REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 38

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 22 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 21 i 32 oraz z 2023 r. poz. 11, 18 i 20) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 30:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W strukturze Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich funkcjonuje rzecznik prasowy, który koordynuje prowadzenie polityki informacyjnej Ministerstwa, w tym koordynuje kontakty z mediami.",

b) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki informacyjnej Ministerstwa i współpracę z rzecznikiem prasowym w zakresie koordynacji kontaktów z mediami;";

2) w § 47 uchyla się ust. 2.

§ 2.

1. Do czasu ustalenia wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórki organizacyjne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, których zakres zadań uległ zmianie, działają na podstawie dotychczasowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych - w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-09-25
  • Data obowiązywania: 2023-09-25

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA