. B. Adamiak, komentarz do art. 105 k.p.a. (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017, Legalis). (…) Nie mieści się natomiast w dyspozycji przepisu art. 105 § 2 k.p.a. sytuacja, w której postępowanie może być wszczęte wyłącznie na wniosek strony i wnioskodawca składa wyraźne oświadczenie o wycofaniu wniosku. Na skutek wycofania wniosku przestaje bowiem istnieć element warunkujący nawiązanie stosunku materialnego, a organ prowadzący postępowanie pozbawiony wniosku strony nie może orzekać w sposób merytoryczny o żądaniu nieistniejącym. W przeciwnym razie zaistniałby przypadek, gdzie dalsze prowadzenie postępowania byłoby działaniem z urzędu, które w postępowaniach określanych jako wnioskowe jest wyraźnie zakazane w art. 61 § 2 k.p.a. Zatem, cofnięcie wniosku powoduje powstanie obiektywnej okoliczności bezprzedmiotowości postępowania.

RegioJet w swoim piśmie z 14 maja 2021 r. złożyła oświadczenie o wycofaniu swojego wniosku z 16 października 2020 r. w sprawie wydania przez Prezesa UTK decyzji dotyczącej otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - granica państwa ( - Lviv) i w relacji powrotnej, ze względu na dalszą bezprzedmiotowość tego postępowania. Oświadczenie to zostało podtrzymane przez RegioJet w piśmie Strony z 18 czerwca 2021 r.

Otwarty katalog przesłanek z art. 105 § 1 k.p.a. znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie: bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego o której mowa w art. 105 § 1 k.p.a. może wynikać z bardzo różnorodnych przyczyn, ich katalog nie jest zamknięty (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt II SA/Łd 416/16, Legalis nr 1539691).

W orzecznictwie zwraca się uwagę na charakter rozstrzygnięcia umarzającego postępowanie wskazując, że chodzi tu

o kryterium bezprzedmiotowości odnoszące się do postępowania, ale w taki sposób, iż wynik tego postępowania nie powinien mieć charakteru merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, lecz jedynie być formalnym jego zakończeniem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt II SA/Bk 385/16, Legalis nr 1536489). Odnosząc się do zagadnienia bezprzedmiotowości postępowania, wskazać należy, że zgodnie z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej "NSA", zawartym w wyroku z 29 czerwca 2009 r. (sygn. akt II OSK 1055/08, Legalis nr 1249326): (…) bezprzedmiotowość postępowania zachodzi jedynie w sytuacjach, gdy w świetle prawa materialnego i ustalonego stanu faktycznego brak jest sprawy administracyjnej mogącej być przedmiotem postępowania. Tym przedmiotem jest zaś konkretna sprawa, w której organ administracji państwowej jest władny i jednocześnie zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że: Bezprzedmiotowość postępowania oznacza brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego, skutkującego tym, iż nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Jest to orzeczenie formalne, kończące postępowanie bez jego merytorycznego rozstrzygnięcia (tak: NSA w wyroku z 24 kwietnia 2003 r., sygn. akt III SA 2225/01, Legalis nr 98876).

Na stosunek materialnoprawny składają się tymczasem cztery elementy:

- podmiot stosunku,

- przedmiot stosunku,

- sfera faktów mających znaczenie dla możliwości konkretyzacji stosunku,

- sfera prawna, z której wywodzi się określony stosunek prawny (interes prawny), przesądzający o możliwości i kształcie konkretyzacji tego stosunku.

W świetle ugruntowanego w orzecznictwie poglądu brak któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów stosunku materialnoprawnego oznaczać będzie, że postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe.

W ślad za komentarzem do k.p.a. autorstwa B. Adamiak, J. Borkowski (wydanie 17, Warszawa 2021), zauważyć należy, że: Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracji publicznej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że niniejsze postępowanie jest bezprzedmiotowe i jako takie podlega obligatoryjnemu umorzeniu, a to z następującego względu. Postępowanie niniejsze prowadzone było w sprawie wydania przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu RegioJet otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej na okres od 1 marca 2021 r. do 10 grudnia 2025 r.

Zgodnie z art. 29c ust. 1-2 ustawy o transporcie kolejowym:

1. Regularny przewóz kolejowy osób niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej jest wykonywany na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu albo decyzji o przyznaniu ograniczonego dostępu.

2. Aplikant, który zamierza wystąpić o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonywania przewozu, o którym mowa w ust. 1, na trasie, na której są wykonywane przewozy na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, informuje o tym właściwego zarządcę oraz Prezesa UTK za pomocą standardowego formularza powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiającego procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21.11.2018, str. 5), nie później niż w terminie 18 miesięcy przed dniem wejścia w życie rozkładu jazdy pociągów, którego będzie dotyczył wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie otwartego dostępu może zostać wszczęte wyłącznie na żądanie strony - aplikanta. Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 4 pkt 9b ustawy o transporcie kolejowym, aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego. RegioJet mająca status aplikanta złożyła 16 października 2020 r. wniosek o otwarty dostęp, który następnie wycofała 14 maja 2021 r., co Przewoźnik potwierdził w piśmie z 18 czerwca 2021 r.

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa organ administracji może kształtować stosunki prawne wyłącznie na wniosek strony, oparte jest na zasadzie skargowości. Wycofanie więc przez stronę wniosku o wszczęcie postępowania skutkuje jego bezprzedmiotowością. Cofnięcie wniosku przez jedynego wnioskodawcę oznacza, że przestaje istnieć przedmiot postępowania administracyjnego, ponieważ brak jest żądania uprawnionego podmiotu konkretyzacji jego prawa lub obowiązków w określonych okolicznościach faktycznych.

W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany jest pogląd, że cofnięcie wniosku przez jedynego wnioskodawcę stanowi podstawę do obligatoryjnego umorzenia postępowania w oparciu o art. 105 § 1 k.p.a. (tak: NSA w wyroku z 14 grudnia 2010 r., I OSK 254/10, Legalis nr 343082, wyrok NSA z 24 listopada 2006 r., II OSK 1436/05, Legalis nr 244532).

Tym samym, wobec wycofania przez Stronę wniosku o przyznanie otwartego dostępu na trasie Przemyśl Główny - granica państwa (- Lviv) i w relacji powrotnej na okres od 1 marca 2021 r. do 10 grudnia 2025 r. na rozkłady jazdy 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025, należy stwierdzić, że niniejsze postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Brak jest bowiem przedmiotu stosunku materialnoprawnego, jakim jest wniosek uprawnionego podmiotu o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na wnioskowanej trasie. W związku z powyższym Prezes UTK nie rozpoznał merytorycznie Wniosku złożonego przez RegioJet.

Wobec zaistnienia obiektywnej bezprzedmiotowości postępowania, Prezes UTK zobowiązany był do wydania decyzji o umorzeniu niniejszego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UTK rozstrzygnął jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 3 k.p.a.)

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa UTK. Wpis od skargi wynosi 200 zł i uiszczany jest gotówką do kasy sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sądu, zgodnie z art. 15 w zw. z art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 k.p.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 oraz art. 13 § 1 i 2, art. 52 § 1 i § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 535).

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o prawo pomocy, obejmujące zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz bezpłatne ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach określonych w art. 239 - art. 262 p.p.s.a.

Strona zadowolona z decyzji może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujące prawomocnością decyzji.

Złożenie oświadczenia następuje na zasadach ogólnych przewidzianych dla wniesienia podania, określonych w art. 63 § 1 k.p.a.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-11
  • Data wejścia w życie: 2021-10-11
  • Data obowiązywania: 2021-10-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe