Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zniesienia Zespołu do spraw realizacji programu wieloletniego "Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Znosi się Zespół do spraw realizacji programu wieloletniego "Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji programu wieloletniego "Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 104).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe