Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do spraw współpracy z przedsiębiorcami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do spraw współpracy z przedsiębiorcami, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Na funkcję Pełnomocnika wyznacza się Pana Tomasza Chalimoniuka.

§ 2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców w celu zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w realizację projektów finansowanych ze środków europejskich;

2) dostarczanie Kierownictwu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wiedzy eksperckiej i informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w zakresie współpracy z przedsiębiorcami zaangażowanymi w realizację projektów finansowanych ze środków europejskich;

3) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zachęcanie przedsiębiorców do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich;

4) uczestniczenie w przedsięwzięciach promujących współpracę z przedsiębiorcami w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich;

5) współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców w zakresie promocji działań zachęcających przedsiębiorców do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich;

6) opracowywanie rekomendacji w zakresie współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców w celu zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w realizację projektów finansowanych ze środków europejskich.

2. Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi realizującymi zadania w zakresie współpracy z przedsiębiorcami.

§ 3.

Nadzór nad Pełnomocnikiem sprawuje Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 4.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowane, w sprawach należących do ich właściwości, udzielają pomocy Pełnomocnikowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 5.

W związku z realizowanymi zadaniami, o których mowa w § 2 ust. 1, Pełnomocnikowi przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).

§ 6.

Obsługę kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe