REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 32

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 21) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 uchyla się pkt 3;

2) w § 28 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) koordynację wsparcia rozwoju ekonomii społecznej ze środków europejskich oraz koordynację zadań, wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812 i 2140).";

3) w § 30 uchyla się pkt 4;

4) w § 33:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) koordynację wdrażania działań systemowych wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie reformy i inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast, w szczególności realizację zadań instytucji odpowiedzialnej za kamień milowy B25L: Instrument na rzecz Zielonej Transformacji Miast;";

5) w § 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji do spraw koordynacji UP w odniesieniu do 16 regionalnych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów, w tym koordynację negocjacji tych programów oraz nadzór i kontrolę nad realizacją tych programów zgodnie z kontraktem programowym, a także zapewnienie ich zgodności z UP;";

6) w § 39 uchyla się pkt 7;

7) w § 44 w pkt 5 w lit. a skreśla się wyrazy "i kontraktem programowym";

8) w § 47 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) obsługę Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie rozpatrywania zgłoszeń oraz formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji systemu wdrażania funduszy UE.".

§ 2.

1. Do czasu ustalenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, których zakres zadań uległ zmianie, działają na podstawie dotychczasowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych - w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI
REGIONALNEJ

w zastępstwie
Małgorzata Jarosińska - Jedynak
Sekretarz Stanu


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-30
  • Data wejścia w życie: 2022-11-30
  • Data obowiązywania: 2022-11-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA