REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 21 i 32 oraz z 2023 r. poz. 11) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Pełnomocnik Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej,";

2) w § 7 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) rzecznik prasowy.";

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wszelkie zdarzenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz naruszające ochronę przeciwpożarową niezwłocznie zgłasza się do Biura Polityki Bezpieczeństwa.";

4) w § 23 w ust. 2 w pkt 7 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) współpracują z rzecznikiem prasowym przy realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. poz. 36) oraz realizują obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 i z 2022 r. poz. 1700),";

5) w § 28 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

„2) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS);

3) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników;

4) wykonywanie zadań wynikających z bezpośredniego wdrażania Osi IV PO WER w obszarze mobilności ponadnarodowej i innowacji społecznych, Działania 2.19 PO WER w obszarze usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Działania 3.3 FERS w obszarze systemowego wdrażania dostępności oraz Działania 5.1 FERS w obszarze innowacji społecznych;";

6) w § 30 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki informacyjnej Ministerstwa;";

7) w § 36 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Operatora Programu dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014- 2021, a także za realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;";

8) w § 45 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

9) w § 47 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W strukturze Biura Ministra funkcjonuje rzecznik prasowy, który koordynuje prowadzenie polityki informacyjnej Ministerstwa, w tym koordynuje kontakty z mediami.";

10) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada za prowadzenie spraw określonych w art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892) oraz w ustawie z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. poz. 1846), a w szczególności za:

1) obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Ministra w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

2) obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spółce Polskie Porty Lotnicze S.A.";

11) w § 50 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) zapewnienie bezpieczeństwa na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa, w szczególności ochronę przeciwpożarową oraz ochronę osób i mienia.".

§ 2.

1. Do czasu ustalenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, których zakres zadań uległ zmianie, działają na podstawie dotychczasowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych - w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-19
  • Data wejścia w życie: 2023-05-19
  • Data obowiązywania: 2023-05-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA