REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 46

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu - Komitetu Sterującego dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół - Komitet Sterujący dla Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwany dalej „Komitetem".

2. Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zwanego dalej „Ministrem".

§ 2.

Do zadań Komitetu należy:

1) nadzorowanie postępów wdrażania Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz rekomendowanie ulepszeń;

2) zatwierdzanie dokumentacji konkursowej na wybór Komponentów Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (DoT);

3) zatwierdzanie Komponentów Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast;

4) zatwierdzenie ostatecznej wersji matrycy logicznej po wyborze Komponentów Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast;

5) zatwierdzanie realokacji środków w ramach Komponentu Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast (DoT), o ile środki przesuwane między różnymi liniami budżetowymi stanowią ponad 15% pierwotnego budżetu danego Komponentu Programu albo przekraczają kwotę 1 000 000 CHF;

6) zatwierdzanie realokacji środków między Komponentami Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast;

7) zatwierdzanie realokacji środków pomiędzy liniami budżetowymi Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący - przedstawiciel Ministra pełniącego funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej-Operatora Programu;

2) Członek - przedstawiciel Biura ds. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, reprezentujący Szwajcarską Agencję Rozwoju i Współpracy oraz Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych;

3) Sekretarz - przedstawiciel komórki organizacyjnej realizującej zadania Krajowej Instytucji Koordynującej-Operatora Programu w urzędzie obsługującym Ministra.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Przewodniczącego, niebędące członkami Komitetu, w szczególności osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w realizacji zadań Komitetu.

§ 4.

Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz w roku, a także na wniosek Członka;

2) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;

3) ustala porządek obrad.

§ 5.

1. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa Regulamin pracy Komitetu zwany dalej „Regulaminem".

2. Projekt Regulaminu przedstawia Przewodniczący przed pierwszym posiedzeniem Komitetu.

3. Regulamin jest przyjmowany na pierwszym posiedzeniu Komitetu w drodze uchwały.

§ 6.

1. Komitet podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są w drodze konsensusu.

3. Sekretarzowi, oraz osobom o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje prawo do głosowania nad uchwałami.

4. O terminie, miejscu i planowanym porządku posiedzenia Komitetu, Sekretarz zawiadamia Członka, nie później niż 10 dni roboczych przed terminem posiedzenia.

5. Dokumenty będące przedmiotem posiedzenia Komitetu są przekazywane w języku angielskim, w wersji elektronicznej Członkowi wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 4.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić rozstrzyganie spraw w trybie obiegowym.

§ 7.

1. Z posiedzenia Komitetu Sekretarz sporządza protokół w języku angielskim.

2. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący.

3. Protokół stanowi formalną podstawę realokacji środków, o których mowa w § 2 pkt 5-7.

§ 8.

Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu zapewnia komórka organizacyjna realizująca zadania Krajowej Instytucji Koordynującej-Operatora Programu w urzędzie obsługującym Ministra.

§ 9.

Komitet tworzy się na okres wdrażania Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY I
POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2593).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-29
  • Data wejścia w życie: 2023-11-30
  • Data obowiązywania: 2023-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA