Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju, dalej "ZSL w Goraju", w składzie:

1) Maciej Szmit - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego ZSL w Goraju;

2) Jacek Falkowski - przedstawiciel organu prowadzącego ZSL w Goraju;

3) Magdalena Laskowska - przedstawiciel organu prowadzącego ZSL w Goraju;

4) Małgorzata Kiełbowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad ZSL w Goraju;

5) Zbigniew Kłosowski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad ZSL w Goraju;

6) Edyta Ślubowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad ZSL w Goraju;

7) Piotr Mądrzak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej ZSL w Goraju;

8) Maciej Strawa - przedstawiciel Rady Pedagogicznej ZSL w Goraju;

9) Janusz Jeleńkowski - przedstawiciel Rady Rodziców ZSL w Goraju;

10) Anna Czarna - przedstawiciel Rady Rodziców ZSL w Goraju;

11) Teresa Kina - przedstawiciel Gminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Czarnkowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-24
  • Data obowiązywania: 2021-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe