REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 45

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla Programu Badania Naukowe i Innowacje realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół - Komitet Sterujący dla Programu Badania Naukowe i Innowacje realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwany dalej „Komitetem".

2. Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zwanego dalej „Ministrem".

§ 2.

Do zadań Komitetu należy:

1) nadzorowanie postępów wdrażania Programu Badania Naukowe i Innowacje oraz rekomendowanie ulepszeń;

2) zatwierdzanie dokumentacji konkursowej na wybór Komponentów Programu Badania Naukowe i Innowacje w zakresie badań stosowanych;

3) zatwierdzanie Komponentów Programu Badania Naukowe i Innowacje w zakresie badań stosowanych;

4) zatwierdzanie realokacji środków w ramach Komponentu Programu Badania Naukowe i Innowacje w zakresie badań stosowanych, o ile środki przesuwane między różnymi pozycjami budżetowymi stanowią ponad 20% pierwotnego budżetu danego Komponentu Programu albo przekraczają kwotę 200 000 CHF;

5) zatwierdzanie realokacji środków między Komponentami Programu Badania Naukowe i Innowacje w zakresie badań stosowanych;

6) zatwierdzanie realokacji środków w ramach budżetu Programu Badania Naukowe i Innowacje.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący - przedstawiciel Ministra pełniącego funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Biura ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,

b) przedstawiciel Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy,

c) przedstawiciel Innosuisse,

d) przedstawiciel Szwajcarskiej Narodowej Fundacji Nauki,

e) przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki;

3) Sekretarz - przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Przewodniczącego, niebędące członkami Komitetu, w szczególności osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w realizacji zadań Komitetu.

§ 4.

Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, a także na wniosek członka;

2) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;

3) ustala porządek obrad.

§ 5.

1. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa Regulamin pracy Komitetu zwany dalej „Regulaminem".

2. Projekt Regulaminu przedstawia Przewodniczący przed pierwszym posiedzeniem Komitetu.

3. Regulamin jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu w drodze uchwały.

§ 6.

1. Komitet podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są w drodze konsensusu.

3. Przewodniczący oraz członek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b mają prawo głosowania nad uchwałami.

4. W przypadku gdy członek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b nie uczestniczy w posiedzeniu, prawo do głosowania nad uchwałami przysługuje członkowi, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a.

5. Sekretarz, członkowie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit c-e oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2, nie mają prawa do głosowania nad uchwałami. Prawa do głosowania nie ma również członek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, jeżeli w tym samym posiedzeniu uczestniczy on razem z członkiem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b.

6. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Komitetu, Sekretarz zawiadamia członków nie później niż 10 dni roboczych przed terminem posiedzenia.

7. Dokumenty będące przedmiotem posiedzenia Komitetu są przekazywane w języku angielskim, w wersji elektronicznej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 6.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić rozstrzyganie spraw w trybie obiegowym.

§ 7.

1. Z posiedzenia Komitetu Sekretarz sporządza protokół w języku angielskim.

2. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący.

3. Protokół stanowi formalną podstawę realokacji środków, o których mowa w § 2 pkt 4 i 5.

§ 8.

Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

§ 9.

Komitet tworzy się na okres wdrażania Programu Badania Naukowe i Innowacje.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY I
POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2593).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-29
  • Data wejścia w życie: 2023-11-30
  • Data obowiązywania: 2023-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA