Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu i zniszczenia oświadczeń o stanie majątkowym, którym upłynął ustawowy okres przechowywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178), zarządza się co następuje:

§ 1.

W związku z treścią art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399), powołuje się Komisję do dokonania przeglądu i zniszczenia oświadczeń o stanie majątkowym, którym upłynął ustawowy okres przechowywania, złożonych Ministrowi Środowiska, Ministrowi Klimatu oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska i przechowywanych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) Członek Komisji - Kierownik Kancelarii Tajnej;

3) Członek Komisji - pracownik Kancelarii Tajnej wyznaczony przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

§ 2.

1. Komisja w każdym roku kalendarzowym dokona przeglądu oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w § 1, i wyodrębni do zniszczenia te oświadczenia, w odniesieniu do których upłynął 6-letni ustawowy okres przechowywania.

2. Komisja po dokonaniu przeglądu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo sporządzi wykaz oświadczeń o stanie majątkowym wyodrębnionych do zniszczenia zawierający: nazwisko i imię osoby składającej oświadczenie, numer, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane w rejestrze złożonych oświadczeń o stanie majątkowym, oraz rok złożenia oświadczenia.

3. Przewodniczący Komisji przedstawia Ministrowi Klimatu i Środowiska do akceptacji wykaz, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej do końca każdego roku kalendarzowego.

§ 3.

Po zaakceptowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska wykazu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Komisja dokona w terminie 30 dni roboczych zniszczenia wyszczególnionych w wykazie oświadczeń o stanie majątkowym oraz sporządzi protokół zniszczenia.

§ 4.

1. Znosi się Komisję do dokonania przeglądu i zniszczenia oświadczeń o stanie majątkowym, którym upłynął ustawowy okres przechowywania, powołaną zarządzeniem, o którym mowa w ust. 2.

2. Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu i zniszczenia oświadczeń o stanie majątkowym, którym upłynął ustawowy okres przechowywania (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 77).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia, klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe