Kategorie

Dzienniki Urzędowe


ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1)

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) oraz art. 14 ust. 1 i art. 43 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Instrukcję określającą sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej w Ministerstwie Aktywów Państwowych stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się Wykaz stanowisk w Ministerstwie Aktywów Państwowych, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych i trybem uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych, w których przetwarzane są dokumenty niejawne, zobowiązani są, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do spowodowania protokolarnego przekazania zgromadzonej dokumentacji niejawnej do Kancelarii Tajnej Ministerstwa przez wyznaczoną odrębnym pismem komisję spośród pracowników danej komórki organizacyjnej.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Energii (Dz. U. Min. Energ. poz. 12).

§ 4

. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe, gospodarka złożami kopalin oraz łączność, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej w Ministerstwie Aktywów Państwowych]

Załączniki do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych
z dnia 7 czerwca 2021 r. (poz. 15)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA
określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Treść załącznika w formie PDF

Załącznik 2. [WYKAZ stanowisk w Ministerstwie Aktywów Państwowych, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych i trybem uzyskiwania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych.]

Załącznik nr 2

WYKAZ
stanowisk w Ministerstwie Aktywów Państwowych, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych i trybem uzyskiwania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych.

1. Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" powinni posiadać:

1) Minister,

2) sekretarz stanu,

3) podsekretarz stanu,

4) dyrektor generalny,

5) szef Gabinetu Politycznego,

6) Dyrektor Biura Ministra,

7) Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów komórek organizacyjnych zajmujących się tematyką: analiz i sprawozdawczości, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, kontroli i audytu, nadzoru właścicielskiego oraz obsługi prawnej,

8) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,

9) zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

10) kierownik kancelarii tajnej,

11) pracownicy kancelarii tajnej i pracownicy pionu ochrony informacji niejawnych,

12) administrator, zastępcy administratora, inspektor bezpieczeństwa i zastępcy inspektora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne o klauzuli "ściśle tajne" w Ministerstwie.

2. Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "tajne" powinni posiadać:

1) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów komórek organizacyjnych niewymienionych w ust. 1,

2) główny księgowy resortu,

3) główny księgowy,

4) koordynator Zespołu Radców Prawnych,

5) naczelnik wydziału,

6) audytor wewnętrzny,

7) asystent członka kierownictwa,

8) doradcy ministra,

9) ekspert,

10) pracownicy sekretariatów członków kierownictwa,

11) stanowiska: obsługi spotkań z gośćmi zewnętrznymi oraz osoby przydzielone do sprzątania w strefach ochronnych, niewchodzące w skład służby cywilnej, dla których w wymaganiach na te stanowiska określono konieczność dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne".

3. Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" muszą posiadać osoby zajmujące stanowiska niewymienione w ust. 1 i 2.

4. Informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" - stanowiska, na których wykonywanie zadań wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

5. Wymagania do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych obejmują stanowiska wymienione w ust. 1-4 i realizowane są dla tych stanowisk, na których jest ono niezbędne do właściwej realizacji zadań.

6. Postępowania sprawdzające uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", "tajne" oraz odpowiadających im klauzul tajności informacji niejawnych międzynarodowych prowadzone są na wniosek Ministra Aktywów Państwowych skierowany do właściwego organu.

7. Postępowania sprawdzające uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" prowadzone są przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych na pisemne polecenie Ministra, poprzedzone pisemnym powiadomieniem Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej.

8. Minister Aktywów Państwowych podpisuje upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", wydawane na czas określony, poprzedzone wcześniejszym pisemnym wnioskiem dyrektora komórki organizacyjnej do Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych o upoważnienie pracownika do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".

9. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, co najmniej raz na sześć miesięcy, przesyła do dyrektorów komórek organizacyjnych wykazy pracowników i zajmowanych przez nich stanowisk z określeniem wymaganej klauzuli dostępu i aktualnymi posiadanymi uprawnieniami dostępu do informacji niejawnych.

10. Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiadającej za obsługę sekretariatu członka kierownictwa ministerstwa nadzorującego pracę tej komórki w przypadku konieczności zapewnienia zastępstwa w sekretariacie członka kierownictwa ministerstwa wyznacza na to zastępstwo osobę, która posiada co najmniej uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe