REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Aktywów Państwowych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, kierujący komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Aktywów Państwowych opracują, uzgodnią z innymi komórkami organizacyjnymi i przedłożą Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Aktywów Państwowych do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Przemysłu z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Aktywów Państwowych (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 3).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: B. Budka

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ROZDZIAŁ 1 Post]

Załącznik do zarządzenia Ministra Aktywów Państwowych
z dnia 29 marca 2024 r. (poz.13)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwany dalej „regulaminem”, określa ogólny zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, zwanego dalej „ministerstwem”.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) członek kierownictwa ministerstwa - ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego;

2) departament - departament albo biuro.

ROZDZIAŁ 2

Organizacja pracy

§ 2. Minister Aktywów Państwowych, zwany dalej „Ministrem”, kieruje ministerstwem oraz wykonuje politykę Rady Ministrów w zakresie działów administracji rządowej: aktywa państwowe oraz łączność.

§ 3. Minister kieruje ministerstwem przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, szefa Gabinetu Politycznego oraz dyrektorów departamentów.

§ 4. Zakresy czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu oraz zakres, w jakim sekretarz stanu zastępuje Ministra, określa odrębne zarządzenie Ministra.

§ 5. 1. Dyrektor generalny zapewnia w szczególności funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, określa, m.in. zasady podejścia procesowego, projektowego i zarządzania ryzykiem. Szczegółowe zadania dyrektora generalnego określają odrębne przepisy.

2. Dyrektor generalny wykonuje zadania Ministra jako Administratora Danych Osobowych określone w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 6. 1. Departamentem kieruje dyrektor. W departamencie mogą być ustanowieni zastępcy dyrektora.

2. Departament może składać się z wydziałów, zespołów i samodzielnych stanowisk.

3. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału.

4. W przypadku zespołu lub wieloosobowego samodzielnego stanowiska do kierowania nim może zostać wyznaczony koordynator.

5. W przypadku Zespołu do Spraw Audytu Wewnętrznego zespołem kieruje kierownik.

6. Dyrektora departamentu zastępuje zastępca dyrektora departamentu, a jeżeli w departamencie utworzono więcej niż jedno stanowisko zastępcy dyrektora departamentu - zastępca wskazany w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym departamentu. Kolejność zastępowania dyrektora departamentu i jego zastępców, w czasie ich nieobecności, określa wewnętrzny regulamin organizacyjny departamentu.

7. W departamentach, w których nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora departamentu lub w przypadku nieobecności w pracy osób wskazanych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym departamentu, dyrektor departamentu wyznacza osobę zastępującą go w czasie nieobecności, zawiadamiając o tym dyrektora generalnego i właściwego członka kierownictwa ministerstwa oraz wskazując zakres udzielonego upoważnienia.

8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor generalny może upoważnić do zastępowania dyrektora departamentu, w czasie jego nieobecności, osobę inną niż wskazane w ust. 6 i 7.

9. Zadania doraźne mogą być realizowane w grupach roboczych, wyznaczonych przez członków kierownictwa lub dyrektorów departamentów lub ich zastępców.

§ 7. 1. Dyrektor departamentu, w zakresie zadań departamentu, jest upoważniony do zaciągania i wykonywania zobowiązań finansowych o wartości mniejszej niż 130 tys. złotych netto, w przypadku zamówień publicznych ujętych w planie zamówień lub planie finansowym Ministra - dysponenta części 26 - Łączność i 55 - Aktywa państwowe bez konieczności aprobaty wniosku przez dyrektora generalnego, w tym do zawierania, zmiany i realizacji umów z nich wynikających.

2. W przypadku nieobecności dyrektora departamentu zastępca dyrektora departamentu, o którym mowa w § 6 ust. 6, może zaciągać i realizować zobowiązania określone w ust. 1.

3. Dyrektor departamentu i zastępca dyrektora departamentu potwierdzają w formie pisemnego oświadczenia, że przyjmują obowiązki w zakresie gospodarki finansowej ministerstwa, o których mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ 3

Zadania kadry kierowniczej departamentu

§ 8. 1. Do zadań dyrektora departamentu należy w szczególności:

1) zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań;

2) organizacja i wewnętrzny podział pracy, w tym przygotowanie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu;

3) doskonalenie organizacji i metod pracy;

4) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji członków kierownictwa;

5) podejmowanie decyzji lub innych rozstrzygnięć w imieniu członków kierownictwa, w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;

6) ustalanie szczegółowego zakresu obowiązków pracowników, sporządzanie i aktualizacja opisów stanowisk pracy oraz przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wyróżniania i karania pracowników;

7) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji;

8) w zakresie zadań departamentu, zarządzanie uprawnieniami i upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, w szczególności udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i odbieranie ich oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych w departamencie;

9) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym obronności i zarządzania kryzysowego oraz zapewnienia funkcjonowania i ciągłości działania urzędu;

10) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji;

11) zapewnienie przestrzegania przez pracowników dyscypliny i czasu pracy oraz corocznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego;

12) zapewnienie przestrzegania przez członków korpusu służby cywilnej wytycznych w zakresie zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

2. Dyrektor departamentu jest obowiązany do opracowania i uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi, z dyrektorem Departamentu Prawnego oraz dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego projektu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego departamentu, w terminie 30 dni od zajścia zdarzenia powodującego konieczność jego opracowania albo dokonania jego istotnej zmiany.

§ 9. Zastępca dyrektora departamentu oraz naczelnik wydziału działają zgodnie z powierzonym zakresem zadań i odpowiadają za realizację zadań komórki organizacyjnej w zakresie ustalonym w regulaminie wewnętrznym komórki lub przez dyrektora departamentu, w szczególności odpowiadają za:

1) organizowanie pracy oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań przez podległych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy.

§ 10. 1. Dyrektor departamentu lub zastępca dyrektora departamentu akceptuje dokumenty przedkładane do podpisu członkowi kierownictwa ministerstwa.

2. Dyrektorzy departamentów oraz zastępcy dyrektorów departamentów podpisują:

1) dokumenty inne niż wymienione w ust. 1;

2) decyzje administracyjne przygotowywane w kierowanych departamentach w zakresie udzielonych im upoważnień.

3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 1 i 2 związane z pracą wydziałów, zespołów lub samodzielnych stanowisk mogą podpisywać, na podstawie szczegółowego upoważnienia dyrektora departamentu, odpowiednio naczelnicy wydziałów, koordynatorzy zespołów lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają akceptacji Inspektora ochrony danych, jeżeli dotyczą spraw pozostających w zakresie jego właściwości.

5. Kierownik Zespołu do Spraw Audytu Wewnętrznego w ramach swojej właściwości akceptuje i podpisuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1.

ROZDZIAŁ 4

Podstawowe zadania departamentów

§ 11. Departament, w zakresie swojej właściwości:

1) realizuje zadania Ministra i dyrektora generalnego;

2) w trakcie realizacji zadań współdziała z departamentami, organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami oraz partnerami społecznymi i innymi podmiotami zewnętrznymi;

3) współpracuje z innymi departamentami przy realizacji ich zadań;

4) uczestniczy w opracowywaniu i wykonywaniu planu finansowego;

5) prowadzi systematyczną identyfikację procesów służących realizacji zadań określonych w pkt 1-4 oraz zarządza procesami i je doskonali;

6) systematycznie analizuje dokumenty rządowe i inne akty normatywne pozostające w jego właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, a w przypadku konieczności zmiany odpowiada za jej sprawne przeprowadzenie;

7) monitoruje zmiany w obszarze prawa krajowego i międzynarodowego oraz uczestniczy w pracach nad projektami tych zmian;

8) sporządza opinie w ramach realizowanych zadań;

9) przygotowuje upoważnienia lub pełnomocnictwa do załatwiania spraw i podpisywania pism;

10) odpowiada za bezpieczeństwo informacji;

11) udziela niezbędnej pomocy Inspektorowi ochrony danych w zakresie realizacji przez niego zadań związanych z ochroną danych osobowych.

§ 12. Zadania departamentu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny departamentu, zawierający w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań departamentu;

2) strukturę organizacyjną departamentu wraz ze schematem organizacyjnym;

3) organizację zarządzania departamentem;

4) listę procesów, których właścicielem jest dyrektor departamentu;

5) listę aktów normatywnych będących we właściwości departamentu;

6) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy dyrektora departamentu, naczelnikowi wydziału, koordynatorowi zespołu oraz osobom zajmującym samodzielne stanowiska.

§ 13. 1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, który zgodnie z regulaminem prowadzi sprawy z danego zakresu, albo - jeżeli nie można stwierdzić w sposób jednoznaczny właściwości - departament prowadzący sprawy tematycznie związane lub o zbliżonym charakterze.

2. Jeżeli departament nie jest właściwy w sprawie, przekazuje sprawę bezpośrednio departamentowi, który w jego opinii jest właściwy.

3. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednego departamentu, właściwym do jego realizacji lub koordynacji jest ten departament, do którego należy większość zagadnień lub istota zadania.

4. Departament koordynujący:

1) przedkłada departamentom współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez departamenty współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji prac.

5. Spory kompetencyjne między departamentami rozstrzyga dyrektor generalny.

ROZDZIAŁ 5

Struktura organizacyjna ministerstwa

§ 14. W skład ministerstwa wchodzi:

1) Departament Analiz Ekonomicznych - DAE;

2) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - DZK;

3) Departament Budżetu i Finansów - DBF;

4) Departament Komunikacji - DKO;

5) Departament Kontroli i Audytu - DKA;

6) Departament Nadzoru I - DN I;

7) Departament Nadzoru II - DN II;

8) Departament Prawny - DP;

9) Departament Projektów Strategicznych - DPS;

10) Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych - DPE;

11) Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich - DWMiFE;

12) Biuro Administracyjne - BA;

13) Biuro Dyrektora Generalnego - BDG;

14) Biuro Ministra - BM;

15) Gabinet Polityczny - GP.

§ 15. Gabinet Polityczny odpowiada za koordynację i realizację spraw, które wynikają z jego funkcji politycznej.

§ 16. 1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 17. Inspektor ochrony danych, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 39 RODO, i innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, podlega bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ 6

Zakresy działania departamentów Departament Analiz Ekonomicznych (DAE)

§ 18. 1. Departament Analiz Ekonomicznych odpowiada za inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie, będących w zakresie kompetencji Ministra, projektów strategicznych dokumentów rządowych o charakterze międzyresortowym.

2. Departament, w zakresie prowadzonych przez Skarb Państwa transakcji kapitałowych:

1) opiniuje, pod względem ekonomiczno-finansowym, analizy i wyceny zewnętrznych doradców, na potrzeby ministerstwa, w procesach:

a) podziału, łączenia lub przekształcenia spółek z udziałem Skarbu Państwa,

b) umorzenia akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c) wnoszenia akcji/udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

d) transakcji nabycia i sprzedaży akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa;

2) współpracuje z innymi departamentami i podmiotami, w szczególności przez uczestnictwo w spotkaniach z zewnętrznymi doradcami wspierającymi Ministra w realizowanych transakcjach kapitałowych.

3. Departament przygotowuje stanowisko Ministra na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa nieobjętych nadzorem właścicielskim Ministra.

4. Departament dokonuje analiz:

1) ekonomiczno-finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa;

2) mających na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa;

3) wybranych procesów i zjawisk gospodarczych związanych z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;

4) bieżących dotyczących notowań akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa.

5. Departament, we współpracy z właściwymi departamentami, opracowuje informacje o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa.

6. Departament opracowuje sprawozdania dotyczące spółek z udziałem Skarbu Państwa na potrzeby organizacji międzynarodowych oraz innych organów administracji, a w szczególności na potrzeby statystyki publicznej prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny oraz koordynuje działania w tym zakresie.

7. Departament odpowiada za współpracę z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie zarządzania uprawnieniami pracowników ministerstwa do dostępu do „Zintegrowanego Systemu Informatycznego db KPRM”.

8. Departament odpowiada za koordynowanie prac oraz udziału Ministra, i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, wykonywania zadań nałożonych na Ministra, zawartych w protokołach ustaleń Komitetu, a także opiniowania projektów dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Komitet.

9. Departament realizuje bieżące zadania analityczne w oparciu o dostępne dane ilościowe, w tym przez budowę i wykorzystanie modeli statystycznych i ekonometrycznych.

10. Departament odpowiada za przygotowanie i opracowanie materiałów analitycznych w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych z udziałem Skarbu Państwa.

11. Departament odpowiada za koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem opinii Ministra, o której mowa w art. 3d ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 412).

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (DZK)

§ 19. 1. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odpowiada za:

1) realizację i koordynację zadań Ministra w zakresie obronności państwa w kierowanych działach administracji rządowej;

2) sporządzanie szczegółowych wykazów obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) w zakresie kompetencji Ministra;

3) ustalanie granic terenów zamkniętych oraz nadzorowanie prac na terenach zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo i obronność państwa w zakresie kompetencji Ministra;

4) zapewnienie funkcjonowania i ciągłości działania urzędu we współpracy z departamentami;

5) realizację i koordynację zadań Ministra w zakresie zarządzania kryzysowego oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie;

6) realizację i koordynację zadań Ministra w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz współpracę międzynarodową w tym zakresie;

7) realizację ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173);

8) współpracę z Departamentem Nadzoru II dotyczącą opiniowania planów (działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz sytuacjach szczególnego zagrożenia), o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640);

9) sprawy z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym współpracę w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa;

10) opracowywanie, we współpracy z pozostałymi departamentami, stanowisk Ministra oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem Ministra w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC, a także informowanie departamentów o toczących się i planowanych pracach KRMC i zespołów zadaniowych KRMC;

11) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa informacji w ministerstwie, w tym sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym ministerstwa;

12) koordynowanie i monitorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem ministerstwa;

13) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532), w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej oraz zapewnienie obsługi dokumentów niejawnych przetwarzanych w ministerstwie;

14) realizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 415).

2. Departament współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie zadań związanych z cyberbezpieczeństwem wewnętrznym, opiniowaniem projektów aktów prawnych i projektów informatycznych przekazywanych przez KRMC oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. W strukturze departamentu działa inspektor ochrony danych, który monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

4. W strukturze departamentu działa pełnomocnik Ministra do spraw ochrony informacji niejawnych, który wykonuje zadania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz nadzoruje ochronę informacji niejawnych w ministerstwie.

5. W strukturze departamentu działa pełnomocnik Ministra ds. HNS, który wykonuje zadania określone w art. 23f ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 807).

Departament Budżetu i Finansów (DBF)

§ 20. Departament Budżetu i Finansów odpowiada za sprawy dotyczące konstruowania i monitorowania realizacji budżetu Ministra - dysponenta części 26 - Łączność i 55 - Aktywa państwowe, we współpracy z departamentami, oraz za obsługę finansową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym za:

1) przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian;

2) obsługę finansowo-księgową budżetu Ministra - dysponenta części 26 - Łączność i 55 - Aktywa państwowe oraz sprawozdawczość budżetową i finansową;

3) zadania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych;

4) rozliczenia podróży służbowych oraz rozliczenia podatku od towarów i usług;

5) prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz dochodów i wydatków ze środków gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych;

6) dokonywanie okresowych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;

7) prowadzenie ewidencji księgowej akcji/udziałów spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister;

8) prowadzenie rejestru umów zawartych przez ministerstwo.

Departament Komunikacji (DKO)

§ 21. 1. Departament Komunikacji odpowiada za sprawy z zakresu obsługi informacyjnej i medialnej ministerstwa oraz Ministra, w szczególności:

1) zapewnia obsługę medialną członków kierownictwa ministerstwa, nadzoruje i koordynuje kontakty z mediami;

2) koordynuje obecność ministerstwa w mediach społecznościowych;

3) odpowiada za realizację działań komunikacyjnych dotyczących ministerstwa;

4) odpowiada za sprawy związane z kierunkami komunikacji ministerstwa;

5) koordynuje sprawy związane z wizerunkiem ministerstwa;

6) sprawuje nadzór administracyjny nad zewnętrznym portalem ministerstwa oraz przygotowuje i publikuje materiały informacyjne na stronie internetowej ministerstwa (gov.pl/web/aktywa państwowe), pełniącej również funkcję BIP;

7) zapewnia monitorowanie środków społecznego przekazu w zakresie działania ministerstwa i członków kierownictwa ministerstwa oraz opracowywanie przeglądu mediów dla członków kierownictwa ministerstwa i pracowników ministerstwa;

8) zapewnia dostawę prasy w postaci papierowej oraz cyfrowej dla ministerstwa;

9) koordynuje udzielanie odpowiedzi na wnioski przesłane do ministerstwa na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524), w oparciu o projekty odpowiedzi przygotowane przez departamenty;

10) opracowuje program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i sprawozdanie z jego realizacji;

11) prowadzi działania w zakresie komunikacji wewnętrznej ministerstwa;

12) sprawuje nadzór administracyjny nad wewnętrznym portalem ministerstwa, przygotowaniem i publikowaniem materiałów informacyjnych na wewnętrznym portalu ministerstwa (strona intranetowa ministerstwa).

2. Departament zapewnia obsługę prac Pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych do spraw otwartości danych.

Departament Kontroli i Audytu (DKA)

§ 22. 1. Departament Kontroli i Audytu odpowiada za:

1) planowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli działalności jednostek, wobec których Minister posiada uprawnienia kontrolne;

2) koordynację i obsługę kontroli zewnętrznych;

3) kontrolę wewnętrzną;

4) prowadzenie kontroli w zakresie realizacji inwestycji, za które ministerstwo jest odpowiedzialne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;

5) przygotowywanie zbiorczych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa;

6) przyjmowanie, w tym przez obsługę Infolinii dla Obywatela, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, organizacje związkowe i inne instytucje do Ministra oraz ministerstwa - w zakresie niepowierzonym innym departamentom;

7) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie, we współpracy z innymi departamentami, corocznej zbiorczej informacji o ich rozpatrzeniu;

8) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników ministerstwa;

9) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami lustracyjnymi pracowników ministerstwa, o których mowa w przepisach dotyczących ujawniania informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

10) prowadzenie rejestru wydawanych w ministerstwie upoważnień lub pełnomocnictw do kontroli;

11) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń naruszeń prawa oraz ochroną osób dokonujących zgłoszenia;

12) koordynowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843);

13) prowadzenie spraw dotyczących podejrzenia popełnienia korupcji, w tym obsługa zgłoszeń, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania korupcji;

14) koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą i planami działalności;

15) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad fundacjami, dla których Minister został wskazany jako organ nadzorujący.

2. W strukturze departamentu funkcjonuje wyodrębniony Zespół do Spraw Audytu Wewnętrznego, którego zasady funkcjonowania określają przepisy o finansach publicznych oraz Karta audytu wewnętrznego zatwierdzona przez Ministra.

Departament Nadzoru I (DN I)

§ 23. Departament Nadzoru I odpowiada za:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym:

a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, z zastrzeżeniem § 31 pkt 16,

b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,

c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d) wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;

2) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez członków kierownictwa ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;

3) udzielanie wsparcia członkom organów nadzoru spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;

4) opracowanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister;

5) prowadzenie czynności w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa;

6) prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych spółek oraz współpracę z Ministerstwem Przemysłu w zakresie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych dla sektora górnictwa węgla kamiennego oraz górnictwa niewęglowego;

7) współpracę z innymi departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

8) prowadzenie, zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125), listy:

a) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 oraz z 2024 r. poz. 123),

b) osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

- w zakresie podmiotów, które zgodnie z podziałem pracy w kierownictwie ministerstwa określonym w przepisach odrębnych, podlegają członkowi kierownictwa ministerstwa nadzorującemu prace tego departamentu oraz zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku do regulaminu.

Departament Nadzoru II (DN II)

§ 24. 1. Departament Nadzoru II odpowiada za:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym:

a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, z zastrzeżeniem § 31 pkt 16,

b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,

c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d) wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;

2) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez członków kierownictwa ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;

3) udzielanie wsparcia członkom organów nadzoru spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;

4) opracowywanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister;

5) prowadzenie czynności w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa;

6) prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych spółek;

7) współpracę z innymi departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

8) prowadzenie, zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, listy:

a) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

b) osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

- w zakresie podmiotów, które zgodnie z podziałem pracy w kierownictwie ministerstwa określonym w przepisach odrębnych, podlegają członkowi kierownictwa ministerstwa nadzorującemu prace tego departamentu oraz zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku do regulaminu.

2. Departament odpowiada za prowadzenie spraw z zakresu wnoszenia aportu innego niż akcje, w szczególności w postaci prawa do nieruchomości na podstawie art. 58 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.2)), w spółkach w których Minister nie wykonuje praw z akcji.

3. Departament odpowiada za wyrażanie zgody na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1308 i 1933), w porozumieniu z Departamentem Analiz Ekonomicznych.

4. Departament koordynuje proces nieodpłatnego zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników, rolników i rybaków, o którym mowa w art. 36-38d oraz art. 63 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w innych ustawach odwołujących się do nieodpłatnego zbywania akcji osobom uprawnionym wskazanym w powyższej ustawie.

5. Departament odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym sektora usług pocztowych. Do zadań departamentu należą w szczególności:

1) opracowywanie przepisów określających funkcjonowanie rynku usług pocztowych i kierunki rozwoju tych usług, w szczególności w zakresie zapewnienia społeczeństwu dostępu do powszechnych usług pocztowych, stałego podnoszenia jakości i innowacyjności usług pocztowych, wspierania rozwoju konkurencji na rynku pocztowym oraz poprawy infrastruktury pocztowej;

2) wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw łączności w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe oraz z odrębnych przepisów;

3) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego;

4) nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej;

5) prowadzenie spraw dotyczących polityki emisyjnej znaczków pocztowych;

6) reprezentowanie Polski w pracach organizacji międzynarodowych i UE w zakresie sektora pocztowego, w szczególności Światowego Związku Pocztowego (UPU) i Europejskiego Komitetu do spraw Regulacji Pocztowych (CERP), oraz w pracach Rady UE, jej grup roboczych i komitetów UE;

7) realizacja zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie odznak honorowych „Zasłużony dla Łączności”;

8) prowadzenie spraw z zakresu opiniowania planów (działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz sytuacjach szczególnego zagrożenia), o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

6. Departament odpowiada za prowadzenie spraw dotyczących:

1) przejmowania przez Ministra wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego, w szczególności na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.3));

2) nabywania przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach z mocy prawa;

3) nabywania przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach na skutek decyzji Ministra, chyba że nabycie dotyczy akcji lub udziałów w spółkach przypisanych innym departamentom zgodnie z załącznikiem do regulaminu;

4) nabywania przez Skarb Państwa akcji i udziałów w spółkach na podstawie innych tytułów niż wymienione w pkt 2 i 3, chyba że nabycie na podstawie innego tytułu dotyczy akcji lub udziałów w spółkach przypisanych innym departamentom zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

7. Departament wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, w stosunku do spółek, o których mowa ust. 6, do czasu wpisania ich do załącznika do regulaminu.

Departament Prawny (DP)

§ 25. 1. Departament Prawny odpowiada za zapewnienie obsługi prawnej Ministra i ministerstwa, w szczególności:

1) wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przygotowuje i składa pisma procesowe, wnosi skargi kasacyjne oraz wykonuje czynności procesowe w toku postępowania karnego - na podstawie stanowiska przedstawionego przez właściwą komórkę organizacyjną;

2) wydaje opinie prawne w sprawach komórek organizacyjnych, po przedstawieniu stanu faktycznego sprawy oraz stanowiska komórki organizacyjnej;

3) opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji administracyjnych, postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, projekty pełnomocnictw i upoważnień, projekty umów i porozumień oraz innych oświadczeń woli składanych w imieniu Skarbu Państwa, w tym projekty uchwał walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników spółek, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje Minister;

4) opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych, sprzeciwy od decyzji oraz projekty zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) koordynuje współpracę z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przygotowuje wystąpienia do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109 i 1860) oraz opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty stanowisk przekazywanych do Trybunału Konstytucyjnego;

6) zapewnia jednolitą interpretację przepisów w ministerstwie dla ochrony interesu Skarbu Państwa;

7) odpowiada za poprawność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowanych w ministerstwie;

8) opracowuje statut ministerstwa;

9) opracowuje, we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi, teksty jednolite aktów normatywnych;

10) opiniuje pod względem prawnym projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, opracowane przez właściwe komórki merytoryczne oraz projekty aktów normatywnych przekazane do opinii, inicjowane przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

11) koordynuje opiniowanie projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

12) koordynuje współpracę z Zespołem do spraw Programowania Prac Rządu;

13) przygotowuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek komórki organizacyjnej, wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych o charakterze systemowym lub mających istotne znaczenie dla realizacji zadań należących do właściwości Ministra, po uprzednim przedstawieniu stanowiska przez komórkę wnioskującą;

14) ogłasza właściwe akty normatywne Ministra w Dzienniku Urzędowym Ministra Aktywów Państwowych;

15) kieruje akty prawne i inne dokumenty do redakcji Dziennika Ustaw RP i Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”, w celu ich ogłoszenia;

16) prowadzi rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;

17) prowadzi wykaz prac legislacyjnych Ministra;

18) przygotowuje, na potrzeby Rządowego Centrum Legislacji, informacje dotyczące niezrealizowanych upoważnień ustawowych do wydawania aktów wykonawczych z zakresu działania Ministra;

19) opracowuje roczną informację o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2. W przypadku zatrudnienia radcy prawnego w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego w komórce organizacyjnej innej niż Departament Prawny, wykonuje on zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na rzecz tej komórki. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, radca prawny zatrudniony w komórce organizacyjnej innej niż Departament Prawny wykonuje na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora Departamentu Prawnego lub inną upoważnioną osobę.

3. W celu zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów w ministerstwie dla ochrony interesu Skarbu Państwa w sprawach szczególnie skomplikowanych, nietypowych lub istotnych dla funkcjonowania ministerstwa, komórka organizacyjna zatrudniająca radcę prawnego występuje o opinię do Departamentu Prawnego, dołączając do wniosku swoje stanowisko w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Departament Projektów Strategicznych (DPS)

§ 26. 1. Departament Projektów Strategicznych odpowiada za:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym:

a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, z zastrzeżeniem § 31 pkt 16,

b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,

c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d) wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;

2) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez członków kierownictwa ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa;

3) udzielanie wsparcia członkom organów nadzoru spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;

4) opracowywanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister;

5) prowadzenie czynności w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa;

6) prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych spółek;

7) współpracę z innymi departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

8) prowadzenie, zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, listy:

a) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

b) osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

- w zakresie podmiotów, które zgodnie z podziałem pracy w kierownictwie ministerstwa określonym w przepisach odrębnych, podlegają członkowi kierownictwa ministerstwa nadzorującemu prace tego departamentu oraz zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku do regulaminu.

2. Departament odpowiada za kreowanie jednolitej polityki ministerstwa związanej z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz za opracowanie dobrych praktyk, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego.

3. Departament odpowiada za realizację projektów konsolidacyjnych w sektorze spółek z udziałem Skarbu Państwa obejmującym spółki przypisane departamentowi, zgodnie z załącznikiem do regulaminu.

4. Departament odpowiada za tworzenie podmiotów gospodarczych wykonujących zadania strategiczne dla interesów gospodarczych i bezpieczeństwa państwa.

5. Departament odpowiada za tematykę spraw offsetowych, w szczególności zespołów negocjacyjnych, związanych z umowami offsetowymi, a także spraw dotyczących funkcjonowania krajowego przemysłu zbrojeniowego i obsługę Ministra w obszarach związanych z Zespołem Trójstronnym ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych przy Radzie Dialogu Społecznego.

6. Departament odpowiada za realizację spraw z zakresu bezpieczeństwa i obrony przypisanych Ministrowi w związku z nadzorem nad przemysłem obronnym, w szczególności wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w UE.

Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych (DPE)

§ 27. 1. Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych odpowiada za:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym:

a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, z zastrzeżeniem § 31 pkt 16,

b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza,

c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

d) wykonywanie innych zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego;

2) pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do prowadzenia przez członków kierownictwa ministerstwa polityki właścicielskiej, a w szczególności dokonywanie analizy funkcjonowania zasad i instrumentów polityki właścicielskiej oraz ochrony interesów Skarbu Państwa,

3) udzielanie wsparcia członkom organów nadzoru spółek Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister, w ramach współpracy z przedstawicielami Skarbu Państwa w tych organach;

4) opracowywanie okresowych i doraźnych informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji albo udziałów wykonuje Minister;

5) prowadzenie czynności w zakresie zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów jako wkładu niepieniężnego na utworzenie, lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa;

6) prowadzenie spraw związanych z notyfikacją programów pomocowych spółek;

7) współpracę z innymi departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

8) prowadzenie, zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, listy:

a) członków organów zarządzających i nadzorczych spółek oraz pełnomocników wspólnika, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

b) osób będących akcjonariuszami spółek z udziałem Skarbu Państwa reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego

- w zakresie podmiotów, które zgodnie z podziałem pracy w kierownictwie ministerstwa określonym w przepisach odrębnych, podlegają członkowi kierownictwa ministerstwa nadzorującemu prace tego departamentu oraz zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku do regulaminu.

2. Departament odpowiada za prowadzenie i koordynację, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień Ministra wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 182), związanych z realizacją inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, wydawaniem opinii na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 27s ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029) oraz na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680, 1688 i 2029).

3. Departament odpowiada za sprawy związane z wydawaniem przez Ministra opinii, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 lit. b-bb ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej.

4. Departament odpowiada za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego (Dz. U. poz. 1737).

5. Departament odpowiada za realizację zadań związanych z wydawaniem opinii na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924, 1489, 1688, 1859 i 2029), w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy związane z wykonywaniem przez Ministra praw z akcji albo udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich (DWMiFE)

§ 28.1. Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich odpowiada za:

1) prowadzenie spójnej polityki międzynarodowej ministerstwa, we współpracy z innymi departamentami;

2) koordynowanie merytorycznego przygotowania zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa ministerstwa, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i innymi właściwymi ministerstwami i instytucjami;

3) prowadzenie współpracy z innymi ministerstwami w zakresie promocji interesów spółek, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister, w ramach inicjatyw międzynarodowej współpracy gospodarczej, międzyministerialnych konsultacji gospodarczych, dwustronnych konsultacji międzyrządowych;

4) koordynowanie współpracy ministerstwa z międzynarodowymi instytucjami wielostronnymi;

5) koordynowanie przygotowywania stanowiska Ministra do projektów umów i porozumień międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, we współpracy z innymi departamentami;

6) pełnienie roli Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie finansowania:

a) inwestycji wspierających robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach,

b) efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach - inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych,

c) budowy morskich farm wiatrowych;

7) analizę możliwości uzyskiwania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich, w ramach Polityki Spójności UE oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), przez poszczególne spółki z udziałem Skarbu Państwa ze wszystkich sektorów gospodarki, szczególnie pod kątem przygotowania portfela projektów pod okres programowania 2021-2027;

8) analizę możliwości uzyskiwania wsparcia przez poszczególne spółki z udziałem Skarbu Państwa z innych źródeł zewnętrznych, m.in: programy zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską, zwaną dalej „KE” (Horizon 2020, investEU), Fundusz Sprawiedliwej Transformacji;

9) stałą współpracę z zarządami spółek z udziałem Skarbu Państwa, mającą na celu wsparcie i monitoring pozyskiwania zewnętrznych środków inwestycyjnych w ramach polityki spójności oraz środków zarządzanych bezpośrednio przez KE;

10) wykorzystywanie narzędzi nadzorczych wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa, będących beneficjentami polityki spójności, w szczególności projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), dla zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji inwestycji;

11) uczestnictwo w opiniowaniu kryteriów wyboru projektów oraz samych projektów, w których potencjalnymi beneficjentami mogą być spółki z udziałem Skarbu Państwa;

12) animację partnerstw krajowych i międzynarodowych na potrzeby pozyskiwania finansowania zarówno ze środków polityki spójności, jak również ze źródeł bezpośrednio zarządzanych przez KE;

13) koordynowanie przygotowywania stanowiska Ministra w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem prac i decyzji Komitetu do Spraw Europejskich, w tym opinii i stanowisk do dokumentów wnoszonych przez ministerstwo;

14) sprawy związane z członkostwem w UE, w tym koordynowanie wypracowania stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wynikających z kompetencji Ministra na poziomie Rady Europejskiej, Komitetu Stałych Przedstawicielstw (COREPER) i Rady Ministrów UE, koordynowanie przygotowania stanowiska ministerstwa na posiedzenia organów przygotowawczych w Radzie UE;

15) koordynowanie współpracy członków kierownictwa ministerstwa z KE, Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami unijnymi;

16) koordynowanie zadań związanych z postępowaniami prowadzonymi przez KE w związku z brakiem transpozycji lub nieprawidłową transpozycją przepisów UE w zakresie kompetencji Ministra, we współpracy z innymi departamentami.

2. Departament odpowiada za zarządzanie środkami pomocy technicznej w ramach „Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027”.

Biuro Administracyjne (BA)

§ 29. 1. Biuro Administracyjne odpowiada za:

1) zarządzanie nieruchomością będącą w trwałym zarządzie ministerstwa;

2) utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, w tym prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej, wykonywanie przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynku i jego wyposażenia, usuwanie awarii i ich skutków, wykonywanie konserwacji i napraw;

3) sporządzanie planów remontów i inwestycji oraz ich realizację;

4) zapewnienie dostaw mediów, usług komunalnych, utrzymanie porządku i czystości oraz ubezpieczenie majątku ministerstwa;

5) obsługę administracyjną i techniczną w zakresie niezbędnym do funkcjonowania ministerstwa obejmującą, m.in.: zaopatrzenie, poligrafię, eksploatację, kontrolę dostępu oraz sprawy związane z zapewnieniem fizycznej ochrony osób i mienia;

6) planowanie i nadzór nad racjonalnym wykorzystywaniem powierzchni nieruchomości, zarówno części zabudowanej, jak i niezabudowanej, w tym nadzorowanie wykonywania spraw związanych z najmem, dzierżawą i użyczeniem powierzchni ministerstwa, a także z parkingami;

7) zarządzanie majątkiem ministerstwa, wykonywanie zadań związanych z ewidencjonowaniem składników majątkowych i nadzorem nad ich eksploatacją, prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo-materiałowej;

8) realizację zadań z zakresu zamówień publicznych;

9) prowadzenie gospodarki transportowej;

10) obsługę gospodarczą narad, konferencji i szkoleń realizowanych na potrzeby ministerstwa;

11) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową w ministerstwie;

12) realizację zadań wynikających z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanych z podejmowaniem decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanej państwowej jednostki budżetowej.

2. W strukturze Biura funkcjonuje Samodzielne Stanowisko do Spraw BHP, którego zasady funkcjonowania określa w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 oraz z 2004 r. poz. 2468).

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

§ 30. 1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za:

1) organizację ministerstwa, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 pkt 8, w tym za działania podnoszące jakość i efektywność pracy;

2) prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników ministerstwa;

3) realizację polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w ministerstwie;

4) realizację zadań związanych z wnioskami Ministra o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Służby Cywilnej;

5) realizację świadczeń socjalnych na rzecz pracowników i emerytów ministerstwa, w tym projektowanie, analizę i kontrolę bieżącego wydatkowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

6) obsługę organizacyjną rzecznika dyscyplinarnego, komisji dyscyplinarnej i antymobbingowej ministerstwa;

7) informatyzację ministerstwa, również w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, a także za współpracę z właściwymi departamentami w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych, wprowadzanych przez nie i wynikających z ich wyłącznych kompetencji;

8) bezpieczeństwo w sieci strukturalnej LAN ministerstwa, w tym m.in. wewnętrznych systemów teleinformatycznych, również w zakresie cyberbezpieczeństwa;

9) zarządzanie dokumentacją i koordynowanie czynności kancelaryjnych;

10) prowadzenie archiwum ministerstwa;

11) obsługę kancelaryjną ministerstwa, w tym dekretowanie korespondencji kierowanej do ministerstwa;

12) obsługę sekretariatu dyrektora generalnego.

2. Biuro współpracuje z Departamentem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zadań związanych z cyberbezpieczeństwem wewnętrznym, opiniowaniem projektów aktów prawnych i projektów informatycznych przekazywanych przez KRMC oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. Biuro współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie spraw wynikających z prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych oraz gospodarowania funduszem płac ministerstwa.

4. Biuro, we współpracy z departamentami, realizuje sprawy związane z Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania.

Biuro Ministra (BM)

§ 31. Biuro Ministra odpowiada za:

1) wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, dekretowanie korespondencji kierowanej do Ministra oraz obsługę sekretariatu Ministra, szefa Gabinetu Politycznego i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 12;

2) koordynowanie prac oraz udziału Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów, a także wykonywania zadań nałożonych na Ministra, zawartych w protokołach ustaleń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3) koordynowanie opiniowania projektów dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i Stały Komitet Rady Ministrów;

4) koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne, a także koordynowanie spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;

5) monitorowanie wykazu prac Rady Ministrów w zakresie aktów prawnych oraz ich założeń pozostających we właściwości Ministra;

6) koordynowanie udzielania odpowiedzi na korespondencję otrzymaną z Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, a także interwencje poselskie i senatorskie, w oparciu o projekty odpowiedzi przygotowane przez departamenty;

7) koordynowanie:

a) prac oraz udziału Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w posiedzeniach Sejmu RP, Senatu RP, komisji i podkomisji sejmowych i senackich, zespołów parlamentarnych oraz kierowanie spraw w tym zakresie do realizacji przez właściwe departamenty,

b) współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,

c) na polecenie Ministra, realizacji wybranych spraw znajdujących się w rozproszonej właściwości departamentów oraz opracowania niezbędnych w tym zakresie materiałów;

8) koordynowanie współpracy z Radą Ochrony Pracy;

9) realizację zadań związanych z rozpatrywaniem wniosków o nadanie odznaczeń państwowych;

10) zapewnienie obsługi w zakresie obowiązków związanych z rejestrem korzyści, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1090);

11) zapewnienie obsługi Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa w zakresie protokołu dyplomatycznego, w szczególności koordynowanie organizacyjnego przygotowania zagranicznych podróży służbowych i oficjalnych wizyt gości zagranicznych;

12) organizację i obsługę spotkań oraz wizyt krajowych Ministra i pozostałych członków kierownictwa ministerstwa;

13) koordynowanie spraw wizowych pracowników ministerstwa;

14) obsługę protokolarną oraz koordynowanie spraw udzielania patronatów honorowych i udziału w komitetach honorowych przez Ministra, prowadzenie elektronicznego rejestru zaproszeń na wydarzenia krajowe i zagraniczne, otrzymywanych przez członków kierownictwa ministerstwa oraz elektronicznego rejestru zaproszeń i próśb o spotkanie kierowanych do Ministra;

15) realizację zadań wynikających z art. 8a ust. 1 pkt 3 i art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dotyczących egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych;

16) przedkładanie Ministrowi wniosków w sprawie ustalenia składu lub zmian w składzie:

a) organu nadzorczego - rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz pełnomocnika wspólnika, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, lub organu nadzorczego państwowej osoby prawnej,

b) organu zarządzającego - zarządu, likwidatora w spółce, lub organu zarządzającego państwowej osoby prawnej

- w celu podjęcia decyzji.

Załącznik do regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Aktywów Państwowych

WYKAZ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA, KTÓRYCH SPRAWY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRAW Z AKCJI LUB UDZIAŁÓW PRZEZ MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH PROWADZI:

Departament Nadzoru I

1.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2.

Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

Katowice

3.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Bytom

4.

Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.

Lędziny

5.

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Sp. z o. o.

Katowice

6.

DALMOR S.A.

Gdynia

7.

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

8.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

9.

Holding KW Sp. z o.o.

Katowice

10.

HUTA ŁABĘDY S.A.

Gliwice

11.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

12.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębie-Zdrój

13.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Jastrzębie-Zdrój

14.

JSW KOKS S.A.

Zabrze

15.

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

16.

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.

Bochnia

17.

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.

Wieliczka

18.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

19.

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

Warszawa

20.

Nieruchomości KW Sp. z o.o.

Katowice

21.

PL.2012+ Sp. z o. o.

Warszawa

22.

Polska Grupa Górnicza S.A.

Katowice

23.

Polska Grupa Lotnicza S.A.

Warszawa

24.

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Warszawa

25.

Polski Holding Hotelowy Sp. z o. o.

Warszawa

26.

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

27.

Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A.

Warszawa

28.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawa

29.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

30.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

„CHEMOBUDOWA-KRAKÓW” S.A.

Kraków

31.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

32.

PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji

Katowice

33.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom

34.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Katowice

35.

Południowy Koncern Węglowy S.A.

Jaworzno

36.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

37.

Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o.

Katowice

38.

Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

Gliwice

39.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A.

Wałbrzych

40.

Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

Warszawa

41.

Węglokoks Kraj S.A.

Piekary Śląskie

42.

WĘGLOKOKS S.A.

Katowice

43.

Zakłady Górniczo-Hutnicze „SABINÓW” S.A.

Częstochowa

Departament Nadzoru II

1.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

Legnica

2.

ARR GROUP Sp. z o.o.

Katowice

3.

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

Bielsko-Biała

4.

Bosacka Development Partners Sp. z o.o.

Katowice

5.

Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” S.A.

Warszawa

6.

„Centrum Handlowe Wschód” S.A.

Warszawa

7.

Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o. o.

Warszawa

8.

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Wrocław

9.

Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o.

Skierniewice

10.

DRAGMOR Sp. z o.o.

Karniowice

11.

DTŚ S.A.

Katowice

12.

EKO-SERWIS Sp. z o.o.

Kraków

13.

Exatel S.A.

Warszawa

14.

Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.

Trzeciewiec

15.

Fabryka Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o.

Katowice

16.

Gremi Inwestycje S.A.

Karniowice

17.

GRUPA AZOTY S.A.

Tarnów

18.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Puławy

19.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Police

20.

GYM EXPERT Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

21.

HUTMAR S.A.

Częstochowa

22.

IMED Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

23.

INWESTSTAR S.A.

Starachowice

24.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Toruń

25.

„Lubelski Rynek Hurtowy” S.A.

Elizówka

26.

MARKROL Plantacje Sp. z o.o.

Warszawa

27.

Meprozet Kościan S.A.

Kościan

28.

METRON-TERM Sp. z o.o.

Toruń

29.

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Brzeszcze

30.

NINO Sp. z o.o. w likwidacji

Wrocław

31.

„Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL” Sp. z o.o.

Piastów

32.

Poczta Polska S.A.

Warszawa

33.

Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.

Rzeszów

34.

Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

Białystok

35.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Warszawa

36.

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

37.

Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych „TRAKT” w Szczecinie Sp. z o.o.

Szczecin

38.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

Trzemeszno

39.

Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.

Kobyłka

40.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

41.

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „GIEŁDA HURTOWA” S.A.

Legnica

42.

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.

Elbląg

43.

„Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A.

Radom

44.

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Tarnobrzeg

45.

SKLEJKA ORZECHOWO S.A.

Orzechowo

46.

Sp Legal Sp. z o.o. w likwidacji

Poznań

47.

„SPOMASZ” Bełżyce S.A.

Bełżyce

48.

SZAR S.A.

Częstochowa

49.

Szkoła Bankowa Stalowa Wola-Rzeszów International School of Banking and Finance Sp. z o.o.

Sandomierz

50.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

Warszawa

51.

„TEXTILIMPEX” Sp. z o.o.

Łódź

52.

„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A.

Krynica-Zdrój

53.

„Uzdrowisko Rabka” S.A.

Rabka-Zdrój

54.

Ventiquattro Sp. z o.o.

Warszawa

55.

Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.

Wałbrzych

56.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Bronisze

57.

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

58.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.

Poznań

59.

WM SYSTEMS Sp. z o.o.

Katowice

60.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Katowice

61.

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

62.

Zakład Budowy Naczep Sp. z o.o. w upadłości

Trzeciewiec

63.

Zakłady Artykułów Technicznych „ARTECH” Sp. z o.o.

Łódź

64.

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

65.

Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” S.A.

Rudniki

66.

„Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” S.A.

Zielona Góra

Departament Projektów Strategicznych

1.

H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.

Poznań

2.

Huta Stalowa Wola S.A.

Stalowa Wola

3.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego

„STOMIL” Sp. z o. o.

Poznań

4.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Radom

5.

Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Warszawa

6.

Stomil-Poznań S.A.

Poznań

7.

Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

Warszawa

8.

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

Bydgoszcz

Departament Spółek Paliwowo-Energetycznych

1.

ElectroMobility Poland S.A.

Warszawa

2.

ENEA S.A.

Poznań

3.

Energop Sp. z o.o.

Sochaczew

4.

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

5.

ORLEN S.A.

Płock

6.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Lublin

7.

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

8.

Zarządca Rozliczeń S.A.

Warszawa

9.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Niedzica


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe oraz łączność, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2724).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-30
  • Data obowiązywania: 2024-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA