REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 21 i 32 oraz z 2023 r. poz. 11 i 18) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej BWU;";

2) w § 5 uchyla się pkt 4;

3) w § 24 pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) podejmowaniem działań mających na celu prawidłowe zamknięcie pomocy w ramach programów operacyjnych oraz wypełnianiem obowiązków przypisanych instytucji zarządzającej po zamknięciu programu operacyjnego;";

4) w § 41:

a) uchyla się pkt 10,

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) koordynację zadań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.";

5) po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu:

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej

§ 48a. Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej odpowiada za prowadzenie spraw określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej (Dz. U. poz. 911), a w szczególności za obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej w zakresie zadań realizowanych na podstawie tego rozporządzenia.".

§ 2.

1. Do czasu ustalenia wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórka organizacyjna Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, o której mowa w § 41 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, działa na podstawie dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego - w zakresie, w jakim nie jest on sprzeczny z niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 41 i § 48a zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-14
  • Data wejścia w życie: 2023-06-14
  • Data obowiązywania: 2023-06-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA