Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 24 listopada 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;

3) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

4) Departament Prawny;

5) Departament Programów Pomocowych;

6) Biuro Ministra.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister realizuje zadania wynikające z nadzoru nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.";

2) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w sektorze transportu;",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Sekretarz Stanu Waldemar Buda nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

2) Departament Programów Infrastrukturalnych;

3) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych;

4) Departament Strategii.",

c) uchyla się ust. 6;

3) w § 5:

a) w ust 1:

- uchyla się pkt 3,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;",

- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) nadzoru nad przygotowaniem i realizacją instrumentów ponadregionalnej interwencji publicznej, w szczególności dla Polski Wschodniej oraz nadzoru nad realizacją instrumentu pożyczkowego Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka;",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Departament Programów Ponadregionalnych;

3) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.";

4) w § 6:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;",

- uchyla się pkt 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sekretarz Stanu Jacek Żalek nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

2) Departament Rozwoju Cyfrowego;

3) Departament Współpracy Terytorialnej.";

5) w § 7:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,

b) w ust. 3:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) realizacji zadań dysponenta części budżetowej 34 - Rozwój regionalny oraz realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia;",

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) prowadzenie spraw Ministra w zakresie finansowania z budżetu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu;

2) Departament Certyfikacji i Desygnacji;

3) Departament Informatyki;

4) Departament Kontroli;

5) Biuro Administracyjne;

6) Biuro Dyrektora Generalnego;

7) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;

8) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe