Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 6 sierpnia 2022 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej "Ministrem", kieruje działalnością Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministerstwem", i ustala podstawowe kierunki jego polityki.

2. Minister nadzoruje merytorycznie:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich;

3) Departament Prawny;

4) Departament Programów Infrastrukturalnych;

5) Departament Programów Pomocowych;

6) Departament Strategii;

7) Biuro Ministra.

3. Minister realizuje zadania wynikające z nadzoru nad Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

§ 2. 

1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów - do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) kierowanie projektów założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi;

4) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

3. Minister może upoważnić Sekretarzy Stanu do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, o których mowa w ust. 2.

4. Sekretarze Stanu realizują zadania w zakresie powierzonych kompetencji określone dla działu administracji rządowej - rozwój regionalny w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, z późn. zm.2)).

5. Sekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

6. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisuje, w zastępstwie Ministra, akty wykonawcze do ustaw, zarządzenia Ministra, wytyczne, komunikaty oraz obwieszczenia.

7. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia tych Komitetów oraz rozpatrywanych przez te Komitety, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tych Komitetów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

8. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022:

1) może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z przygotowaniem i realizacją Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022;

2) podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

9. Sekretarz Stanu Jacek Żalek podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

10. Sekretarz Stanu Jacek Żalek, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich:

1) może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z innowacyjnością w ramach realizacji programów, projektów i przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich;

2) podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

11. Sekretarz Stanu Marcin Horała, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego:

1) może, w porozumieniu z Ministrem, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) podpisuje pisma w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Rady Ministrów wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

12. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) do Sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie;

3) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

4) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień;

5) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;

6) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

13. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 12, powinny być przygotowane z wykorzystaniem wzoru formularza Ministra i zaakceptowane przez kierującego właściwą merytorycznie komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra - zaakceptowane również przez nadzorującego członka kierownictwa Ministerstwa.

14. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655 i 1457), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia albo pełnomocnictwa.

15. Złożenie przez Sekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania upoważnienia albo pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3. 

1. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarze Stanu odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079), w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) oraz w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), dotyczących wydawania wytycznych.

5. Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wynikające z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

6. Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.

7. Sekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości realizują zadania:

1) wynikające z nadzoru Ministra nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3;

2) związane z wykonywaniem kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.3)).

8. Sekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi.

§ 4. 

1. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) nadzoru nad realizacją zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;

2) nadzoru nad realizacją zadań wynikających z wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079);

3) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

4) nadzoru nad przygotowaniem i realizacją instrumentów ponadregionalnej interwencji publicznej, w szczególności dla Polski Wschodniej oraz nadzoru nad realizacją instrumentu pożyczkowego Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka;

5) koordynacji wdrażania 16 regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020 oraz 16 regionalnych programów w perspektywie finansowej 2021- 2027;

6) koordynacji prac Ministerstwa w związku z realizacją programów i inicjatyw Komisji Europejskiej i innych podmiotów skierowanych do samorządów;

7) koordynacji wdrażania pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;

8) nadzoru nad realizacją zadań związanych z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;

9) koordynacji spraw europejskich i współpracy międzynarodowej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jako Pełnomocnik Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 383).

4. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak reprezentuje Ministra w:

1) Stałym Komitecie Rady Ministrów;

2) Komitecie do Spraw Europejskich;

3) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

5. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Departament Programów Ponadregionalnych;

3) Departament Programów Regionalnych;

4) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej.

6. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad Wydziałem Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

§ 5. 

1. Sekretarz Stanu Jacek Żalek, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079), koordynacji i realizacji wdrażania działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzenia Platformy PPP;

2) realizacji zadań związanych z monitorowaniem i koordynacją wsparcia na rzecz projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem: zwrotnych i bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej, partnerstwa publiczno-prywatnego i innych źródeł finansowania;

3) monitorowania wdrażania Programu InvestEU w Polsce w zakresie Funduszu InvestEU oraz współpracy z Centrum Doradztwa InvestEU i Portalem InvestEU;

4) nadzoru nad realizacją zadań na rzecz Umowy Partnerstwa w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych;

5) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Jacek Żalek reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Jacek Żalek, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich, realizuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Innowacyjności w Projektach Europejskich (Dz. U. poz. 829).

4. Sekretarz Stanu Jacek Żalek reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

5. Sekretarz Stanu Jacek Żalek nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

2) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

3) Departament Rozwoju Cyfrowego.

6. Sekretarz Stanu Jacek Żalek w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad:

1) działalnością Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości;

2) działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości;

3) Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

4) Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 6. 

1. Sekretarz Stanu Marcin Horała, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) koordynacji wdrażania funduszy polityki spójności w Polsce;

2) nadzoru nad koordynacją zadań służących zapewnieniu centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów finansowanych ze środków europejskich;

3) koordynacji prac nad zagadnieniami pomocy publicznej;

4) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007- 2013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 oraz Interreg 2021-2027.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Marcin Horała reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Marcin Horała, jako Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, realizuje zadania określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079 i 1390) oraz sprawuje nadzór nad:

1) Centralnym Portem Komunikacyjnym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) przedsiębiorstwem państwowym "Porty Lotnicze".

4. Sekretarz Stanu Marcin Horała nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

2) Departament Współpracy Terytorialnej;

3) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Sekretarz Stanu Marcin Horała w imieniu Ministra sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Centrum Projektów Europejskich.

§ 7. 

1. Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655), zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa.

2. Dyrektor Generalny, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) desygnacji w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;

2) związanych z pełnieniem funkcji Instytucji do spraw Nieprawidłowości oraz funkcji Instytucji Certyfikującej dla programu "Rozwój lokalny", w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;

3) realizacji zadań w ramach KPO związanych z wnioskami o płatność do Komisji Europejskiej oraz koordynacji systemu kontroli i audytu;

4) prowadzenia kontroli Ministra działającego jako państwo członkowskie w perspektywie finansowej 2021-2027, służących:

a) zapewnieniu zgodności realizacji programów z przepisami unijnymi i krajowymi, w tym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz Umową Partnerstwa i kontraktem programowym,

b) stwierdzeniu, czy nieprawidłowość wystąpiła na skutek działania lub zaniechania ze strony właściwej instytucji;

5) prowadzenia kontroli Ministra pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

3. Dyrektor Generalny odpowiada za nadzorowanie:

1) spraw związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie;

2) spraw dotyczących kontroli w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny;

3) realizacji zadań dysponenta części budżetowej 34 - Rozwój regionalny oraz realizacji zadań dysponenta trzeciego stopnia;

4) spraw Ministra w zakresie finansowania z budżetu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz KPO;

5) spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

4. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu;

2) Departament Informatyki;

3) Departament Kontroli;

4) Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich;

5) Biuro Administracyjne;

6) Biuro Dyrektora Generalnego;

7) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;

8) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 8. 

1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych, powierzonych przez Ministra;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania Gabinetu Politycznego Ministra ustala Minister.

§ 9. 

1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Jacek Żalek.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz Sekretarza Stanu Jacka Żalka, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Sekretarz Stanu Marcin Horała.

4. Sekretarz Stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak i Sekretarz Stanu Jacek Żalek zastępują się wzajemnie.

5. Sekretarza Stanu Marcina Horałę zastępuje Sekretarz Stanu Jacek Żalek.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Generalnego zadania, o których mowa w § 7 ust. 2, nadzoruje bezpośrednio Minister.

7. O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 10.

Minister może zlecić Sekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone w zarządzeniu.

§ 11.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - Dyrektor Generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

§ 12.

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Mateusz Berger nadzoruje merytorycznie Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 9).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2022 r.

MINISTER
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350, 807, 847 i 1390.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-06
  • Data wejścia w życie: 2022-08-06
  • Data obowiązywania: 2022-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe