Kategorie

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zniesienia Rady geologicznej i górniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Znosi się Radę geologiczną i górniczą, zwaną dalej "Radą".

§ 2.

Efekty dotychczasowych prac Rady w postaci materiałów roboczych wytworzonych lub uzyskanych w toku prac Rady, od dnia jej powołania do dnia jej zniesienia, zostaną przekazane przez Przewodniczącego Rady Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jako materiał stanowiący podstawę do dalszych prac.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Rady geologicznej i górniczej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 52 i z 2020 r. poz. 19).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.