Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Klimatu i Środowiska do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się przy Ministrze Klimatu i Środowiska Pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Klimatu i Środowiska, zwany dalej "Ministrem", spośród pracowników Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska posiadających wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, koordynowanie i realizacja, we współpracy z Sekretarzem lub Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorującym pracę Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, działań wspierających Ministra w kształtowaniu międzynarodowej polityki klimatycznej, energetycznej i polityki zrównoważonego rozwoju, w tym w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej, z wyłączeniem prowadzenia negocjacji międzyrządowych toczących się na forum odpowiednich konwencji wielostronnych, a w szczególności:

1) udział i prezentowanie stanowiska Ministra podczas spotkań, konferencji i innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym, poświęconych problematyce zmian klimatu i polityce energetycznej oraz na międzynarodowych forach klimatycznych i energetycznych, w zakresie wskazywanym przez Ministra;

2) bieżąca współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz jej służbami pomocniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

3) rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów bilateralnych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, krajami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi, a także z najbardziej opiniotwórczymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;

4) podejmowanie działań kształtujących pozytywny wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej poprzez promocję rodzimych rozwiązań i technologii, a także osiągnięć w dziedzinie walki ze zmianami klimatu i transformacji energetycznej;

5) bieżąca współpraca z urzędami obsługującymi ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

§ 3.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi:

1) bieżące analizy, oceny i wnioski związane z realizacją zadań, o których mowa w § 2;

2) własne propozycje rozwiązań i działań w zakresie zadań, o których mowa w § 2;

3) roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 4.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz organy i jednostki, podległe Ministrowi i przez niego nadzorowane, wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami.

§ 5.

Obsługę organizacyjno-techniczną oraz kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Departament Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

§ 6.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 51 oraz 47, których dysponentem jest Minister.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe